آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 105564/ت56125هـ مورخ 22/8/1398 هیئت وزیران)

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 8/8/1398 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- ...

در حال تکمیل...