دستورالعمل توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش و امور جوانان

دستورالعمل اجرایی ماده (۵۳)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش و امور جوانان (تفاهم‌نامه میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ورزش و جوانان)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای مفاد ماده (۵۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و به منظور ایجاد وحدت رویه در تحقق اهداف مورد نظر در قانون و همچنین، تبیین دقیق سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مورد نظر، دستورالعمل مربوط به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

دستورالعمل اجرایی ماده (۵۳)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده ۱- معانی اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به قرار زیر است:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-

ب- وزارت: وزارت ورزش و جوانان (در سطح استانی ادارات کل ورزش و جوانان)

ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در سطح استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان)

د- اعتبار: در خصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، اعبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای عمومی به استثنای فصول (۱) و (۶) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و در خصوص شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اعتبارات مصوب به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید.

هـ- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی به شرح زیر هزینه کنند:

الف- چهل درصد (۴۰%) در اختیار دستگاه اجرایی در قالب تصمیم‌گیری کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان، وزارت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای موارد ذکر شده در ماده (۳) این دستورالعمل.

تبصره- برای دستگاه‌های اجرایی استانی، کمیته‌ای متناظر وظیفه‌ی یاد شده را انجام خواهد داد.

ب- سی درصد (۳۰%) به منظور توسعه فضاهای ورزشی مدارس با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (معاونت تربیت بدنی و سلامت) و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان در اختیار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قرار می‌گیرد.

ج- سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت برای تکمیل فضاها و اماکن ورزشی و رفع معارضین ملکی با هماهنگی و در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان که حداقل سی درصد (۳۰%) منابع موضوع این بند صرف توسعه ورزش در روستاها خواهد شد.

تبصره- وزارت و وزارت آموزش و پرورش از مفاد بندهای «ب» و «ج» مستثنی هستند.

ماده ۳- اهداف و فعالیت‌های مرتبط با سهم چهل درصد (%۴۰) دستگاه‌های اجرایی (بند «الف» ماده ۲) به شرح ذیل می‌باشد:

الف- توسعه ورزش همگانی شامل:

– اجرای برنامه‌های ورزش‌های همگانی و تفریحات سالم ورزشی در میان کارکنان به منظور توسعه و عمومی کردن ورزش

– اجرای برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی برای ارتقاء سطح کیفی و کمی ورزش همگانی

– خرید لوازم و تجهیزات ورزشی

– انجام تست‌های سلامت ورزشی

– برگزاری اردوهای ورزشی

– خرید خدمات ورزشی

– تأمین هزینه‌های حق‌الزحمه مربیان، داوران و ناجیان مرتبط با ورزش

ب- توسعه ورزش قهرمانی شامل:

– کمک به تیم‌های ورزشی

– اهداء جوایز و پاداش به قهرمانان، مربیان، داوران و دست‌اندرکاران ورزشی

ج- توسعه زیرساخت‌های ورزشی شامل:

– تکمیل، تعمیر و تجهیز پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در اختیار دستگاه‌های اجرایی

– احداث پروژه‌های ورزشی جدید با اخذ مجوزهای قانونی لازم

د- توسعه امور جوانان شامل:

– کمک به اشتغال و ازدواج جوانان

– غنی سازی اوقات فراغت و تقویت روحیه نشاط، خلاقیت و سازندگی در میان جوانان

– توسعه و استمرار فرهنگ اسلامی- ایرانی

– تقویت روحیه کارآفرینی، مهارت‌آموزی و اخلاق و فرهنگ کار و توانمندسازی جوانان

– کمک به هویت‌یابی و تقویت استقلال فکری و نوآوری و تعلق هویت ملی

تبصره: به منظور تطبیق برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با اهداف و فعالیت‌های فوق‌الذکر کمیته‌ای متشکل از وزارت ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی مربوط تشکیل تا نسبت به بررسی، تصویب و ابلاغ موارد پیشنهادی اقدام نماید.

ماده ۴- سیاست‌های اجرایی

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون الحاق (۲)، سی درصد (۳۰%) از اعتبارات موضوع این ماده را به وزارت اختصاص دهند و وزارت مکلف است سهم اعتبارات دریافتی را صرفاً در راستای تکمیل فضاها و اماکن ورزشی در قالب مبادله موافقت‌نامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با سازمان هزینه نماید. حداقل سی درصد (۳۰%) منابع موضوع این تبصره بایستی صرف توسعه ورزش در روستاها شود.

اعتبارات مذکور به حساب خاصی که به این منظور با درخواست ذی‌حسابی وزارت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور خواهد شد واریز می‌گردد و برداشت از آن جهت انجام هزینه‌ها بر اساس ضوابط قانونی مربوطه انجام خواهد شد و در استان‌ها نیز ادارات کل ورز و جوانان موظف می‌باشند کلیه وجوه دریافتی را به حساب خاصی که بدین‌منظور با درخواست ذی‌حسابی نزد خزانه معین استان منظور خواهد شد، واریز نموده و با رعایت قوانین و مقررات در همان استان هزینه نماید.

ب- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون الحاق (۲)، سی درصد (۳۰%) از اعتبارات موضوع این ماده را بر اساس مفاد بند (ب) ماده (۲) به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهند. وزارتخانه مذکور مکلف است اعتبارات دریافتی را در قالب مبادله موافقتنامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با سازمان به منظور توسعه فضاهای ورزشی مدارس هزینه نماید.

اعتبارات مذکور به حساب خاصی که به این منظور با درخواست ذی‌حسابی وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری کل کشور منظور خواهد شد واریز می‌گردد و برداشت از آن جهت انجام هزینه‌ها بر اساس ضوابط قانونی مربوط انجام خواهد شد و در استان‌ها نیز ادارات کل آموزش و پرورش موظف می‌باشند کلیه وجوه دریافتی را به حساب خاصی که بدین‌منظور با درخواست ذی‌حسابی نزد خزانه معین استان منظور خواهد شد، واریز نموده و با رعایت قوانین و مقررات در همان استان هزینه نمایند.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی برای هزینه نمودن یک درصد اعتبارات نیاز به اصلاح موافقت‌نامه ندارند.

ماده ۵- نظارت و ارزیابی

الف- نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) مشمول این دستورالعمل به عهده وزارت می‌باشد.

ب- دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) مشمول این دستورالعمل موظفند هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد اقدامات خود را در قالب فرم‌های پیوست تهیه و به وزارت ارسال نمایند. وزارت نیز موظف است ضمن جمع‌بندی، گزارش لازم را تهیه و به سازمان ارسال نماید.

ج- مسؤولیت رعایت اجرای این دستورالعمل در دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونان، مدیران و ذی‌حسابان و مدیران امور مالی می‌باشد.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

محمود گودرزی- وزیر ورزش و جوانان

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments