وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دستورالعمل نحوه انتصاب اعضای غیرهیئت علمی در پست‌های مدیریتی

دستورالعمل نحوه انتصاب اعضای غیرهیئت علمی در پست‌های مدیریتی (پیوست شماره دو: آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب ۱۳۹۷)

دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان موضوع تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

مقدمه

در اجرای تبصره «۲» ماده «۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنان با رعایت ضوابط و مقرّرات این دستورالعمل و صرفاً بر اساس پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه مصوّب مندرج در سازمان تفصیلی مؤسسه به شرح ذیل انجام می‌شود:

ماده ۱. تمام عناوین پست‌های سازمانی مدیریتی مندرج در جدول ذیل «تبصره ۲ ماده ۲۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئتعلمی در شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

ماده ۲. پست‌های سازمانی مدیریتی موضوع این دستورالعمل در ۳ سطح به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

سطح یک) شامل پست‌های سازمانی مدیر و معاون مدیر یا عناوین همتراز پیش‌بینی‌شده در سازمان تفصیلی مؤسسه

سطح دو) شامل پست‌های سازمانی رئیس اداره/ رئیس گروه یا عناوین همتراز پیش‌بینی‌شده در سازمان تفصیلی مؤسسه

سطح سه) شامل پست‌های سازمانی معاون اداره، کارشناس مسئول یا عناوین همتراز پیش‌بینی‌شده در سازمان تفصیلی مؤسسه

تبصره. به پست‌های سازمانی مدیریتی سطح یک این ماده «مدیریت میانی» و به پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح دو و سه این ماده «مدیریت پایه» اطلاق می‌شود.

ماده ۳. هیئت اجرایی مؤسسه موظف است شرایط عمومی عضو رسمی و پیمانی پیشنهادی برای انتصاب به پست‌های مدیریتی موضوع این دستورالعمل و همچنین عضو قراردادی پیشنهادی برای تصدّی مشاغل پست‌های مذکور (تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوّب) را با رعایت تبصره ذیل و شرایط مندرج در «ماده ۴» این دستورالعمل بررسی ودرصورت احراز شرایط، انتصاب یا تصدّی وی را حسب مورد تأیید کند.

تبصره. عضو منتخب برای انتصاب یا تصدّی پست مدیریتی میانی و پایه موضوع این دستورالعمل از سوی بالاترین مقام اجرایی واحد سازمانی مربوط به هیئت اجرایی مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

ماده ۴. عضو پیشنهادی برای انتصاب یا تصدّی یکی از پست‌های مدیریتی میانی و پایه موضوع این دستورالعمل می‌بایست تمام شرایط و حداقل‌های مندرج در «جدول شرایط عمومی انتصاب یا تصدّی اعضا به پست‌های سازمانی مدیریت میانی و پایه» به شرح ذیل را دارا باشد:

جدول شرایط عمومی انتصاب یا تصدّی اعضا به پست‌های سازمانی مدیریت میانی و پایه

دستورالعمل نحوه انتصاب

تبصره ۱. داشتن تجربه در سطح مدیریتی پیشنیاز برای سطوح یک و دو مدیریتی در صورتی که در واحد سازمانی مربوطه پست سازمانی پیش‌نیاز وجود نداشته باشد ضروری نیست.

تبصره ۲. هیئت اجرایی مؤسسه موظف است عناوین و ساعات دوره‌های آموزشی لازم برای انتصاب به هریک از سه سطح مدیریتی ذکرشده در جدول را تعیین کند.

تبصره ۳. هیئت اجرایی مؤسسه موظف است علاوه بر احراز شرایط عمومی فوق، شایستگیهای اخلاقی و رفتاری فردی و گروهی عضو نظیر برنامه‌ریزی، نظم، دقت، خطرپذیری، سعه صدر، خلاقیت و نوآوری، مشورت‌پذیری و شایسته‌سالاری را بررسی و احراز کند.

تبصره ۴. شرایط عمومی انتصاب در پست‌های مدیریتی، شرایط حداقلی هستند که افراد بایستی تمام آنها را در سطح مدیریتی مربوط بر اساس جدول شرایط عمومی دارا باشند.

تبصره ۵. مرجع استعلام و تشخیص احراز صلاحیت عمومی عضو پیشنهادی برای انتصاب یا تصدّی پست مدیریتی میانی و پایه موضوع این دستورالعمل، هیئت اجرایی مؤسسه است.

تبصره ۶. ادامه فعالیت افرادی که قبل از این دستورالعمل در یکی از سطوح مدیریتی پایه یا میانی منصوب شده اند، بدون رعایت شرایط عمومی موضوع این دستورالعمل در همان پست‌های مدیریتی بلامانع است.

