طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس توسط نمایندگان تدوین و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد که متن آن به شرح زیر است:

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهدشد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و ب افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند.

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهدشد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷- کلیه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

 پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

مطالب مرتبط با طرح ساماندهی استخدام:

طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی و حذف شرکت‌های پیمانکار

16 دیدگاه

 1. سلام پس تکلیف اون کارمندی که بعد مهر جذب شده،اونم با مدرک فوق لیسانس چیه،اکثر دوستان بالای پنج سال سابقه با مدرک دیپلم سن حداکثر ۲۰ اومدن سر کار ….آخه تکلیف ما که خانواده هزینه داده بعد ۱۳ سال بیکاری اومده سر کار الان سابقه اش بهمن میشه ۳ سال چیه؟؟؟؟؟؟ ای خدا خودت رحم کن

 2. چرا مهر ۹۷ ؟؟؟؟
  چرا قانون شامل حال کارگری که از مهر ۹۸ مشغول به کار شده است نمی شود؟ چرا قرارداد با سازمان های غیر حاکمیتی به صورت رسمی نمی شود و ثبات کاری نخواهند داشت؟؟؟؟

 3. سلام بیچاره پلیس های افتخاری در ناجا سالهست که مجانی کار میکنند و با دسیسه و تبعیضاز سمت فرماندهان و کارکنان مواجهند و کسی بدادشون نمیرسه

  1. ما ۱۵ سال قرارداد معین بودیم قبلش چند سال شرکتی با این کار دولت بعد از چندین بار گزینش وادغام با ادارات اونها تغیر وضع می‌شدند ولی ما همچنان قرارداد معین هستیم حالا هم باید تا آخر خدمت پیمانی دو سال و چهار سال بشییم اگه قرار تغیر وضع کنن باید ما رو رسمی کنن ما دیگه امتحان خودمون رو پس دادیم دارای نوه شدیم هنوز از فردا خودمون میترسییم و تو سری می خوردیم از رسمیها هم بیشتر کار میکنییم وکارمون حساستره

 4. اقایان محترم. این ظلمه چطور نیروی سهمیه دار بدون در نظر گرفتن اینکه سه سال شرکتی بوده یا نه تبدیل وضعیت شدن ماها که سهمیه نداریم باید سه سال سابقه داشته باشیم به داد ماها برسید وجدانا

 5. باسلام. نیروهای شرکتی بدون سهمیه از همه بدبخت هستند چون همکارای من با یک سال سابقه شرکتی بدون چون و چرا با سهمیه رسمی میشن اما به ما بدبختهای شرکتی بدون سهمیه که میرسه باید ازمون بدیم اینهمه ادارات تو سرمون زدن استرس وارد کردن با حقوق خیلی کم کار کردیم بس نبوده حالا دوباره استرس ازمون هم باید بکشیم من سالها حق التدریس بود مثل یه کارمند هر روز سر کار میرفتم کار اداری انجام میدادم و تدریس هم میکریدم بعد سالانه حقوق میدادن میشد ماهی 200هزار زمانی که همکارای کنار من با کار کمتر استرس کمتر ماهی 4-5-میلیون میگرفتند با دوندگی و بردن مدارک به وزارت دستور دادن شرکتی بشم حالا که دو ساله شرکتی شدم تازه میگن ازمون بدید ببینم ونی که پارسال وارد اداره شده شرکتی شده باسهمیه تبدیل وضعیت شده ازمون داده؟؟؟؟؟؟؟ خودتون رو بزارید جای من 6سال حق التدریس بدون بیمه و حقوق ناچیز وجدان داشته باشید

 6. دولت تو همین کارمندهای استخدامی که با آزمون وارد شدن هم مونده و از طرف دیگه کارمندان دولت با برگزاری آزمون وارد شغلهای دولتی شدن ، بنظرم الان این خواسته غیرمعقولی هست که طرف با سیکل وارد مثلا شهرداری شده بعد بخواد بعد از 5 سال استخدام بشه!!! ، اون همه ادم باسواد که توی آزمون رد شدن حق ندارن؟؟؟؟؟ خواسته نابجایی هست استخدام افرادی که بدون آزمون وارد شغلهای پیمانکاری دولت شدن.

  1. جناب استاد عزیز اونیکه 20سال از عمرش رو در ادارات دولتی بصورت نیروی شرکتی کار کرده و بیشترین کار باکمترین حقوق و حقش همیشه توسط همین قانون شرکتی تضییع شده رو جز این مملکت نمیدونی شما

  2. آفرین بر تو که حرف حق رو زدی.
   چرا باید کسی که بدون آزمون وارد دستگاه دولتی شده استخدام رسمی بشه؟
   اینا چه فرقی با کارگرای شرکت های خصوصی دارن؟
   اگه حقوقشون کمه خب حقوق کارگر شرکت های خصوصی هم کمه.
   چرا باید اینا استخدام بشن؟
   یه جوری از ظلم و تبعیض حرف میزنن که اگه کسی ندونه فکر میکنه توی اردوگاه کار اجباری کار میکنن. آدم یاد مردم مظلوم فلسطین و هائیتی میافته. دوست عزیز شما همونقدر حقوق میگیری که کارگر شرکت های خصوصی حقوق میگیره. اگه حقوق شما کمه حقوق اونا هم کمه.

   1. آفرین بر تو که از حقوق ملت حمایت نمی کنی !
    این سرزمین انقدر منابع داره که همه باید یکسان زندگی کنیم ! و خیلی هم عقب هستیم از حقوقمون!!
    و دولت حق نداره تبعیض قائل بشه بین چند نفری توی یه اتاق با کار یکسان و چه بسا اون افرادی که ترس از اخراج دارن بیشترم کار می کنن !
    بس کن عزیز من مگه دولت از حقوق تو میزنه که ناراحتی ! لابد منابع اضافی دارن و انقدر بازنشسته تو چرا ناراحتی واقعا ! نباش

    1. حق اون بدبختی که پارتی نداره شرکتی شود و بعد هم تبدیل وضعیت شود چی می شه
     با این اتفاق آزمون های استخدامی تعطیل می شوند

 7. خیلی خندیدم
  شاید باورتون نشه ، تا این قانون از پیچ های 90درجه ای شورای نگهبان بگذره حداقل چند سال طول میکشه بعد دولت و مجلس بعدی میان میگن چه آشی چه کشکی چه پشمی !
  تا اون موقع هم متولدین دهه 60و 70هم یا بازنشست شدن یا مردن

 8. خداکنه مثل همیشه در حد حرف نباشه و واقعا اجرایی بشه.چون خیلی تبعیض فاحشی توی دریافتی نیروها با شغل و وظیفه همسان وجود داره.اگرهم واقعا عزم جزم کردن که انجام بدن دیگه این مهلت ۴۵ روز و …. رو بردارن چون این طرح سال گذشته آماده بوده ولی با سهل انگاری و نفوذ اجرا نشده تا اان.

 9. خدا خیرشان بدهد انشاالله عملی شود خسته شدیم بس که تبعیض در بانک ها و ادارات دولتی وجود دارد تفاوت بسیار زیادی بین دریافتی ما با کارکنان رسمی و قراردادی وجود دارد 13سال با فوق لیسانس در بانک رفاه به صورت شرکتی مشغول کار می‌باشم،،، همکار کنار دستم 10برابر من با مدرک دیپلم واریزی دارد خیلی حق و ناحقی می‌شود خیلی ظلم در حق ما می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام