آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (ارائه پیش‌نویس برای تصویب در هیئت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (ارائه پیش‌نویس برای تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 29 مهر 1398

متن پیش نویس

آئین نامه اجرایی (ماده 15) قانون حمایت از هنرمندان ، استادکاران و فعالان صنایع دستی

فصل اول : تعاریف

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف) قانون: قانون حمایت ازهنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره 1396/11/28 مورخ 142/103748

ب) وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پ) وزارت صمت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت

ت) معاونت: معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

ث) اداره کل استان: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ج) مرکز: مرکز ملی فرش ایران

چ) سازمان صمت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

فصل دوم: بیمه

ماده 2- به استناد ماده 2 قانون: سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت بیمه نمودن افراد واجد شرایط در بودجه سالیانه اقدام نماید.

تبصره: وزارت و وزارت صمت به نسبت 30درصد به 70 درصد افراد واجد شرایط را )عالوه بر افراد بیمه شده فعلی( به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند.

فصل سوم: صدور مجوزها

ماده 3- دارنده مجوز موظف است به هنگام بازدید کارشناسان معاونت صنایع دستی وزارت- وزارت صمت از محل فعالیت نامبرده همکاری لازم را به عمل آورد.

تبصره 1- کلیه فعالین و تولیدکنندگان صنایع د ستی دارای مجوز فعالیت موضوع آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون،جزء مشاغل خاص تلقی گردیده و از مصادیق تبصره ماده دو قانون نظام صنفی محسوب می شوند.

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اماکن و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون خدمات ک شوری جهت شناسایی و توقیف فعالیت متخلفین در فروشگاه‌های صنایع دستی ایران برابر ضوابط و مقررات همکاری های لازم را با سازمان بعمل آورند.

تبصره 3- وزارت به عنوان متولی، مسررلولیت هماهنگی معرفی برگزیدگان آثار ملی صنایع دستی به مجامع بین المللی مربوطه برای دریافت گواهی اصالت را برعهده دارد.

تبصره 4- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند در چاچوب قوانین و مقررات برای اهداء جوایز غیر نقدی ن سبت به ایجاد ف ضای منا سب و ن صب ویترین صنایع د ستی و فرش د ستبافت و کلیه اقالم م صرفی خود، نسبت به خرید و تهیه آثار دارای گواهی اصالت ملی و بین المللی اقدام نمایند.

ماده 4- به استناد ماده4 قانون- به منظور نظارت بر فعالیت مستمر واحدها و کارگاه های تولید،فروشگاه ها و فعالین صنایع دستی و فرش دستباف (موضوع ماده سه قانون) و اجرای برنامه های حمایتی مورد نیاز واحدهای مذکور و پشتیبانی از هنرمندان ،صنعتگران صنایع دستی و فرش دستبافت ؛ وزارت و وزارت صمت با همکاری و هماهنگی مراجع ذیصالح، نسبت به برنامه ریزی، بهبود شرایط وارتقاء کمی و کیفی اقدام نمایند .

تبصره1 :وزارت و وزارت صمت موظفند ن سبت به تدوین د ستورالعمل چگونگی برر سی کیفی مح صوالت مو ضوع آیین نامه اقدام نمایند.

تبصره 2 -وزارت و وزارت صمت موظفند ن سبت به بازدید از کاالهای صادراتی مح صوالت صنایع د ستی و هنرهای سنتی و فرش دستبافت اقدام و در صورت عدم کیفیت فنی محصوالت مطابق دستورالعمل چگونگی بررسی کیفی محصوالت؛ نسبت به جلوگیری از صادرات آنها با همکاری گمرک ج . ا. ایران و وزارت صنعت و معدن اقدام نمایند.

ب- نیاز سنجی، برنامه ریزی ، اجرا و نظارت و ارز شیابی کیفی آموز شهای صنایع د ستی و هنرهای سنتی و فرش د ستبافت از وظایف وزارت و وزارت صمت است.

تبصره- بر اساس قوانین و مقررات مربوطه وزارت-وزارت صمت تنها متولیان امر ارز شیابی آثار هنرمندان ، تعیین و اعطاء مرتبه علمی ، تجربی و هنری به هنرمندان صنایع دستی و فرش دستبافت واجد شرایط و براساس قوانین و مقررات مربوطه می باشند و با همکاری سایر د ستگاه های ذیربط (من جمله وزارت فرهنگ و ار شاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی) نسبت به این مهم اقدام نمایند.

وزارت و وزارت صمت به منظور ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی و فرش دستباف و تعیین درجه هنری هنرمندان و کارشناسان مجرب به منظور دریافت درجه هنری و شررکت در شرورای هنرمندان، نویسندگان و شاعران همکاری لازم را با هماهنگی مراجع ذی‌صالح بعمل می آورند.

تبصره 1- در راستای حمایت همه جانبه از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی و همچنین آثار ایشان ، کلیه دستگاه های ذیربط موظف هستند معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت و وزارت صمت را بعنوان اعضاء اصلی شوراهای تصمیم گیری خود به رسمیت بشناسند.

ت- وزارت و وزارت صمت تنها متولی برنامه ریزی و نظارت بر انجام فرآیند حفظ حقوق مالکیت معنوی صنایع د ستی و هنرهای سنتی و فرش د ستبافت ایران ) آثار و هنرمندان( می با شند. د ستگاه های تعیین شده در قانون «سازمان ثبت ا سناد و املاک کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری» موظف به همکاری با وزارت و وزارت صمت می باشند .

ث- سازمان فنی و حرفه ای موظف ا ست در امر آموزش صنایع د ستی و هنرهای سنتی و همچنین فرش د ستبافت)آموزش های رسمی و غیررسمی( با همکاری وزارت و وزارت صمت نسبت به تدوین متون آموزشی)یا سرفصل های آموزشی( اقدام نماید.

ج- وزارت و وزارت صمت مجازند ن سبت به صدور مجوز برای تبلیغات و معرفی صنایع د ستی و هنرهای سنتی و فرش د ستبافت

برگزیده در مراکز عمومی و همچنین از طریق برنامه های صرردا و سرریمای ج.ا.ا به منظور جلوگیری از ترویال اطالعات باطل در حوزه

صنایع دستی و هنرهای سنتی و همچنین نظارت بر کلیه امور ترویجی مربوطه، اقدام نمایند.

چ – به منظور ترغیب سایر دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایجاد و نصب ویترین صنایع دستی) با

هدف معرفی و ترویال صنایع د ستی و هنرهای سنتی ک شور( در محل د ستگاه اجرایی خود، دولت موظف ا ست یک دهم در صد

اعتبارات هزینه ای هر دستگاه را )هر ساله( به این موضوع اختصاص دهد. دستگاه های اجرایی مربوطه نیز موظف هستند مطابق با

دستورالعمل اجرایی تدوین شده توسط وزارت به طراحی و نصب ویترین صنایع دستی اقدام نمایند.

ح- کلیه دستگاه های مو ضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات ک شوری موظف به همکاری با وزارت در جهت تحقق مفاد مندرج در

این آیین نامه می باشند .

ماده 5 – به ا ستناد ماده 5 قانون-وزارت برا ساس د ستورالعملهای مربوطه مجاز به بهره برداری از ابنیه تاریخی با کاربری صنایع

دستی توسط بخش خصوصی در قبال انعقاد قرارداد می باشد .

تب صره: فروش هرگونه اقالم خارجی و غیر صنایع د ستی در اماکن مذکور ممنوع و د ستگاههای دولتی ذیربط موظف اند در

صورت درخواست وزارت نسبت به جمع آوری و توقیف اقالم غیر مجاز اقدام نمایند.

ماده 6 –به اسررتناد ماده 7 قانون-بانک مرکزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن آسرریب پذیر صررنایع دسررتی و فرش

د ستبافت ک شور، ضمن برنامه ریزی و اقدام برای اعمال شرایط منا سب نظیر ت سهیل در ت ضامین و وثایق در اعطاء ت سهیالت بانکی

مسکن ایشان ، به میزان 1 % از سرجمع اعتبارات تسهیالت مسکن کشور را به امر تامین مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع

دستی و فرش دستبافت اختصاص داده و وزارت و وزارت صمت موظف اند؛ نسبت به اطالع رسانی ،برنامه ریزی و شناسایی و معرفی

متقاضیان واجد شرایط اقدام و همکاری های الزم را با بانک مرکزی در این خصوص بعمل آورند .

ماده 7 -به استناد ماده 9 قانون-کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداری ها مکلفند نسبت به اخت صاص 10 %از ف ضاهای عمومی به طراحی و ن صب المان های صنایع د ستی در معابر شهری و نیز ا ستفاده از آنها در معماری شهرهای جدید مطابق با دستورالعمل تدوین شده توسط وزارت و وزارت صمت اقدام نمایند .

ماده 8 -به استناد ماده 10 قانون-سازمان صدا و سیما مکلف است 1 %از برنامه های خود را به منظور معرفی و شناسایی هنرمندان

 آثار هنری صنایع د ستی و فرش د ستبافت در تهیه و تنظیم برنامه های تلویزیونی من جمله فیلم سینمایی ، سریال ها ، برگزاری

مسابقات ، برنامه های مستند و تزئین فضاهای داخلی آنها با مشارکت وزارت و وزارت صمت اختصاص دهد . صدا و سیما به منظور

حمایت از تولید ملی و ترویال صنایع د ستی ن سبت به اتخاذ سازو کار منا سب برای لحاظ نمودن حداکثر 5 %تخفیف از نرخ تعرفه

های خود اقدام نماید.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده 9-به استناد ماده 11 قانون

الف- وزارت مجاز ا ست ن سبت به شنا سایی و اعالم اقالم صنایع د ستی جهت ممنوعیت ورود به ک شور و همچنین) ارائه پی شنهاد

جهت( تغییر در تعرفه های حقوق ورودی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

ب-خروج ظروف نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآالت نقره و سنگهای قیمتی تا 3 کیلوگرم با تایید وزارت/وزارت

صمت امکانپذیر است)دستورالعمل نحوه اجرای آن ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه توسط دستگاههای ذیربط

تدوین میگردد(

پ-صادر کنندگان صنایع د ستی ، هنرهای سنتی و فرش د ستبافت م شمول حمایتهای دولت در مقابل آثار نا شی از نو سانات ارزی

می باشند و بانک مرکزی مسلول اجرای آن می باشد.

ت- گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است با هدف کمک به برنامه ریزی جهت توسعه و رشد صادرات صنایع دستی

نسبت به ایجاد و احصای کد تعرفه های فرعی صنایع دستی کشور اقدام نماید.وزارت موظف است نسبت به شناسایی و اعالم کد

تعرفه های مورد نیاز در حوزه صنایع دستی به گمرک ج . ا . ا اقدام نماید.

ماده 10 :ا ستناد ماده 12 قانون-دولت می تواند به منظور ت شویق و حمایت از هنرمندان و ا ستادکاران صنایع د ستی ، ت سهیالت و

خدمات آموز شی در چهارچوب د ستورالعمل اجرایی وزارت و وزارت صمت به هنرمندان و ا ستادکاران صنایع د ستی اعطاء نماید.

ضمناً در اجرای ماده 12 قانون ) کمک در ارتقای تحصیلی هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش (، 5درصد سهمیه دانشگاه

ها در رشته های مربوطه ) از سوی سازمان سنجش( به پیشنهاد و معرفی وزارت و وزارت صمت به افراد واجد شرایط اختصاص می

یابد .

ماده 11 -وزارت و وزارت صمت موظف ه ستند د ستورالعمل ها و ضوابط اخت صا صی این آیین نامه را حداکثر ظرف مدت شش ماه

پس از تصویب آیین نامه تهیه ، تدوین و ابالغ نمایند .

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments