وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آئين‌ نامه‌ آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌

فصل‌ اول‌: تعريف‌

ماده‌ 1- آموزشگاه‌ آزاد هنري‌ به‌ مكاني‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ به‌ منظور تربيت‌ و آموزش‌ هنرجويان‌ علاقمند به‌ يكي‌از رشته‌هاي‌ هنري‌ (هنرهاي‌ تجسمي‌ و خوشنويسي‌، سرود و آهنگهاي‌ انقلابي‌، هنرهاي‌ نمايشي‌)  در جهت‌ اشاعه‌فرهنگ‌ و هنر براساس‌ ضوابط‌ و شئون‌ اسلامي‌ و با رعايت‌ ضوابط‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ توسط‌ افراد حقيقي‌ يا حقوقي‌تاسيس‌ مي‌گردند.

فصل‌ دوم‌: اركان‌

ماده‌ 2- مؤسس‌، شخص‌ يا اشخاصي‌ هستند( حقيقي‌ يا حقوقي‌) كه‌ با سرمايه‌ گذاري‌ و طي‌ مراحل‌ ذكر شده‌ در اين‌آئين‌ نامه‌ اجازه‌ تاسيس‌ آموزشگاه‌ را دريافت‌ مي‌نمايند.

تبصره‌: اساسنامه‌اي‌ مورد تاييد وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ است‌ كه‌ اولاً مغاير با سياستهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌نباشد و ثانياً التزام‌ به‌ اجرا مفاد «آئين‌ نامه‌ آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌» مصوب‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌در آن‌ قيد شده‌ باشد.

ماده‌ 3- موسس‌ يا هريك‌ از اعضاي‌ هيئت‌ موسس‌ بايد داراي‌ شرايط‌ ذيل‌ باشند.

1- تابعيت‌ ايراني‌

2- اعتقاد به‌ مباني‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ يا يكي‌ از اديان‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

3- اعتقاد به‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلام‌ ايران‌

4- برخورداري‌ از حسن‌ شهرت‌ و نداشتن‌ سوءپيشينه‌ كيفري‌ موثر

5- داشتن‌ برگ‌ پايان‌ خدمت‌ يا معافيت‌ دائم‌ از خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ (براي‌ آقايان‌)

6- دارابودن‌ حداقل‌ 25 سال‌ سن‌.

تبصره‌: اشخاص‌ حقوقي‌ و سازمانها و ارگانهاي‌ دولتي‌ و واحدهاي‌ وابسته‌ مي‌توانند از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاداسلامي‌ تقاضاي‌ صدور پروانه‌ نمايند. كه‌ در اينصورت‌ بايد مديري‌ را براي‌ اداره‌ آموزشگاه‌ معرفي‌ نمايند كه‌ داراي‌كليه‌ شرايط‌ مندرج‌ در ماده‌ 5 باشد.

ماده‌ 4- وظائف‌ و مسئوليتها موسس‌ و يا هئيت‌  موسس‌

1- درخواست‌ صدور اجازه‌ تاسيس‌ آموزشگاه‌ از داده‌ كل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ استان‌ و تحويل‌ مدارك‌ لازم‌ .

2- ارائه‌ مكان‌ و محل‌ مناسب‌ كه‌ از لحاظ‌ ايمني‌، بهداشتي‌، فني‌، آموزشي‌ و تجيهزات‌ و وسايل‌ لازم‌، مورد تاييدشوراي‌ فني‌ استان‌ باشد.

3- معرفي‌ مدير مسئول‌ و جانشين‌ واجد شرايط‌ به‌ شوراي‌ فني‌ استان‌ جهت‌ تاييد.

4- معرفي‌ مدير مسئول‌ جديد واجد شرايط‌ به‌ شوراي‌ فني‌ استان‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ يكماه‌ درصورت‌ عزل‌ يااستعفاء يا فوت‌ مديرمسئول‌

ماده‌ 5- مدير مسئول‌ به‌ پيشنهاد موسس‌ و يا هيئت‌ مؤسس‌ و تائيد شوراي‌ فني‌ استان‌ مشغول‌ بكار مي‌شود. مديرمسئول‌ علاوه‌ بر داراي‌ بودن‌ كليه‌ شرايط‌ مؤسس‌ (موضوع‌ مفاد ماده‌ 3 آئين‌ نامه‌) بايد متاهل‌ و بر حسب‌ نوع‌آموزشگاه‌ واجد يكي‌ از شرايط‌ اختصاصي‌ ذيل‌ باشد.

1- دارابودن‌ تحصيلات‌ عالي‌ (ليسانس‌يا بالاتر) دريكي‌ از رشته‌هاي‌ هنري‌ برحسب‌ نوع‌ آموزشگاه‌

2- دارا بودن‌ يكي‌ از درجات‌ 1و 2 و 3 هنري‌ در رشته‌ مربوطه‌ از شوراي‌ ارزشيابي‌ هنرمندان‌ كشور

3- دارا بودن‌ درجه‌ ممتاز از انجمن‌ خوشنويسان‌ ايران‌ براي‌ آموزشگاههاي‌ آزاد خوشنويسي‌ و دو سال‌ سابقه‌آموزشي‌ به‌ تشخيص‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌

4- دارا بودن‌ فوق‌ ديپلم‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ هنري‌ بر حسب‌ نوع‌ آموزشگاه‌ و دو سال‌ سابقه‌ آموزشي‌ به‌ تشخيص‌وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌

5- دارا بودن‌ ديپلم‌ از هنرستانهاي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ و دو سال‌ سابقه‌ آموزشي‌ به‌ تشخيص‌ وزارت‌فرهنگ‌ و ار شاد اسلامي‌

6- دارا بودن‌ دانشنامه‌ ليسانس‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ غير هنري‌ و يا غير مرتبط‌ با فعاليت‌ آموزشگاه‌ و 4 سال‌ سابقه‌آموزشي‌ به‌ تشخيص‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌

7- دارا بودن‌ صلاحيتهاي‌ لازم‌ تجربي‌ براي‌ هنرمندان‌ فاقد مدرك‌ به‌ تشخيص‌ شورايعالي‌ نظارت‌ بر آموزشگاههاي‌آزاد هنري‌

تبصره‌6 مديران‌ مسئول‌ و جانشينان‌ آنهادر آموزشگاههاي‌ مخصوص‌ پسران‌ بايد منحصراً مرد و درآموزشگاههاي‌ مخصوص‌ دختران‌ منحصراً زن‌ باشند.

ماده‌ 6- وظائف‌ مدير مسئول‌

1- نظارت‌ و مراقبت‌ در رعايت‌ اصول‌ و موازين‌ اسلامي‌، فرهنگي‌ در جريان‌ كلي‌ كار و محيط‌ آموزشگاه‌

2- اجراي‌ كليه‌ مقررات‌ و بخشنامه‌هاي‌ ابلاغ‌ شده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌

3- حضور مرتب‌ در آموزشگاه‌

4- حفظ‌ و مراقبت‌ از دفاتر آمار، بازرسي‌، ثبت‌ نام‌ و ساير دفاتر مورد نياز آموزشگاه‌ و ارائه‌ آنها به‌ مسئولين‌ وبازرسان‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌

5- ارسال‌ آمار هنرجويان‌ ثبت‌ نام‌ شده‌ هر دوره‌ آموزشي‌ به‌ اداره‌ كل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌

تبصره‌6 درغياب‌ مدير مسئول‌ كليه‌ وظائف‌ وي‌ برعهده‌ جانشين‌ مدير مسئول‌ مي‌باشد.

ماده‌ 7- جانشين‌ مدير مسئول‌ علاوه‌ بر دارا بودن‌ كليه‌ شرايط‌ مؤسس‌( موضوع‌ مفاد ماده‌ 3 آئين‌ نامه‌)، بايستي‌متاهل‌ و داراي‌ مدرك‌ تحصيلي‌ ديپلم‌ و يا بالاتر باشد.

ماده‌ 8- در اين‌ آئين‌ نامه‌ هنرآموز شخصي‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر داشتن‌ شرايط‌ مؤسس‌( موضوع‌ ماده‌ 3) داراي‌تحصيلات‌ عالي‌ (ليسانس‌ و بالاتر) و يا تجربه‌ و تبحر كامل‌ (به‌ تشخيص‌ شوراي‌ عاليب‌ نظارت‌ بر آموزشگاها آزادهنري‌) در رشته‌ مربوطه‌ باشد.

