مجموعه مقررات مدیریت خدمات کشوری

قانون لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از شمول قوانین و مقررات عمومی (در حال ارائه طرح)

قانون لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از شمول قوانین و مقررات عمومی (در حال ارائه طرح) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن