واگذاری شرکتهای سهامی کشت و صنعت جیرفت، شهیدرجایی، شهیدبهشتی و نیشکر هفت تپه و شرکت تولید و بسته بندی فرآورده (مصوبه شماره ۳۷۰۱۷/۱۹۰۱ مورخ ۳/۳/۱۳۸۴ شوراي عالي اداري)

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی

شورای عالی اداری در صد و بیست و ششمین جلسه مورخ 24/2/1384 در راستای مصوبه 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورا و در اجرای بخشنامه شماره 16943 مورخ 6/4/1383 ریاست جمهوری ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انسجام بخشیدن و رعایت تجانس وظایف و فعالیتهای بخش کشاورزی و اصلاح ساختار و استفاده موثر از امکانات و نیروی انسانی متخصص تصویب نمود:

1- شرکت های سهامی کشت و صنعت جیرفت، شهیدرجایی، شهید بهشتی و نیشکر هفت تپه و شرکت تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه با رعایت مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار می گردند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در خصوص واگذاری سایر شرکت های تحت پوشش ، ظرف مدت6 ماه پیشنهادهای لازم را به مراجع ذی ربط ارایه نماید.

2- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در پژوهشکده مهندسی جهادکشاورزی ادغام و پژوهشکده فنی و مهندسی جهادکشاورزی با رعایت مقررات مربوط تشکیل میگردد.

3- مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در آموزشکده کشاورزی کرج ادغام و نام آن به ( آموزشکده جهادکشاورزی) تغییر مییابد. این آموزشکده زیر نظر موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی وزارت جهاد کشاورزی و هیأت امناء آن اداره خواهد شد.

4- کلیه وظایف ، اختیارات ، اعتبارات ، دارایی ها ، تعهدات ، امکانات و نیروی انسانی واحدهای ادغام شده، به واحدهای ایجاد شده منتقل می گردد.

5- وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن انجام مراحل ادغام ، انتقال پست های سازمانی و ایجاد واحدهای یادشده ، تشکیلات متناسب را حداکثر ظرف مدت 4 ماه تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.

6- وزیر جهادکشاورزی مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش اجرای آن را ظرف مدت شش ماه به شورای عالی اداری ارایه خواهدکرد.

معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری- حمید شرکاء

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن