وزارت دادگستری

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع: بازاجتماعی شدن محکومان به زندان (تصویبنامه‌ شماره 123266/ت55786هـ مورخ 26/9/1398 هیئت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع: بازاجتماعی شدن محکومان به زندان (تصویبنامه‌ شماره 123266/ت55786هـ مورخ 26/9/1398 هیئت وزیران) ادامۀ مطلب »

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 55641/ت55865هـ مورخ 7/5/1398 هیئت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 55641/ت55865هـ مورخ 7/5/1398 هیئت وزیران) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن