تعدیل مبلغ جزای نقدی کلیه قوانین جزایی موضوع ماده (5) قانون کاهش مجازات حبس تعزیرات

به موجب ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی، موضوع ماده (۵) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری،‌ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن ها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران،‌ تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود،‌ لازم الاجرا می گردد.

در اجرای ماده یادشده، ‌وزارت دادگستری پیشنهاد مربوط به تعدیل جزای نقدی کلیه قوانین جزایی (ماده (۵۹) عنوان قانون) را که تاکنون تعدیل نشده یا از آخرین زمان تعدیل آن سه سال گذشته است، به هیئت دولت ارائه نمود.

در کمیته اصلی کمیسیون لوایح روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، کلیات موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی جمع بندی کلی به جلسه بعد موکول شد.

گفتنی است بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

«ماده ۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.»