دستورالعمل اجرایی شايستگی‌های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌ای

دستورالعمل اجرايي شايستگي‌های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۲۰۶/۶۶۴۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ شوراي عالي اداری)

شناسنامه: اصلاحيه اين مصوبه

شوراي عالي اداري در يكصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و در اجراي ماده ۵۷ قانون مديريت خدمات كشوري، دستورالعمل اجرايي، شرايط عمومي شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي را به شرح ذيل تصويب نمود.

ماده ۱- تمامي عناوين پست‌هاي مديريتي و سرپرستي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مستثنيات ماده ۱۱۷ آن، به استثناء سمت‌هاي مديريت سياسي موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنان، مديران حرفه‌اي تلقي مي‌شوند.

ماده ۲ـ تمـامي مديران حرفه‌اي مشمول اين دسـتورالعمل در سه سطح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

سطح يك ـ مديران حرفه‌اي ارشد: شامل مديران عامل شركتها، روساي سازمانها، موسسات دولتي، مراكز مستقل و سمت‌هاي مديريتي هم‌سطح

سطح دو ـ مديران حرفه‌اي مياني: شامل مديران كل و معاونين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، معاونين شركتها، سازمانها، مؤسسات دولتي و مراكز مستقل و سمت‌هاي مديريتي هم‌سطح

سطح سه ـ مديران حرفه‌اي پايه: شامل رؤساي ادارات، سرپرستان، رؤساي گروه‌ها، بخشداران و معاونين آنها و سمت‌هاي مديريتي هم‌سطح

تبصره ۱- مديران واحدهاي عملياتي موضوع ماده ۵ ضوابط و شاخص‌هاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات دستگاههاي اجرايي (تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت۴۳۹۱۱ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) حسب مورد با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با يكي از سطوح مديريت حرفه‌اي هم‌سطح خواهند شد.

تبصره ۳- هم‌سطح نمودن هر يك از اعضاي هيئت مديره در سطوح مديران حرفه‌اي براساس درجه‌بندي شركت‌هاي دولتي و هم‌سطح نمودن سمت‌هاي مديريتي با هـر يك از سطـوح سه گانه بر عهـده معاونت توسـعه مديريت و سرمـايه انساني رييس‌جمهور خواهد بود.

ماده ۴- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي، شرايط عمومي، شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و صلاحيت اخلاقي و رفتاري فرد يا افراد منتخب پست مديريت حرفه‌اي را طبق بندهاي زير بررسي و در صورت احراز شرايط، وجود شايستگي‌ها و برخورداري از صلاحيت نسبت به انتصاب آنان اقدام نمايند:

الف ـ شرايط عمومي انتصاب مديران حرفه‌اي

شرايط عمومي انتصاب در پست‌هاي مديريت حرفه‌اي، شرايط حداقلي هستند كه افراد بايستي تمامي آنها را در سطح مديريتي مربوط براساس جدول شرايط عمومي انتصاب به پستهاي مديريت حرفه‌اي دارا باشند:

مدارك تحصيلي همتراز : به گواهينامه‌هايي اطلاق مي‌شود كه دارندگان آنها حسب مورد مي‌توانند از مزاياي اداري و استخدامي يكي از مدارك تحصيلي رسمي برخوردار گردند.

تبصره ۱- دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت دولتي مرتبط براي كارمندان واحدهاي صنفي جهت انتصاب در پست‌هاي مديريت حرفه‌اي واحدهاي ستادي علاوه بر ديگر شرايط جدول فوق الزامي است.

تبصره ۲- افرادي كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل در پستهاي مديريت حرفه‌اي در يكي از سطوح فوق منصوب شده‌اند از شرايط عمومي جدول فوق در همان سطح مستثني خواهند بود. در صورت ارتقاء اين افراد به سطوح مديريت بالاتر كسب تمامي شرايط عمومي سطح بالاتر الزامي است.

تبصره ۳- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در مواردي كه فرد انتخاب‌شده براي پست‌هاي مديريتي داراي توانمندي بالا بوده و تمامي شرايط پيش‌بيني شده در جدول فوق منجمله سطح مديريت پيش‌نياز را دارا باشد و صرفاً از حداقل تجربه موردنياز طبق جدول موضوع ماده 3 برخوردار نباشد، شرط حداقل تجربه را با تأييد شوراي تحول اداري دستگاه براي مديران پايه، تاييد رييس دستگاه براي مديران مياني و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور براي مديران ارشد، در مورد شخص مورد نظر حذف نمايند.

تبصره ۴- نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران براساس دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت كشور به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ب ـ شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي مديران حرفه‌اي

دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي مديريت حرفه‌اي افراد را به نحو مقتضي احراز نمايند. شايستگي عمومي مديريت حرفه‌اي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و شايستگي تخصصي مديريت حرفه‌اي متناسب با ماهيت، مأموريت و ويژگي‌هاي اختصاصي دستگاه در سطوح مختلف مديران حرفه‌اي توسط دستگاه طراحي و به تصويب شوراي تحول اداري با حضور نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور خواهد رسيد.

ج ـ صلاحيت اخلاقي و رفتاري

دستگاههاي اجرايي موظفند علاوه بر احراز شرايط بند « الف» و « ب»، صلاحيت اخلاقي و رفتاري فرد مورد نظر را در ابعاد مختلف به شرح بندهاي ذيل بررسي و احراز نمايند:

ـ صلاحيت اخلاقي و اعتقادي نظير التزام عملي به قانون اساسي

ـ صلاحيت رفتار فردي نظير برنامه‌ريزي و نظم، عدم تجمل‌گرايي، قناعت و زهد، عطوفت و مهرباني، شجاعت، وجدان كاري، هوش، دقت، خطرپذيري و سعه صدر، خلاقيت و نوآوري.

ـ صلاحيت رفتار گروهي و سازماني نظير تفكر راهبردي، اغتنام فرصت، افق ديد، ثبات قدم و قاطعيت، نظارت و هدايت امور، رعايت قانون، شايسته‌سالاري و قاطعيت در تصميم‌گيري، روحيه كار تيمي، مشورت‌پذيري، ارتباط با مردم

معاونت توسعه مـديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور روشـها و ابزار سنجش صلاحيت اخلاقي و رفتار فردي، گروهي و سازماني مديران حرفه‌اي را براساس عوامل فوق طراحي و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد كرد.

تبصره ـ تاييد صلاحيت اخلاقي يك فرد در يك سطح مديريتي، رافع تاييد صلاحيت مجدد وي در سطوح بعدي نمي‌باشد.

ماده ۴- فرآيند انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي

دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براساس مراحل زير مديران حرفه‌اي را انتخاب و منصوب نمايند. امور اجرايي و دبيرخانه‌اي انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي توسط واحد سازماني متولي امور اداري (ستاد و استان) يا عناوين مشابه آن در دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌گيرد:

ـ شناسايي و تشكيل بانك اطلاعات مديران:

دستگاههاي اجرايي موظفند اطلاعات تمامي كارمنداني كه از شرايط عمومي جدول بند الف ماده 2 برخوردارند را در بانك اطلاعات مديران براساس مسيرهاي ارتقاء شغلي كه آنان مي‌توانند طي كنند، ثبت نمايند، نحوه تشكيل و مديريت بانك اطلاعات مديران توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ اطلاعات افرادي كه در حال حاضر متصدي يكي از پست‌هاي مديريت حرفه‌اي هستند بايستي در بانك اطلاعاتي مديران ثبت شود.

ـ احراز شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و صلاحيت‌هاي اخلاقي، اعتقادي و رفتاري:

دستگاههاي اجرايي موظفند براي انتصاب در پست‌هاي مديريت حرفه‌اي، شايستگي عمومي و تخصصي و صلاحيت‌هاي اخلاقي، اعتقادي و رفتاري افراد واجد شرايط كه در بانك اطلاعات مديران دستگاه ثبت‌نام شده‌اند، براساس مفاد اين دستورالعمل احراز نمايند. كسب حدنصاب امتياز از شايستگي‌ها و احراز صلاحيت‌ها توسط افراد الزامي بوده و الويت‌بندي آنان براساس امتيازات مكتسبه صورت مي‌گيرد.

تبصره ـ در صورت عدم تاييد فرد از لحاظ اخلاقي، اعتقادي و يا رفتاري، دستگاه اجرايي يا مراجع ذيربط موظفند دلايل آن را به صورت مستند و محرمانه به وي اعلام نمايند. عدم تاييد صلاحيت وي به صورت دائمي نبوده و صلاحيت مجدد وي مي‌توانند در انتصاب‌هاي بعدي مورد بررسي قرار گيرد.

تاييد نهايي و انتصاب:

پس از سنجش شايستگي‌ها و احراز صلاحيت‌ها، فردي كه بالاترين امتياز را كسب نموده است به شورا يا كميسيون تحول اداري معرفي شده و شورا يا كميسيون تحول اداري دستگاه، موظف است فرآيند انتخاب، شرايط عمومي، شايستگي تخصصي و صلاحيت اخلاقي و رفتاري فرد منتخب را براساس مستندات ارائه شده در پرونده فرد، مورد بررسي قرار داده و در صورت تطابق كامل آنها با مفاد اين دستورالعمل جهت صدور حكم انتصاب تاييد نمايد.

ماده ۵ـ دوره خدمت در پست‌هاي مديريت حرفه‌اي چهار ساله بوده و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند دوره خدمت مديران حرفه‌اي را بعد از چهار سال، در صورت كسب شرايط ذيل تمديد نمايند:

۱- كسب حداقل ميانگين ۸۵ درصد ارزشيابي عملكرد سالانه در طول تصدي پست مديريت

۲- طي دوره‌هاي آموزشي تعيين شده براي سطح مديريتي مورد تصدي

۳- پيشنهاد مدير بلافصل و تاييد مقام مافوق وي

۴- تاييد شورا يا كميسيون تحول اداري حسب مورد

ماده ۶ ـ بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل به ترتيب در سطح ملي (ستاد دستگاه) و استان خواهد بود. 

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments