قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

ماده ۱: تأسيس، ساخت، تجهيز و بازسازي، ‌توسعه، ‌مديريت، نظارت و ساير امور كتابخانه‌هاي عمومي در سراسر كشور به موجب اين قانون انجام مي‌شود.

ماده ۲: به منظور ايفاي وظايف مندرج در اين قانون، هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

الف: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي(رئيس هيأت امناء).

ب: رئيس شوراي عالي استانها.

ج: معاون ذيربط از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

د: يك عضو از كميسيون فرهنگي به پيشنهاد آن كميسيون و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.

ه: رئيس كتابخانه ملي ايران.

و: پنج نفر از صاحبنظران و شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي كشور كه حداقل دونفر آنان را بانوان تشكيل دهند به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حكم رئيس جمهور براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند كه يك نفر از آنان به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان دبير كل هيأت امناء مسئوليت اداره امور دبيرخانه را به عهده خواهد داشت.

ماده ۳: وظايف و اختيارات هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور به شرح زير مي‌باشد:

الف: برنامه‌ريزي به منظور تأسيس، ساخت، تجهيز و توسعه و نظارت بر فعاليت‌ كتابخانه‌هاي عمومي كشور.

ب: تصويب دستورالعمل‌هاي لازم براي حمايت و نظارت بر ارائه خدمات كتابخانه‌هاي عمومي بخش خصوصي

ج: بررسي گزارشهاي درخصوص وضعيت كتابخانه‌هاي عمومي و اتخاذ تصميمات لازم.

د: بررسي و تصويب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز در زمينه‌هاي اداري ، مالي، جذب و نگهداري نيروي انساني، امور مربوط به اخذ درآمدها و كمكها و نحوه هزينه كردن، تأمين كتاب و ساير منابع كتابخانه‌اي و تجهيزات، مبادلات با ساير مراكز فرهنگي و كتابخانه‌ها، عضوگيري، امانت دادن كتاب، تشكيل انجمن‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدايت فعاليت‌هاي آنها.

ه: تعيين معيارها و سرانه‌هاي مربوط به امور مختلف كتابخانه‌هاي عمومي و شاخص‌هاي لازم براي درجه‌بندي آنها.

و: بررسي و تصويب شرح وظايف، ‌تشكيلات، ساختار، نحوة تأمين نيروي انساني، ضوابط و مقررات مورد نياز براي امور مالي و اداري دبيرخانه هيأت و ساير موارد مرتبط با مأموريت‌هاي آن.

ز: برنامه‌ريزي براي استفاده از امكانات كتابخانه‌ها در زمينه فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري.

ح: برنامه‌ريزي براي استفاده از امكانات كتابخانه‌هاي عمومي.

تبصره: كليه مصوبات هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور با تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي داراي اعتبار بوده و از طريق دبير كل هيأت مذكور ابلاغ مي‌شود.

ماده ۴: به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در ماده (۳) اين قانون، تهيه گزارش‌هاي مورد نياز از وضعيت كتابخانه‌ها، اتخاذ روشهاي هماهنگ و استاندارد، تهيه طرحها و برنامه‌هاي لازم بر اساس سياستهاي مصوب هيأت امناء و نظارت و پيگيري مصوبات ، دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور زير نظر رئيس هيأت امنا تشكيل مي‌گردد.

تبصره: دبير كل مسئوليت اداره كليه امور دبيرخانه و اجراي وظايف مندرج در اين قانون و تهيه گزارش‌هاي مورد نياز از وضعيت كتابخانه‌ها، اتخاذ روشهاي هماهنگي و استاندارد، ‌تهيه طرحها و برنامه‌هاي لازم براساس سياستهاي مصوب هيأت امنا و نظارت و پيگيري مصوبات را بر عهده دارد.

ماده ۵- منابع مالي براي اداره امور دبيرخانه هيأت امنا انجمن‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي به شرح زير است:

الف: كمك‌هاي دولت در بودجه ساليانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ب: درآمدهاي حاصله موضوع ماده (۶) اين قانون.

ج: هدايا و كمك‌هاي مردمي سازمانها، و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بخش خصوصي و مجامع بين‌المللي.

د: موقوفات.

ه: درآمدهاي اختصاصي انجمنها و كتابخانه‌هاي عمومي از محل انجام فعاليت‌هاي فرهنگي آموزشي مرتبط و دريافت حق عضويت.

تبصره: دولت مي‌تواند اعتبارات تخصيصي خود را براي نيل به حداقل سرانه‌ها و معيارهاي قابل قبول در بودجه‌هاي سنواتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش بيني نمايند.

ماده ۶: شهرداري‌ها مكلفند همه ساله حداقل نيم‌درصد از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور كتابخانه‌ها در اختيار انجمنهاي كتابخانه‌هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند.

ماده ۷: به منظور تشكيل انجمنهاي كتابخانه‌هاي عمومي استان و ايجاد هماهنگي و بررسي و پيشنهاد برنامه و بودجه، عملكرد و تراز مالي سالانه آنها به هيأت امنا و نيز حل و فصل مسائل و مشكلات انجمن‌هاي مذكور، انجمن كتابخانه‌هاي عمومي استان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف: استاندار (رئيس انجمن استان)

ب: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان (دبير انجمن)

ج: شهردار شهر مركز شهرستان

د: رئيس شوراي اسلامي شهرستان

ه: پنج نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي كه حداقل يك نفر از آنان از بانوان باشد به پيشنهاد دبير انجمن و تصويب رئيس انجمن طبق دستورالعمل هيأت امنا

ماده ۹: وظايف انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان عبارتند از:

الف: مطالعه، بررسي و تدوين برنامه و بودجه سالانه جاري و عمراني كتابخانه‌هاي تحت پوشش و ارائه آن به انجمن استان.

ب: همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير دستگاه‌هاي دولتي در زمينه ساخت، تجهيز، تكميل و بازسازي كتابخانه‌ها

ج: جذب، نگهداري و انجام ساير امور اداري مربوط به نيروي انساني شاغل در كتابخانه‌هاي تحت پوشش.

د: تشويق به اهداي زمين، كتاب و ساير كمك‌هاي نقدي و غير نقدي به كتابخانه‌ها.

ه: افتتاح حساب مخصوص در يكي از بانكهاي دولتي در محل، براي نگهداري وجوه حاصل شده از محل كمك و درآمدها.

ز: تهيه و ارسال گزارش عملكرد و تراز مالي سالانه انجمن در پايان هر سال جهت بررسي به انجمن كتابخانه‌هاي عمومي استان.

ماده ۱۰: انجمن كتابخانه‌هاي عمومي استان با تصويب هيأت امنا مي‌تواند در بخش‌ها، شهرها و روستاهايي كه داراي شرايط لازم هستند نسبت به تشكيل انجمن كتابخانه‌هاي عمومي بخش، شهر و روستا اقدام نمايد.

تبصره: وظايف انجمن كتابخانه‌هاي عمومي بخش و روستا در چهارچوب وظايف انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان و تركيب انجمن‌هاي مذكور با لحاظ نوع اعضاي انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان به موجب دستورالعملي است كه به تصويب هيأت امنا مي‌رسد.

ماده ۱۱: تكليف مالكيت اموال منقول و غير منقول دولتي كتابخانه‌هاي عمومي و امور اداري، مالي، و استخدامي آنها در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، لكن كمك‌ها و منابع نقدي و غير نقدي اهدايي اختصاص داده شده به انجمن در حكم دارايي و اموال انجمن محسوب و در چهارچوب ضوابط مصوب هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور و طبق نظر اهدا كننده استفاده و هزينه مي‌شود.

تبصره ۱: كتابخانه‌هاي عمومي به عنوان نهاد عمومي غير دولتي از استقلال مالي برخوردار بوده و هيأت امنا انجمن‌ها دبيرخانه‌هاي آنها از اركان آن محسوب مي‌شوند.

تبصره ۲: كتابخانه ملي، كتابخانه‌هاي آستان قدس رضوي(ع)، حضرت معصومه سلام‌الله عليها، حضرت عبدالعظيم(ع) ، احمد‌بن موسي (ع)، ‌كتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود و كتابخانه‌هاي وقفي تابع وقفنامه مي‌باشند.

تبصره ۳: كتابخانه‌هاي خصوصي اشخاص كه با حفظ مالكيت خود و بدون وقف نمودن آن را مورد استفاده عمومي قرار داده يا خواهند داد از شمول حكم اين ماده خارج است.

ماده ۱۲: شهرداري‌ها مي‌توانند مقدار مناسب از اراضي متعلق به خود را براي ساختمان كتابخانه‌هاي عمومي براساس طرحهاي توسعه شهري به صورت بلاعوض در اختيار انجمن كتابخانه‌ها قرار دهند. موسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت نيز مجازند زمين و ابنيه مورد نياز را براي ساختن كتابخانه عمومي به صورت بلاعوض واگذار نمايند.

تبصره: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است فصل‌هاي مورد نياز كتابخانه‌هاي عمومي را كه براساس معيارهاي مذكور در بند (ه) ماده (۳) اين قانون تعيين مي‌شود در طرحهاي توسعه منظور نموده و مشاورين طرف قرارداد خود را ملزم به رعايت آنها نمايد.

ماده ۱۳: نحوه رسميت يافتن جلسات و حدنصاب آراء لازم براي اخذ تصميمات هيأت امنا و انجمنهاي كتابخانه‌هاي عمومي استان، شهرستان، ‌بخش، شهر و روستا در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۱۴: آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵: قانون تأسيس كتابخانه‌ عمومي در تمام شهرها مصوب ۲/۱۰/۴۴ و اصلاحات بعدي و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۱۲/۸۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.