تبصره‌: در صورت‌ داشتن‌ شرايط‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در اين‌ آئين‌ نامه‌ يك‌ نفر مي‌تواند بعنوان‌ موسس‌ و مدير مسئول‌و هنرآموز انجام‌ وظيفه‌ نمايد.

فصل‌ سوم‌: شوراهاي‌ رسيدگي‌ و نظارت‌ برامر آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌

ماده‌ 9- به‌ منظور دستيابي‌ به‌ اهداف‌ زير شورايعالي‌ نظارت‌ بر آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌ در وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامي‌ تشكيل‌ مي‌شود.

الف‌- رسيدگي‌ و نظارت‌ بر عملكرد آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌ در سراسر كشور

ب‌- ايجاد هماهنگيهاي‌ لازم‌ در كار شوراي‌ فني‌ استان‌ در سراسر كشور

ج‌- رسيدگي‌ به‌ درخواست‌ تجديد نظر از آراء صادره‌ ازشوراهاي‌ فني‌ استان‌

تبصره‌ 1: اعضاي‌ شورايعالي‌ نظارت‌ بر آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌ عبارتند از:

1- معاون‌ امور هنري‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ كه‌ رياست‌ شورا را خواهد داشت‌.

2- رئيس‌ مركز گسترش‌ آموزشهاي‌ هنري‌

3- يك‌ نفر كارشناس‌ هنرهاي‌ تجسمي‌

4- يك‌ نفر كارشناسي‌ هنرهاي‌ نمايشي‌

5- يك‌ نفر كارشناس‌ سرود وآهنگهاي‌ انقلابي‌

تبصره‌ -2 كارشناسان‌ احصاء شده‌ فوق‌الذكر همگي‌ به‌ پيشنهاد مركز گسترش‌ آموزشهاي‌  هنري‌ و حكم‌ معاونت‌امور هنري‌ منصوب‌ مي‌شوند.

تبصره‌ 3- آراء صادره‌ از سوي‌ شوراي‌ فني‌ استان‌ ظرف‌ مدت‌ 20 روز قابل‌ اعتراض‌ در شورايعالي‌ نظارت‌ است‌.

تبصره‌ 4- راي‌ شورايعالي‌ نظارت‌ قطعي‌ و لازم‌الاجراست‌ و ادارات‌ كل‌ استان‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ آن‌ هستند.

ماده‌ 10-  در سطح‌ استانها شوراي‌ فني‌ استان‌ جهت‌ رسيدگي‌ و نظارت‌ عمومي‌ بر عملكرد آموزشگاهها با تركيب‌ذيل‌ تشكيل‌ مي‌شود.

1- مدير كل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ استان‌ كه‌ رياست‌ شورا را خواهد داشت‌.

2- رئيس‌ اداره‌ هنري‌ اداره‌ كل‌ استان‌

3- يك‌ نفر كارشناس‌ هنرهاي‌ تجسمي‌

4- يك‌ نفر كارشناس‌ هنرهاي‌ نمايشي‌

5- يك‌ نفر كارشناس‌ سرود وآهنگهاي‌ انقلابي‌

كه‌ كارشناسان‌ همگي‌ به‌ پيشنهاد اداره‌ كل‌ استان‌ و موافقت‌ مركز گسترش‌ آموزشهاي‌ هنري‌ منصوب‌ مي‌شوند.

ماده‌ 11- مصوبات‌ شوراي‌ استان‌ با رأي‌ اكثريت‌ اعضاء قابل‌ اجرا بوده‌ و از طريق‌ مديركل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ابلاغ‌ خواهد شد. در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ در ظرف‌ مهلت‌ مقرر در تبصره‌ 3 ماده‌ 9 مصوبات‌ شوراي‌ استان‌ قطعي‌و لازم‌الاجرا است‌.

ماده‌ 123- مصوبات‌ شوراي‌ استان‌ نبايد مغاير مفاد اين‌ آئين‌ نامه‌ و ساير مقررات‌ جاري‌ كشور باشد.

ماده‌ 13- وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ استان‌

1- بررسي‌ و اعلام‌ نظر در خصوص‌ صلاحيت‌ هيات‌ موسس‌ و مدير مسئول‌ و جانشين‌ مدير مسئول‌ و هنر آموز

2- نظارت‌ بر عملكرد و برنامه‌هاي‌ آموزش‌ آموزشگاههاي‌ استان‌ براساس‌ ضوابط‌ ابلاغي‌

3- تصويب‌ نام‌ آموزشگاه‌

4- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ ه‌ صدور يا لغو اجازه‌ تاسيس‌ آموزشگاه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ تعيين‌ شده‌

تبصره‌ – صدور مجوز فعاليت‌ آموزشگاهاي‌ آزاد سرود و آهنگهاي‌ انقلابي‌ پس‌ از تاييد شورايعالي‌ نظارت‌ برآموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌ انجام‌ خواهد شد.

فصل‌ چهارم‌: نظارت‌

ماده‌ 14- نظارت‌ مستمر بر فعاليتهاي‌ آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌ هراستان‌ بعهده‌ شوراي‌ فني‌ استان‌ مي‌باشد كه‌ ازطريق‌ ذيل‌ اعمال‌ خواهد شد.

الف‌- اعضاي‌ شوراي‌ فني‌ استان‌

ب‌- نمايندگان‌ و مأموران‌ منتخب‌ شوراي‌ فني‌ استان‌

ج‌ – بازديد مسئولين‌ ذيربط‌ اداره‌ كل‌ استان‌

د- بازديد نمايندگان‌ و بازرسين‌ ويژه‌ منتخب‌ شورايعالي‌ نظارت‌ كه‌ بصورت‌ اتفاقي‌ انجام‌ خواهدشد.

فصل‌ پنجم‌: تخلفات‌

ماده‌ 15- اقدامات‌ زير متناسب‌ با ميزان‌ تخلف‌ با توجه‌ به‌ محتويات‌ پرونده‌ و گزارشهاي‌ واصله‌ پس‌ از بررسي‌ وتاييد و تصويب‌ شوراي‌ فني‌ استان‌ توسط‌ ادارات‌ كل‌ اعمال‌ و سوابق‌ در پرونده‌ درج‌ و بايگاني‌ خواهد شد.

1- تذكر شفاهي‌

2- تذكر كتبي‌

3- اخطار كتبي‌

4- توبيخ‌ كتبي‌

5- تعطيل‌ موقت‌ آموزشگاه‌ از 3 ماه‌ تا يكسال‌

6- بركنارساختن‌ موقت‌ يا دائم‌ مدير مسئول‌

7- لغو اجازه‌ تاسيس‌ و تعطيل‌ دائم‌ آموزشگاه‌ و در صورت‌ لزوم‌ معرفي‌ متخلف‌ به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌

ماده‌ 16- تخلفات‌ زير موجب‌ لغو اجازه‌ تأسيس‌ آموزشگاه‌ خواهد شد.

1- تخلفات‌ اخلاقي‌

2- انتقال‌ يا واگذاري‌ آموزشگاه‌ به‌ غير و يا تغيير اعضا هئيت‌ موسس‌ بدون‌ موافقت‌ شوراي‌ فني‌ استان‌

3- بكار گرفتن‌ هنرآموزان‌ فاقد صلاحيت‌

4- تغيير محل‌ آموزشگاه‌ بدون‌ مجوز شوراي‌ فني‌ استان‌

5- تشكيل‌ كلاسهاي‌ مختلط‌

6- تشكيل‌ هر نوع‌ كلاس‌ بجز آنچه‌ در متن‌ اجازه‌ نامه‌ تأسيس‌ قيد گرديده‌ است‌.

تبصره‌: شوراي‌ فني‌ استان‌ ميتواند در مورد برخي‌ از تخلفات‌ فوق‌الذكر به‌ موسس‌يا هيئت‌ موسس‌ اخطار و درصورت‌ عدم‌ توجه‌ مطابق‌ بند 7 ماده‌ 15 اقدام‌ نمايد.

تبصره‌: راي‌ شورايعالي‌ نظارت‌ لازم‌الاجرا است‌ و ادارت‌ كل‌ استان‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ آن‌ هستند و شورايعالي‌ نظارت‌ظرف‌ مدت‌ 30 روز به‌ اعتراضات‌ واصله‌ رسيدگي‌ و نظريه‌ اعلام‌ خواهد كرد.

فصل‌ ششم‌: مقررات‌ عمومي‌

ماده‌ 18- محل‌ آموزشگاه‌ بايد در ساختمان‌ مجزا يا در طبقات‌ مستقل‌ باشد.

ماده‌ 19- اجازه‌ تاسيس‌ هر آموزشگاهي‌ كه‌ حداكثر 6 ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ صدور داير نگردد و فعاليت‌ آموزش‌ خود راكتباً به‌ اطلاع‌ اداره‌ كل‌ ارشاد نرساند ملغي‌ خواهد شد.

ماده‌ 20- اجازه‌ تأسيس‌ آموزشگاه‌ و يا عضويت‌ در هيئت‌ موسس‌ قابل‌ واگذاري‌ يا انتقال‌ به‌ غير نيست‌.

ماده‌ 21- در صورت‌ فوت‌ يا استعفا يا اعلام‌ عدم‌ صلاحيت‌ هر يك‌ از اعضاء هيئت‌ موسس‌ آموزشگاه‌ تا پايان‌ دوره‌ وحداكثر هيئت‌ موسس‌ ازسوي‌ باقيمانده‌ اعضاء بلامانع‌ است‌.

تبصره‌: درصورتيكه‌ عضو موسس‌ يكنفر باشد مجوز با معرفي‌ كليه‌ وراث‌بنام‌ يك‌ نفر واجد شرايط‌ در ماده‌ 3 آئين‌نامه‌ صادر خواهد شد.

ماده‌ 22- براي‌ ثبت‌ نام‌ هنرجويان‌ كمتر از 18 سال‌ موافقت‌ كتبي‌ ولي‌ الزامي‌ است‌.

ماده‌ 23- كليه‌ كاركنان‌ آموزشگاههاي‌ مخصوص‌ دختران‌ به‌ استثناي‌ كارد نگهبان‌ بايد زن‌ و كليه‌ كاركنان‌آموزشگاههاي‌ مخصوص‌ پسران‌ بايد مرد باشند.

ماده‌ 24- چنانچه‌ به‌ تشخيص‌ شوراي‌ فني‌ استان‌  امكان‌ تاميم‌ معلم‌ زن‌ براي‌ تدريس‌ در كلاسهاي‌ دختران‌ وجودنداشته‌ باشد، مي‌توان‌ از وجود برادران‌ متاهل‌ با حداقل‌ سن‌ 35 سال‌ و با رعايت‌ ساير مقررات‌ استفاده‌ كرد.

ماده‌ 25- اوراق‌ واگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ بايد با رعايت‌ دقيق‌ متن‌ اجازه‌ تاسيس‌ و منحصراً با قيد نام‌ مصوب‌ مندرج‌ دراجازه‌ تاسيس‌ تنظيم‌ گردد.

ماده‌ 26- آموزشگاهها موظفند دفتر آمار، ثبت‌ نام‌ و بازرسي‌ مورد نياز خود را تهيه‌ و توسط‌ اداره‌ كل‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامي‌ شماره‌ گذاري‌ و پلمپ‌ كنند.

ماده‌ 27- با تصويب‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ها و دستوالعملها و بخشنامه‌هاي‌ قبلي‌ مربوط‌ به‌ آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌ لغومي‌گردد.

ماده‌ 28- پس‌ از اعلام‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ از سوي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، كيله‌ آموزشگاههاي‌ هنري‌ موظفند كه‌حداكثر ظرف‌ مدت‌ 6 ماه‌ بر طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ آن‌ اقدام‌ به‌ اخذ اجازه‌ نامه‌ تاسيس‌ نمايند. در اغير اينصورت‌اميتاز تاسيس‌ آموزشگاه‌ لغو خواهد شد.

ماده‌  29- مدت‌ اعتبار اجازه‌ تاسيس‌ آموزشگاه‌ از تاريخ‌ صدور 3 سال‌ بوده‌ و لازم‌ است‌ اجازه‌ تاسيس‌ هر سه‌ سال‌يكبار طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ تمديد گردد در غير اينصورت‌ اجازة‌ تاسيس‌ پس‌ از پايان‌ مهلت‌ سه‌ سال‌ ملغي‌خواهد بود.

در اجراي‌ بند 17 ماده‌ 2 قانون‌ اهداف‌  و وظايف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ و به‌ استناد اصل‌ 138 قانون‌اساسي‌ آئين‌ نامه‌ «آموزشگاههاي‌ آزاد هنري‌» در بيست‌ و نه‌ ماده‌ و سيزده‌ تبصره‌ در تاريخ‌ 18/9/72 به‌ تصويب‌وزير فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ رسيد و به‌ معاون‌ امور هنري‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ گردد.

 

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments