آيين‌نامه اجرايي مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مديريت خدمات كشوري (تصويب‌نامه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ هيأت وزيران)

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 2/3/1389به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و به استناد ماده (100) قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ياد شده را به شرح زير موافقت نمود:

آيين‌نامه اجرايي مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مديريت خدمات كشوري

ماده ۱- آئین نامه مرخصی موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری -مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحات بعدی آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آئین نامه به اختصار "قانون" نامیده می شود، با لحاظ شرایط زير تنفيذ مي‌گردد:

الف- کارمند می تواند حقوق و فوق العاده ها مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده 84 قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در احتساب سابقه خدمت دولتی وی ملاک عمل قرار می گیرد.

ب- تمام حقوق و فوق العاده های مربوط به کارمند بابت مرخصی استحقاقی به وزارت قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ج- احكامي از آيين‌نامه مذكور كه مغاير با الزامات قانون باشد، لغو مي‌گردد.

ماده ۲- دستگاهها مکلفند مفاد دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) راجع به ملبوس را برای کارمندان که در اجرای ماده 53 قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 تهیه شده است، اعمال نمایند.

هرگونه تغییر و اصلاح دستورالعمل مذکور، مستلزم پیشنهاد دستگاه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است.

ماده ۳- دستگاههای اجرایی می توانند در چارچوب ساعات کار موظف هفتگی موضوع ماده 87 قانون با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و نوع کار و ماموریت موظف سازمانی، نسبت به شناور نمودن ساعات کار اقدام نمایند. شناور بودن ساعات کار دستگاههای مذکور بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

تبصره- میزان ساعت تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی در چارچوب طرحهای طبقه بندی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی مراجع ذی ربط خواهد بود.

ماده ۴- در اجرای ماده 90 قانون دستگاههای اجرایی مکلفند شرح وظایف کارمندان خود را تهیه و با ذکر مشخصات و مسئولیت سازمانی آنها در سر درب اتاق آنان نصب کنند تا ارباب رجوع در چارچوب اختیارات و مسئولیت قانونی آنها مطالبات خود را پیگیری نمایند.

تبصره ۱- هرگونه قصور و کوتاهی از انجام وظایف و بی اعتنایی به مطالبات قانونی ارباب رجوع موجب اعمال تنبیهات اداری برای کارمندان خاطی خواهد بود.

تبصره ۲- مدیران و سرپرستان کارمندان موظفند شرایط و بسترهای لازم برای حسن انجام کار کارمندان خود را فراهم نمایند و در صورت لزوم یکی از کارشناسان مجرب و امین و مورد اعتماد کارمندان حوزه سرپرستی خود را به عنوان بازرس انتخاب نمایند.

تبصره ۳- اعمال بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص و یا مجازاتهای اداری و یا صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام شده بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 72 و رویه های هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب دستور العملی خواهد بود که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید.

ضوابط و دستورالعمل مربوط به اعمال نظارت و چگونگي انتخاب كارشناس بازرس و ارايه امتياز و تسهيلات ويژه به اين كارشناس و اعمال تنبيهات اداري نسبت به كارمندان خاطي با رعايت قوانين مربوط به تصويب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مي رسد.

ماده ۵- اعمال ساز و كار انگيزشي و نحوه اعطاي هديه دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين دستورالعمل چگونگي پرداخت حق الزحمه موضوع مواد (۹۱) و (۹۳) قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي به كارمندان، به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور خواهد رسيد.

اين تصميم‌نامه در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور