اخبار اداری و استخدامی

رأی در خصوص درخواست حذف «کارشناسان بهداشت حرفه‌ای» از امتیازات استخدامی کرونا

رأی در خصوص درخواست حذف «کارشناسان بهداشت حرفه‌ای» از امتیازات استخدامی کرونا (دادنامه شماره ۳۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده : هـ ع ۰۰۰۲۱۳۱ و ۰۰۰۲۰۵۹

* شاکی: آقای یوسف رشیدی و خانم فاطمه عباسی با وکالت ایمان رحیمی

* طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

* موضوع شکایت و خواستـه: ابطال کلمه «بهداشت حرفه‌ای» از تبصره ۱ ذیل قسمت مراکز درمانی مشمول مندرج در نامه شماره ۱۴۰۰؍۱۰۵۹۰۹ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس با عنوان تعیین شرایط اعطاء امتیاز کرونا به داوطلبین استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) به خواسته ابطال کلمه «بهداشت حرفه ای» از تبصره ۱ ذیل قسمت مراکز درمانی مشمول مندرج در نامه شماره ۱۴۰۰؍۱۰۵۹۰۹ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس با عنوان تعیین شرایط اعطاء امتیاز کرونا به داوطلبین استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شرایط اعطاء امتیاز کرونا به داوطلبین استخدم پیمانی سال ۱۳۹۹

مراکز درمانی مشمول : کارکنان کادر درمان با توجه به مراکز و بخش های اعلام شده از سوی معاونت درمان

تبصره ۱- مشاغل آزمایشگاه – رادیولوژی – مدددکاری اجتماعی – تغذیه – توانبخشی – روانشناسی بالینی – فن آوری – سلامت – تجهیزات پزشکی و بهداشت محیط و حرفه ای، معادل حداکثر ماههای فعالیت بخش بستری کووید-۱۹ همان مرکز درمانی، می توانند از امتیاز مربوطه استفاده نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد اعتراض مغایرت با مصوبات به شرح ذیل دارد: بند ۳ مصوبه سی و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونای کشور به شماره ۵۱۱۰۷ مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ ابلاغی به وزیر محترم بهداشت درمان ۲- بخشنامه ۳۶۶۶۷۶ مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغی به وزیر محترم بهداشت و درمان

۳- بخشنامه شماره ۲۰۹؍۱۰۱۲۶؍د مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۹ مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان ابلاغی به معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی در بخشنامه مورد اعتراض مشاغل بهداشت حرفه ای شاغل در بیمارستان ها را جز مشاغلی که می توانند از امتیاز کرونا استفاده کنند، محسوب نموده است در حالی که بخشنامه هایی که مغایر با آنها است از جلمه شرایط استفاده از امتیاز کرونا را به کارکنانی که در راستای وظایف و ماموریتهای محوله مستقیماً درمقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا خدمت نموده باشند اعلام نموده است ولی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در بیمارستانها، ،مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا هیچگونه فعالیتی نداشته و وظایفی برای آنها تعریف نشده است و کاری به درمان بیماران از جمله بیماران کرونایی ندارد و صرفاً جهت پشتیبانی از بهداشت فردی پرسنل شاغل در بیمارستانها انجام وظیفه می کنند. لذا تقاضای ابطال و حذف مشاغل بهداشت حرفه ای از تبصره ۱ بند مراکز درمانی را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مستند به بند ۵ دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و انستیتو پاستور ایران که به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است . اجرای دقیق مفاد دستورالعمل فوق الذکر بر عهده کمیته متشکل از رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر حراست، مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار گرفته که با توجه به تأیید اختصاص امتیاز به مشمولین رشته بهداشت حرفه ای درگیر در مقابله با بیماری کووید- ۱۹ توسط کمیته مذکور را مکان خواسته نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۲۰۵۹ و ۰۰۰۲۱۳۱ مبنی بر درخواست ابطال کلمه «بهداشت حرفه‌ای» از تبصره (۱) ذیل قسمت «مراکز درمانی مشمول» مندرج در نامه شماره ۱۴۰۰؍۱۰۵۹۰۹ مورخ ۱۰؍۰۳؍۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس با عنوان تعیین شرایط اعطاء امتیاز کرونا به داوطلبین استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۰۵؍۰۴؍۱۴۰۱ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: به موجب جزء «الف» بند (۳) بخش «مصوبات» صورتجلسه سی و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۱؍۰۵؍۱۳۹۹ با عنوان «اعطای اولویت برای نیروهای قراردادی و شرکتی و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کووید-۱۹ در استخدام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مقرر شده است که: «به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در آزمون‌های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین که براساس مجوزهای صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌کند، برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید-۱۹ در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله، مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید-۱۹ در بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کند».

ثانیاً: جزء «ب» بند (۳) مصوبه صدرالاشعار بیان داشته که دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین و اعمال و امتیازات مربوطه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی می‌رسد و بر همین اساس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۷؍۰۵؍۱۳۹۹، دستورالعمل نحوه تعیین و اعمال اولویت و امتیازات برای کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی، طرح پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کرونا را تصویب نموده است که بر مبنای بند (۱) آن: «کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی، طرح پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت که در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله به صورت مستقیم در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید-۱۹ در مراکز بهداشتی و درمانی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت‌های پزشکی خدمت کرده اند، مشمول استفاده از امتیازهای این دستورالعمل می‌شوند». جزء «ب» بند (۵) دستورالعمل پیش‌گفته نیز بیان می‌دارد که بررسی و تعیین افراد مشمول بند یک برای استفاده از مزایای دستورالعمل توسط کمیته‌ای متشکل از رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه یا عناوین مشابه، مدیر حراست دانشگاه، مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صورت می‌پذیرد.

بنابراین تعیین مشاغل درگیر با بیماری کرونا از جمله بهداشت حرفه‌ای و دیگر مشاغل جهت بهره‌مندی از امتیاز کرونا در آزمون‌های استخدامی با لحاظ قیود «انجام خدمت در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله»، «مقابله مستقیم با کرونا» و «فعالیت در مراکز بهداشتی و درمانی، انستیتو پاستور و فوریت‌های پزشکی» در زمره اختیارات کمیته‌ی مصرح در بند (۵) دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و انستیتو پاستور ایران مصوب ۲۷؍۰۵؍۱۳۹۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد کریمی- رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام