قانون اجازة تشكيل شركت سهامي تهيه و توزيع فيلم به وزارت فرهنگ و هنر

قانون اجازة تشكيل شركت سهامي تهيه و توزيع فيلم به وزارت فرهنگ و هنر

ماده واحده: به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده مي‌شود براي انجام امور مربوط به تهيه و توليد انواع فيلمهاي سينمايي و عمليات فيلمبرداري و آزمايشگاهي و صداگذاري و ساير امور مربوط به تدارك و تهيه فيلم و نمايش و توزيع و فروش آن مستقلاً و يا با مشاركت ساير اشخاص اقدام به تشكيل شركت سهامي نمايد. اساسنامة شركت به تصويب كميسيون‌هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد و نمايندگي سهام دولت با وزير فرهنگ و هنر، وزير امور اقتصادي و وزير دارايي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. اين شركت مي‌تواند در زمينه عمليات خود به تشكيل شركتهاي فرعي مبادرت كند و يا در شركتهاي مربوط به كار فيلم و سينما مشاركت و سرمايه‌گذاري نمايد.

وزارت فرهنگ و هنر مجاز است مواد و تجهيزات و ماشين‌آلات و ساير وسايل مربوط به كار فيلم و سينما متعلق به خود را به ترتيبي كه در اساسنامة شركت تعيين خواهد شد ارزيابي و بابت تمام يا قسمتي از سرمايه به شركت منتقل نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسة روز سه‌شنبه 16 اسفندماه 1356 در جلسه روز چهارشنبه سي‌و يكم خردادماه 1357 به تصويب مجلس سنا رسيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.