ماده ۵. در موارد ذیل، مؤسسه مکلّف است عضو را از پست سازمانی مدیریتی عزل کند. تحقق هریک از موارد ذیل باید به تأیید هیئت اجرایی برسد:

۱ -۵. کسب امتیاز پایینتر از ۸۰ درصد میانگین ارزیابی سالانه

۲ -۵. تصمیم مراجع مذکور در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی

۳ -۵. استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت مازاد بر ۴ ماه

۴ -۵. حذف یا تغییر پست سازمانی مدیریتی میانی و پایه به دلیل تغییر ساختار یا انحلال واحد سازمانی در مؤسسه بر اساس مصوّبه هیئت امنا

۵ -۵. انتصاب عضو به سایر پست‌های مدیریتی میانی و پایه

۶ -۵. انتصاب عضو به عنوان مقام سیاسی یا همتراز آن

۷ -۵. استعفای عضو از پست مدیریتی و موافقت مقام مافوق وی

۸ -۵. مرخصی استعلاجی بیشتر از ۲ ماه و بیماری مستمر و درازمدت به تشخیص پزشک معتمد مؤسسه

۸ -۵. مرخصی استعلاجی بیشتر از ۴ ماه و بیماری مستمر و درازمدت به تشخیص پزشک معتمد مؤسسه

۹ -۵. برون‌سپاری امور مربوط به حوزه وظایف پست مدیریتی از طرق مقرّر در قانون

تبصره ۱. مقام منصوب‌کننده در صورت تشخیص می‌تواند مدیران میانی موضوع این دستورالعمل را خارج از موارد موضوع این ماده عزل کند.

تبصره ۲. مؤسسه مکلّف است عضو متصدّی یکی از پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح پایه (موضوع ردیف‌های سه و چهار جدول ذیل تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی) را که از کارآمدی و کارایی کافی برخوردار نمی‌باشد، صرفاً با پیشنهاد و ارائه دلایل و گزارش توجیهی توسط مسئول واحد سازمانی محل خدمت وی، موافقت هیئت اجرایی و تأیید هیئت رئیسه مؤسسه عزل کند.

تبصره «۲» ماده «۵» حذف گردد.

ماده ۶. دبیر هیئت اجرایی می‌بایست اطلاعات تمام اعضا را که به یکی از پست‌های مدیریتی میانی و پایه موضوع این دستورالعمل منصوب شده یا می‌شوند در بانک اطلاعات مدیران ثبت کند.

ماده ۷. مدت زمان کلیه مدیریتهای میانی از زمان انتصاب ۲ سال است و در صورت رضایت مقام منصوب‌کننده بدون لزوم تأیید هیئت اجرایی این مدت تمدید می‌شود.

ماده ۷. مدت زمان تصدی کلیه مدیریت‌ها از زمان انتصاب، به مدت ۲ سال است و در صورت رضایت مقام منصوب‌کننده بدون لزوم تأیید هیئت اجرایی این مدت تمدید می‌شود.

ماده ۸. این دستورالعمل در «۸» ماده و «۱۰» تبصره، به استناد مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ منطقه دو پژوهشی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

ماده ۸: این دستورالعمل در «۸» ماده و «۹» تبصره به استناد مصوبه … مورخ … که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری رسیده است، از تاریخ … قابل اجرا است.

2 دیدگاه

  1. به نظر من باید کسی به عنوان مدیر انتخاب شود که توانمند ترین فرد از لحاظ تسلط به علم روز ، کامپیوتر ، زبان و ادبیات فارسی ،انگلیسی ، و مسلط به تمام حوزه های کاری آن واحد باشد از لحاظ سابقه خدمت بالاتر از همه و و از لحاظ سنی مسن تر از بقیه باشد ، در اینصورت است که میتواند مدیری قوی باشد ، در غیر اینصورت چون نا آگاه به مسائل مربوطه می باشد چشم بسته امضا میکند ، اقدام میکند و در دست تعدادی نیروی بی اعتقاد قرار میگیرد ، و ماشین امضاء اداره میشود …

  2. شاخصها بنظر کافی نیست
    استعلام از اداره ا.ط اورده نشده
    بررسی مشاغل حساس طبق قانون بر عهده گزینشها است ،لذا بررسی میدانی احراز صلاحیت ها طبق قانون در نظر گرفته نشده است
    آیا نباید افرادی که در سمت مدیریت منصوب میشوند افرادی باایمان ،بی طمع ،پاکدست و معتقد و وفادار به اهداف نظام جمهوری اسلامی و رهبری باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام