وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیرهیئت علمی

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیرهیئت علمی (پیوست شماره هفت: آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب ۱۳۹۷)

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای مٰؤسسه موضوع ماده «۵۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

مقدمه

در اجرای ماده «۵۰» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و به منظور رعایت اصل شایسته‌سالاری و مدیریت بهبود عملکرد و کیفیت کار، اعمال ضابطه شایستگی در تصمیمات اداری، به‌کارگیری نتایج ارزیابی در بهسازی نیروی انسانی و افزایش کارایی و اثربخشی عضو، مؤسسه موظف است عملکرد اعضای خود را بر اساس این دستورالعمل ارزیابی کند.

ماده ۱. تعاریف به‌کار رفته در این دستورالعمل عبارت‌اند از:

۱-۱. عملکرد: چگونگی انجام وظایف، فعالیت‌ها و نتایج حاصل از فعالیت‌های انجامشده توسط عضو است.

۲-۱. دوره ارزیابی: دوره ارزیابی موضوع این دستورالعمل یک ساله (از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال) است.

۳-۱. ارزیابی شونده: عضو (رسمی، پیمانی و قراردادی) شاغل در مؤسسه است که عملکرد وی در یک دوره یک ساله ارزیابی می‌شود.

۴-۱. ارزیابی کننده: سرپرست بلافصل عضو است که مسئولیت ارجاع کار به عضو و سرپرستی وی را بر عهده‌دارد.

۵-۱. تأییدکننده نهایی: بالاترین مقام اجرایی واحد سازمانی محل خدمت عضو است که مسئول تأییدنهایی کاربرگ ارزیابی عملکرد عضو، پس از بازبینی ارزیابی کننده است.

۶-۱. گروه: تقسیم‌بندی اعضا بر اساس سطح پست سازمانی یا نوع و ماهیت وظایف آنان برای ارزیابی عملکرد است.

۷-۱. شاخص: مشخصه‌ای است که در اندازه‌گیری ورودی‌ها، فرایندها، عملکردها، وظایف و پیامدها استفاده می‌شود.

ماده ۲. مؤسسه موظف است عملکرد عضو را با رعایت ضوابط و مقرّرات این دستورالعمل، سالانه و به صورت همه‌جانبه ارزیابی کند و نتایج ارزیابی را پس از تأیید هیئت اجرایی مؤسسه، در تصمیم‌گیری موارد زیر به کار گیرد:

۱-۲. تمدید قرارداد اعضای قراردادی و پیمانی

۲-۲. اعطای پایه استحقاقی سالیانه اعضا

۳-۲. اعطای پایه تشویقی به اعضا

۴-۲. کسر فوق‌العاده ویژه اعضای رسمی به دلیل دریافت نکردن پایه استحقاقی

۵-۲. طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز

۶-۲. انتصاب و عزل اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی

۷-۲. برقراری فوق‌العاده بهره‌وری اعضا

۸-۲. ارتقای رتبه اعضا

ماده ۳. اعضا برای ارزیابی عملکرد بر اساس سطح پست سازمانی/ شغل یا نوع و ماهیت وظایف در یکی از گروه‌های ذیل قرار می‌گیرند.

۱-۳. گروه یک: مدیر، معاون مدیر یا عناوین همتراز (سطح مدیریتی میانی)

۲-۳. گروه دو: رئیس گروه/ رئیس اداره، کارشناس مسئول یا عناوین همتراز (سطح مدیریتی پایه)

۳-۳. گروه سه: کارشناس، کاردان یا عناوین همتراز

۴-۳. گروه چهار: سایر مشاغل

ماده ۴. واحدها و مسئولان اجرای فرایند ارزیابی عملکرد اعضا عبارت‌اند از:

۱-۴. واحد متولّی ارزیابی عملکرد: مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای فرایند ارزیابی عملکرد اعضا بر عهده مدیریت/ اداره منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه است.

۲-۴. کارگروه ارزیابی عملکرد: کارگروهی تخصصی است که زیر نظر واحد متولّی ارزیابی عملکرد تشکیل می‌شود و مسئولیت نظام ارزیابی و هدایت کلیه فعالیت‌ها را بر عهده دارد.

تبصره. محل استقرار «کارگروه ارزیابی عملکرد» در مدیریت/ اداره منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه است.

ماده ۵. به منظور ارزیابی اعضا و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز کاربرگ‌هایی توسط دبیرخانه ارزیابی عملکرد تهیه و به تأیید هیئت اجرایی می‌رسد. کاربرگ‌های مذکور متناسب با گروه‌های چهارگانه مندرج در «ماده ۳» این دستورالعمل و مشتمل بر شاخص‌های عمومی و اختصاصی است و برای هر کاربرگ در مجموع «۱۰۰» امتیاز (شامل: ۵۰ امتیاز مربوط به شاخص‌های عمومی و ۵۰ امتیاز مربوط به شاخص‌های اختصاصی) در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۶. محورها و معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد اعضا به شرح ذیل است:

۱-۶. محور عمومی: عبارت است از معیارهای مشترک ارزیابی عملکرد عضو به شرح ذیل که زمینه تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی وی را فراهم می‌کند:

الف) معیار تعظیم شعائر و انضباط اداری

ب) معیار شایستگیهای اداری

ج) معیار مهارت های ارتباطی

د) معیار توسعه فردی

۲-۶. محور اختصاصی: عبارت است از معیارهای اختصاصی ارزیابی عملکرد عضو به شرح ذیل که به عنوان رکن اصلی سنجش عملکرد عضو در مأموریتها، برنامه‌ها و شرح وظایف وی محسوب می‌شود:

الف) معیار مشترک شغلی

ب) معیار اختصاصی شغلی

تبصره ۱. معیار اختصاصی شغلی برای عضو رسمی و پیمانی بر اساس شرح وظایف پست سازمانی مورد تصدّی و برای عضو قراردادی بر اساس شرح وظایف محوّله متناظر با پست سازمانی مرتبط تعریف می‌شود و این معیار درخصوص هریک از اعضا متفاوت است.

تبصره ۲. در صورت مغایرت شرح وظایف پست سازمانی عضو رسمی و پیمانی با وظایف محوّله به وی و همچنین شرح وظایف مندرج در قرارداد عضو قراردادی با وظایف محوّله به وی، ملاک تکمیل کاربرگ ارزیابی عملکرد، وظایف محوّله به عضو در سال ارزیابی است.

ماده ۷. سقف امتیازات قابل احتساب برای ارزیابی عملکرد اعضا به شرح جدول ذیل است:

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیرهیئت علمی

تبصره ۱. کسب حداقل ۷۲ درصد سقف امتیاز ارزیابی الزامی است.

تبصره ۲. امتیاز معیار اختصاصی شغلی (۲۲ امتیاز) در اختیار تأییدکننده نهایی است که با پیشنهاد سرپرست بلافصل عضو (ارزیابی‌کننده) و موافقت تأییدکننده نهایی تعیین می‌شود.

ماده ۸. فرآیند اجرا و مراحل تکمیل کاربرگ‌های ارزیابی عملکرد توسط دبیرخانه ارزیابی عملکرد مؤسسه تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۹. واحد متولی کاربرگ‌های ارزیابی تأییدشده توسط تأییدکننده نهایی و مستندات مربوط را بررسی می‌کند و در صورت تأیید در دستور کار هیئت اجرایی قرار میدهد.

تبصره. در صورت نقص مدارک ارسالی مستندات برای رفع نواقص به واحد محل خدمت ارزیابیشونده اعاده می‌شود.

ماده ۱۰. فرآیند مربوط به اعتراض اعضا به نتیجه ارزیابی عملکرد توسط دبیرخانه ارزیابی عملکرد مؤسسه تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱. واحد متولی مکلف است نتیجه ارزیابی نهایی و اعتراض عضو (موضوع مواد ۹ و ۱۱ این دستورالعمل) را به‌عضو اعلام کند.

ماده ۱۲. مفاد این دستورالعمل هر سال (ترجیحاً در سه ماهه اول سال) با توجه به اهداف و برنامه‌های تعیین شده مؤسسه با پیشنهاد دبیرخانه ارزیابی عملکرد و تأیید هیئت اجرایی مؤسسه قابل بازنگری است.

ماده ۱۳. این دستورالعمل در «۱۳» ماده و «۶» تبصره، به استناد مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ منطقه دو پژوهشی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *