مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تفكيك شركت پشتيباني امور دام كشور از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني (شماره 34214/206 مورخ 3/7/1389)

شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هشتمين جلسه مورخ 30/4/1389 ، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در امر تنظيم بازار مواد پروتئيني (حيواني) و استفاده بهينه از منابع مالي، فيزيكي، انساني و اطلاعاتي موجود و جلوگيري از تداخل وظايف بين دستگاه‌هاي اجرايي تصويب نمود:

1ـ شركت پشتيباني امور دام كشور با كليه وظايف و اختيارات از وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت بازرگاني وابسته مي‌گردد.

2ـ براي تعيين تكليف اعتبارات، تعهدات، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات شركت پشتيباني امور دام كشور، كميته‌اي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تشكيل و حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به آن تصميم‌گيري خواهدنمود.

3ـ وزارت بازرگاني مسؤول حُسن اجراي اين مصوبه بوده و موظف است گزارش چگونگي اجراي اين مصوبه را ظرف مدت (3) ماه به شوراي عالي اداري ارايه نمايد.

محمود احمدي‌نژاد- رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام