دستورالعمل حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری (مورخ اسفند سال ۱۳۹۲)

رعایت نکات ذیل جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری الزامی بوده ودر صورت عدم رعایت نکات مندرج در دستورالعمل، هر گونه عواقب ناشی از آن بر عهده مقرری بگیر بوده واداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

الف- چنانچه مقرری بگیر بنا به دلایل زیر نتواند در موعد تعیین شده، حضور یابد موظف است به کاربر مربوطه مراجعه نماید.

۱- فوت اقوام:  در صورت فوت اقوام (شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) مقرری بگیر حداکثر تا ۷ (هفت) روز می‌بایست با ارائه کپی گواهی فوت به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

۲- بیماری:  مقرری بگیر می‌بایست پس از اتمام دوره مرخصی استعلاجی در اولین روز اداری، اسناد و مدارک پزشکی خود را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد.

۳- حوادث غیر مترقبه: چنانچه مقرری بگیر به علت بروز حوادث غیر مترقبه نظیر: سیل، زلزله، برف و … امکان حضور در موعد تعیین شده را نداشته باشد، مکلف است پس از رفع وضعیت غیر مترقبه، در اولین روز اداری به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

۴- بازداشت موقت: چنانچه مقرری بگیر به دلایلی بازداشت موقت گردد، موظف است پس از رفع بازداشت با ارائه مدارک قضائی، به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

۵- سفرهای زیارتی و سیاحتی:  مقرری بگیر در طول دوره دریافت مقرری می‌تواند حداکثر ۲ بار از سفرهای زیارتی و سیاحتی بهره مند گردد. بدیهی است طول دوره سفر زیارتی حداکثر ۳۰ روز و سفر سیاحتی حداکثر ۱۵ روز می‌باشد.

۶- ازدواج: مقرری بگیر در طول دوره دریافت مقرری می‌تواند ۱ بار از فرجه ازدواج استفاده نماید و موظف است حداکثر تا ۷ روز با ارائه مدارک و مستندات به واحد تعاون، کارو رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

ب- در صورتی که عدم مراجعه مقرری بگیر به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت حضور بنا به دلایل مندرج در بند «الف» این دستورالعمل نباشد، غیبت غیر موجه تشخیص داده شده و منجر به قطع مقرری می‌گردد.

توضیح:  چنانچه مقرری بگیر در طول دریافت مقرری بنا به دلایل غیر موجه در تاریخ تعیین شده غیبت داشته باشند، کارشناسان مربوطه موظفند با اخذ تعهد کتبی حداکثر تا ۱بار، غیبت را موجه نموده ودر صورت تکرار قطع مقرری می‌گردد.

ج- چنانچه نوبت ارائه شده توسط ساعت حضور و غیاب مقارن با ایام تعطیلی باشد، مقرری بگیر می‌بایست در اولین روز اداری به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نماید.

د- چنانچه دستگاه حضور و غیاب به هر دلیلی پرینت نوبت مراجعه بعدی را ارائه ننماید و یا دستگاه دچار نقص فنی شده باشد، مقرری بگیر می‌بایست بلافاصله به مسئول بیمه بیکاری مراجعه تا مشکل رفع و نوبت بعدی تعیین گردد.

کلیه مقرری بگیران مکلف به اجرای ضوابط و مقررات این دستورالعمل می‌باشند و عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد آن بر عهده شخص مقرری بگیر می‌باشد.

معاونت روابط کار- اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن