قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

طرح قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

خبر مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

ایرادات جدید طرح قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

طرح قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

– بند ۱-۳- نظر سابق شورا، با توجه به عدم اصلاح، کماکان به قوت خود باقی است.

تذکرات:
۱- در ماده ۴، عبارت «سود ساده» به عبارت «سود ساده (غیر مرکب)» اصلاح شود.
۲- تذکرات مذکور در مرحله قبل نیز به نحو مناسب اعمال گردد.

خبر مورخ ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱

شناسنامه قانون- اصلاح طرح نقل و انتقال سوابق سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص در دستور جلسه روز جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان و اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون تخصصی مربوط به شرح زیر است:

طرح قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

تذکر شورای نگهبان:

در عنوان مصوبه، عبارت «سوابق بیمه ای یا بازنشستگی» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع تذکر 1 شورای نگهبان، در عنوان مصوبه عبارت «سوابق بیمه یا بازنشستگی» به عبارت «سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی» اصلاح شد.

ماده 1- اصطلاحات بکاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف- صندوق بازنشستگی: به کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فعال در حوزه بیمه‌های اجتماعی دولتی و غیردولتی (اعم از عمومی، غیردولتی، خصوصی و غیره) اطلاق می‌شود.

ایرادات شورای نگهبان:

1-1-در بند (الف)، منظور از صندوق های بازنشستگی «خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف 1-1 شورای نگهبان عبارت «بیمه‌های اجتماعی دولتی و غیردولتی (اعم از عمومی، غیردولتی، خصوصی و غیره) به عبارت «بیمه‌های اجتماعی دولتی و غیردولتی» اصلاح شد.

ب- …

پ- کارفرما: دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی غیردولتی که بیمه‌شده نزد آن اشتغال داشته یا دارد.

ایراد شورای نگهبان:

1-2-در بند (پ)، عبارت «دستگاه های اجرایی» از این جهت که منظور دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

1-3-در بند (پ)، با توجه به تعریف و مصادیق کارفرما در قوانین دیگر دلیل عدم ذکر اشخاص حقیقی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف های 2-1 و 3-1 شورای نگهبان، بند (پ) ماده (1) حذف شد.

ت- …

ماده 2- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال، استعفاء، بازخریدخدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع، قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط، خارج شده یا می‌شوند یا به سبب اشتغال و یا تبدیل وضع استخدامی، مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند، امکان‌پذیر می‌باشد.

ایراد شورای نگهبان:

2-ماده 2، در صورتی که منظور از عبارت «به سبب اشتغال» آن باشد که افراد غیر شاغل در صندوق های بازنشستگی خصوصی، بیمه شده بودند و در قرارداد آنها نیز خلاف ترتیبات مذکور در ماده تصریح شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف 2- شورای نگهبان، عبارت «شده یا می شوند یا به سبب اشتغال» به عبارت «یا به سبب بیمه پردازی» اصلاح شد و با توجه به به اصلاح بند (الف) ماده (1)، ایراد شورا رفع شد.

تبصره1-…

ماده 3- حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوق‌های بیمه بازنشستگی پرداخت شده‌است، براساس تقاضای کتبی بیمه‌شده یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل می‌شود. بیمه‌شده ذی‌نفع یا سایر بازماندگان قانونی واجد شرایط وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به‌صورت کتبی به صندوق مقصد ارائه نموده و صندوق مزبور پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذی‌ربط، انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق مبدأ ظرف یک‌ماه تقاضا می‌نماید. صندوق مبدأ مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تقاضای صندوق مقصد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

ایراد شورای نگهبان:

در ماده 3،

3-1- اطلاق ماده از این جهت که آیا شامل مواردی نیز می شود که منجر به اختلال در صندوق مبدا می گرددابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3-2-الزام بخش خصوصی به نقل و انتقال و بروزرسانی حق بیمه های پرداخت شده، مشروط بر آنکه در قرارداد آنها رعایت قوانین بعدی پیش بینی نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف های 1-3 و 2-3 شورای نگهبان، در صدر ماده (3) عبارت «حق بیمه یا کسور بازنشستگی» به عبارت «حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین ماده (2)» اصلاح و با توجه به اصلاح بند (الف) ماده (1)، ایراد شورا رفع شد.

تبصره- …

ماده 4- صندوق مبدأ مکلف است وجوه حق‌بیمه یا کسور بازنشستگی سالهای قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست، محاسبه و بروزرسانی و به صندوق مقصد، پرداخت کند. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق مبدأ یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماههای سنوات قابل قبول در صندوق مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی (قبل از تصویب این قانون) توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدأ از بیمه‌شده أخذ می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

4-در صدر ماده 4، از این جهت که معیار «بروزرسانی» چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف 4 شورای نگهبان، در ماده (4) بعد از عبارت «در زمان درخواست» عبارت «به صورت سالانه و با نرخ سود ساده» اضافه شد.

تبصره- …

ماده 5- نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس، در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان‌پذیر بوده و مابه‌التفاوت وجوه حق‌بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (4) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول می‌گردد.

ایراد شورای نگهبان:

5-اطلاق ماده 5، مبنیاً بر ایرادات شرعی ذکر شده در مواد قبل، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون:

با توجه به اصلاح بند (الف) ماده (1)، ایراد ردیف 5- شورای نگهبان مرتفع شد.

ماده 6- آن دسته از مشمولان ماده (2) این قانون که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (3) و (4) این قانون ندارند و یا به صورت اختیاری یا اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می‌شوند، در چهارچوب شرایط مذکور در بندهای ذیل می‌توانند درخواست برقراری «مستمری جمع» نمایند. سوابق بیمه‌ای این افراد طبق قانون، تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، کماکان در صندوق مبدأ محفوظ می‌ماند:

ایراد شورای نگهبان:

6-7-اطلاق ماده 6، مبنیاً بر ایرادات شرعی ذکر شده در مواد قبل، خلاف شرع شناخته شد.

مصوبه کمیسیون:

با توجه به اصلاح بند (الف) ماده (1)، ایراد ردیف 7-6 شورای نگهبان رفع شد.

الف- نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق‌ مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات صندوق مقصد می‌باشد.

ب- شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه‌شده اصلی)، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هریک از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط می‌باشد.

پ- چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شدگان، میزان افزایش مستمری سالانه ایشان، نحوه تشخیص ازکارافتادگی، شیوه برخورد با اشتغال بکار مجدد بازنشستگان و سایر موارد؛ تابع قوانین هریک از صندوق‌های ذی‌ربط خواهدبود.

ایراد شورای نگهبان:

6-1- نسبت میان بند (الف) که «نحوه احراز شرایط برقراری مستمری» را تابع قوانین و مقررات صندوق مقصد دانسته و بند (ب) که «چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه شدگان» را تابع قوانین هر یک از صندوق های ذی ربط مقرر کرده و بند (ج) که شروطی را برای برقراری مستمری جمع وضع کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف 1-6 شورای نگهبان، بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (6) به شرح ذیل اصلاح شد:

الف- نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق‌ مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) می‌باشد. شرط برقراری مستمری جمع ارائه درخواست از سوی بیمه شده و حسب مورد کارفرمای ذیربط به آخرین صندوق مقصد می باشد.

ب- شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه‌شده اصلی)، برقراری و استمرار مستمری، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هریک از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط می‌باشد.

پ- میزان افزایش مستمری سالانه و شیوه برخورد با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان و از کارافتادگان کلی تابع قوانین هریک از صندوق‌های ذی‌ربط می باشد.

ت- میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه می‌گردد:

«مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت میانگین حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر سی، ضرب در سنوات ‌بیمه‌پردازی».

ایراد شورای نگهبان:

6-2- در بند (ت)، عبارت «حداقل دستمزد زمان بازنشستگی» از این جهت که منظور حداقل حقوق یا دستمزد است یا صرفاً به دستمزد موضوع قانون کار اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف 2-6 شورای نگهبان، در بند (پ) ماده (6) عبارت «حداقل دستمزد» به عبارت «حداقل حقوق یا دستمزد» اصلاح می گردد.

ث- …

ج- شرط برقراری مستمری جمع، دارا بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط و همچنین ارائه درخواست از سوی بیمه‌شده و حسب مورد کارفرمای ذی‌ربط آخرین صندوق بیمه‌ای فرد می‌باشد.

ایراد شورای نگهبان:

6-1- نسبت میان بند (الف) که «نحوه احراز شرایط برقراری مستمری» را تابع قوانین و مقررات صندوق مقصد دانسته و بند (ب) که «چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه شدگان» را تابع قوانین هر یک از صندوق های ذی ربط مقرر کرده و بند (ج) که شروطی را برای برقراری مستمری جمع وضع کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف 1-6 شورای نگهبان، بند (ج) ماده (6) حذف شد.

چ- …

خ- صندوق‌های بازنشستگی مکلفند میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی‌ و مجموع مستمری بازماندگان موضوع این ماده را مطابق سایر مستمری‌بگیران آن صندوق با تصویب هیأت وزیران افزایش دهند.

ایراد شورای نگهبان:

6-3- نسبت میان بندهای (پ) و (خ)، از جهت سازوکار افزایش مستمری سالانه مشمولین این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

6-4-در بند (خ)، منظور از افزایش مستمری های مذکور، «مطابق سایر مستمری بگیران آن صندوق» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد ردیف های 3-6 و 4-6 شورای نگهبان، بند (خ) ماده (6) حذف شد.

تبصره 1 …

تبصره 4- چنانچه سابقه حق بیمه یا کسور بازنشستگی کمتر از ده سال باشد، بیمه‌شده یا ذی‌نفع از بیمه می‌تواند با پرداخت بروز و یکجای حق بیمه سنوات کسری تا ده سال، از مزایای این قانون استفاده نماید.

ایراد شورای نگهبان:

6-5-در تبصره 4، با توجه به عدم ذکر شرایط تفصیلی، اطلاق تبصره از این جهت که آیا موردی مانند کسی که فقط یک روز سابقه پرداخت حق بیمه دارد را نیز شامل می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

6-6-تبصره 4، از این جهت که آیا اعمال این تبصره، شرط استفاده از مزایای این قانون است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ردیف های 5-6 و 6-6، تبصره (4) ماده (6) حذف شد.

ماده 7-  …

سابقه تصویب:

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در صحن علنی مطرح است و امروز نیز ادامه یافت.

در جلسه صحن علنی روز یکشنبه ماده شماره (۱) در مورد تعاریف به تصویب رسید و نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی، مواد دیگری را به تصویب رسانیده و یک ماده را مجدداً به کمیسیون اجتماعی عودت دادند.

بیشتر ببینید: تصویب تعاریف طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی

ممنوعیت انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مشخص شد

نمایندگان مجلس انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه تمامی کسانی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نمایند را ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی با ماده ۲ این طرح با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ‌ماده ۲؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال، استعفاء، بازخریدخدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرما متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده یا می‌شوند یا به سبب تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق جدید شده یا بشوند، امکان‌پذیر می‌باشد.

‌در تبصره ۱ آمده است: نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق‌ها ممنوع است.

‌براساس تبصره ۲؛ تمامی اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نموده یا بنمایند، امکان انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می‌باشد.

قابلیت انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی براساس تقاضای کتبی بیمه شده از صندوق قبلی به جدید

نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند تا حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوق‌های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است براساس تقاضای کتبی بیمه شده موضوع این قانون یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با ماده ۳ این طرح با ۱۷۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوق‌های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است براساس تقاضای کتبی بیمه شده موضوع این قانون یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می شود. بیمه شده ذی‌نفع تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به صورت کتبی به صندوق جدید ارائه نموده و صندوق جدید نیز پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذیربط ظرف یک ماه انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بازنشستگی قبلی تقاضا می‌نماید. صندوق بازنشستگی قبلی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق جدید، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

براساس تبصره این ماده؛ در صورتی که صندوق‌های مشمول این ماده طبق مقررات، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و فوت، مشترکین خود را در برابر بیماری‌ها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد، سهم درمان به علاوه یک درصد (۱%) بابت مزایای یاد شده از جمع وجه قابل انتقال کسر می‌شود.

موضوع مابه‌التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی برای نقل و انتقال به صندوق مقصد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع مابه‌التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی برای نقل و انتقال به صندوق مقصد به کمیسیون اجتماعی جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این ماده نمایندگان پیشنهادات اصلاحی را در رابطه با این موضوع مطرح کردند که در نهایت با نظر رئیس مجلس و جهت بررسی بیشتر، ماده مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: اجازه دهید ماده (۴) به کمیسیون ارجاع داده شود تا ابهامات این ماده مرتفع شود. اگر این موضوع شفاف نشود مردم در انتقال بین صندوق‌ها اذیت می‌شوند و مشکلات جدی برای مردم پیش می‌آید لذا بر اساس ماده۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، این ماده به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.

در ماده ۴ ارجاعی آمده است: صندوق مبدا مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس نرخ سود اوراق مشارکت اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه و به روز رسانی ‌نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدا از بیمه شده اخذ می‌گردد.

همچنین در تبصره آن نیز آمده است: اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و افراد ذی نفع تامین می شود.

21 دیدگاه

 1. باسلام ، طرح نقل وانتقال که مطرح شد به این دلیل بود که افرادی که سالها کار کرده اند راحتتر بازنشسته شوند و نیروهای جوان سر کار بیایند ، نه اینکه هزینه هنگفتی بعنوان پول زور به صندوق بپردازند ،با اینکه قبلا بیمه پرداخت کرده اند ، با این طرحي كه چنين مطرح شده کسی نمی تواند بازنشست شود و اجبارا” بجای ۳۰ سال باید ۴۰ یا ۵۰ سال کار کنند!!!!!

 2. سلام اشکال اینجاست که مابه تفاوت زمانی ایجاد میشود که بیمه پرداختی مبدا به مقصد را برای همان سال در نظر نمیگیرند یعنی اگر شخصی 5سال در سال 70 تا 75 سابقه بیمه تامین داشته و بخواهددر 25 سال پرداخت بیمه به خدمات انتقال دهد 5سال تامین برای همان سالها منظور نمی گردد بلکه آنرا را بعنوان سنوات خدمتی 5سال آخر در نظر میگیرند در حالی بیمه شده حق بیمه خود را پرداخت کرده پس اگر بیمه پرداختی مبدا هر سال برای سنوات همان سال در صندوق مقصدتعین شود مابه التفاوتی ندارد

  1. سلام تقاضا مندم ازمسیولین محترم باتوجه به اینکه ماها قشر ضعیف جامعه هستیم ونداریم ماالتفاوت پرداخت کنیم دولت کریمه جمهوری اسلامی بذل محبت بفرمائید وما را مورد لطف خود قرار دهد واگر مبلغی قرارشد مابدهیم متقبل شوند وما وخانواده های مظلوممان را خوشحال کنند

 3. باعرض سلام وادب مشکل اساسی در این مصوبه این است که هرگاه شخص بیمه شده ولو به اجبار در موقع تغییر وضعیت مکلف است شخصا مبلغ ماب التفاوت به نرخ روز صندوق جدید را پرداخت نماید.مثلا همسر اینجانب کارمند آموزش وپرورش شهر قدس بوده که حدود10سال اولیه استخدام را اداره شهریار علیرغم کسر بیمه از حقوق هیچگونه واریزی به تامین اجتماعی نداشته که بعد از32 سابقه و شکایت و شکایت کشی ودرخواست بازنشستگی و دستور دیوان به محاسبه و واریز سنوات دریافتی وحق کارفرما به نرخ روز اکنون صندوق بازنشستگی حدود2برابرهمان مبلغ دریافتی تامین اجتماعی را بابت ماب التفات انتقال از صندوق تامین به بازنشستگی محاسبه وشروع به کسر از حقوق بازنشستگی ایشان کرده.بعداز اعتراض صندوق بازنشستگی اعلام کرد که ما نفعی نداشتیم و این پولی را که تامین از شما گرفته بابت حق سنوات خودش بود شما بایستی ماب التفاوت صندوق را شخصا پرداخت نماید.
  لذا چه درخواست بدهی وچه اجبارا صندوقت را عوض بکنی 2بارنقره داغت میکنندو باید پول بدهی.هیچ جای دنیا اینطوری نیست کسی که بعداز30سال تلاش برای اجتماع وواریزحق بیمه در زمان بازنشستگی ولو درخواست انتقال چرا جبران کننده منابع صندوق های قدیم وجدید باید باشد؟چرا کارمندی که از اول علاقه ای به یک صندوق نداردولی سازمان مربوطه اش او را وادار وکسر از حقوقش میکند که بیمه اش را آنجا کند باید تاوان این تبدیل را پرداخت کند؟

 4. با سلام
  آقای لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی اعلام کرد در جلسه امروز 1401/5/30 بررسی ماده 4 طرح مذکور که مربوط به بروز رسانی حق بیمه ها از صندوق مبدا به صندوق مقصد بود مورد توافق و تصویب نرسید و صندوق ها اختلاف دارند که بررسی مجدد آن به هفته بعد موکول گردید لازم به ذکر است مجلس سه هفته یک بار به منظور رسیدگی نمایندگان به امور شهر و منطقه که منتخب آن هستند تعطیل است،حالا خدا میداند چه مدت زمان طول می کشد تا این ماده مهم طرح در کمیسیون تایید و مجددا به صحن علنی بیاید و پس از تصویب باید کل طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال و در آنجا اگر خدا بخواهد بی حرف و حدیث تصویب شود.نکته جالب اینکه روز ارسال طرح پس از شور دوم ظاهرا بر سر ماده 4 توافق شده بود ولی در روز رسیدگی به این ماده رییس مجلس پس از بحث و گفتگو اعلام کرد این ماده یک سری اشکالات دارد و باید به کمیسیون برگردد!!!! صندوق ها نمیخواهند مبلغی را که سالیان سال با آن سود کردند به روز کرده و به صندوق دیگر پرداخت نمایند، مثال خود بنده 6 سال بیمه پرداخت کرده ام و حدود 23 سال در صندوق مبدا بلاتکلیف مانده و اجازه انتقال نمی دهند البته که 23 سال سود بردند.بنابرابن به دوستان توصیه می کنم حتی المقدور با صندوق اولی که بیمه پردازی را شروع کردید ادامه دهید و آن را تا پایان خدمت ادامه دهید.تشکر

  1. سلام
   متاسفانه مجلس هر طرحی که به سلیقه خود بخواهد تصویب کند به سرعت و بدون معطلی بررسی و تصویب و امور آن را انجام میدهد مثل طرح تغییر ساعت رسمی کشور که سریعا کار بررسی و تصویب و ارسال به شورای نگهبان و سپس رفع ایراد آن شورا انجام و در نهایت به قانون تبدیل شد،ولی طرح هایی که نخواهد انجام دهد مثل نقل و انتقال سوابق بیمه،بیمه کارگران ساختمانی، تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان و…..ماه ها و سال ها طول می دهند و در نهایت مشخص نیست بالاخره تصویب بشود یا خیر.

 5. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
  با سلام
  در ماده ۴ ارجاعی آمده است: صندوق مبدا مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس نرخ سود اوراق مشارکت اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه و به روز رسانی ‌نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدا از بیمه شده اخذ می‌گردد.
  حال اگر نرخ بانک مرکزی را 20% بگیریم وکسی از سال1378 مبلغ500.000 تومان از صندوق مبداء طلب داشته باشد حالا از صندوق مبدا با فرمول نرخ بهره فوق حداکثر 33.000.000 تومان تعلق میگیرد
  حساب کنید: 33.000.00=23^〖1.20〗*500.0000
  در صورتیکه صندوق مقصد 13برابر آنرا میخواهد تا سوابق را قبول نماید
  پس این نرخ بهره بانک مرکزی باید چیزی حدود 35% باشد نه 20%
  لطفاً این نرخ بهره را عادلانه کنید تا کمی به نفع بیمه شده باشد.
  -در مورد ماده 2و3 هم کسانیکه مبلغ ذخیره مبدا را به مقصد منتقل کرده اند و لی سوابق را نتوانستند منتقل کنند هم یک فکری کنید که چیز ی در اینمورد نیامده.
  این ماده4 گویا در کمیسون اجتماعی خاک میخورد پیگیری کنید نرخ بانک مرکزی را عادلانه ئصویب کنند وگرنه بود ونبود این قانون فرقی ندارد.

   1. سلام چقدر باید انتظار بکشیم تا اجرا گردد نقل وانتقال پرداخت وجوهی که برابر نرخ بانک مرکزی بطور مثال هفده سال وهشت ماه سوابق اولیه من که نزدسازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بوده به سازمان تامین اجتماعی شما را قسم میدهیم به خون پاک شهدا که من وامثالهم را حمایت کنید که درزمان پیری محتاج کسی نباشیم ممنون از همه مسئولین زحمت کش نظام مقدس جمهوری اسلامی

 6. در مورد اینکه کسانی که بیش از ده سال سابقه واریزحق بیمه دارند و قبلا باز خرید شده اند و تازه به سن شصت سالگی رسیده اند آیا میتوانند با آن سابقه باز نشست شوند ؟

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام