مصوبه كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران (شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹)

مصوبه كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران (شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹)

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران در جلسه مورخ 5/7/1389 كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

1- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به اجراي تصميمات ذيل اقدام نمايد:

الف- انتقال بيست و پنج درصد پژوهشكده و سه سازمان از تهران و ارائه گزارش تكميلي به دبيرخانه كارگروه.

ب- كاهش پذيرش چهل درصدي در مقطع كارشناسي دانشگاههاي تهران.

ج- انتقال دانشگاههاي خواجه نصير طوسي و علامه طباطبايي به خارج از تهران.

د- تفويض اختيارات لازم به واحدهاي استاني دانشگاه پيام نور.

ه- فراهم نمودن مقدمات انتقال هزار و صد نفر از كاركنان متقاضي انتقال از تهران و ارائه گزارش اقدامات به صورت هفتگي به دبيرخانه كارگروه.

2- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبت به اجراي تصميمات ذيل اقدام نمايد:

الف- انتقال چهارصد و هفتاد و هشت نفر باقيمانده متقاضيان و فراهم نمودن مقدمات انتقال هزار و هشتصد نفر از نفر كاركنان ساكن كرج و شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ايران و ارائه گزارش به دبيرخانه كارگروه.

ب- انتقال هشت مؤسسه تحقيقاتي به خارج از تهران و ارائه گزارش جامع مشتمل بر تاريخ انتقال، محل استقرار و تعداد نيروي خارج شده از تهران به دبيرخانه كارگروه.

ج- تقويت بيمارستانهاي استانهاي ديگر از جهت تجهيزات و كادر پزشكي.

3- استخدام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً براي موارد خاص نظير فعاليتهاي اورژانسي و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در حد ضرورت و با رعايت مقررات، مجاز است.

4- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، مجوز مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي براي فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي مربوط را از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اخذ و در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد.

5- وزارت بازرگاني موظف است نسبت به اجراي تصميمات ذيل اقدام نمايد:

الف- انتقال چهار صد نفر از كاركنان متقاضي انتقال از تهران و ارائه نتيجه اقدامات به دبيرخانه كارگروه انتقال.

ب- انتقال شركت فرش و يكصد و بيست و نه نفر كاركنان آن به كرج و مركز فرش ايران و هشتاد نفر كاركنان آن به اصفهان و تدمين فضاي مناسب براي مركز فرش ايران با هماهنگي استانداري اصفهان.

ج- انتقال مركز مطالعات و پژوهشگاه بازرگاني به يكي از استانهاي البرز يا قزوين و ارائه گزارش به دبيرخانه كارگروه.

6- هر گونه استخدام براي دستگاههاي اجرايي استان البرز ممنوع است. دستگاههاي اجرايي ملي ظرف دو ماه نياز نيروي انساني و پست هاي سازماني استان البرز را از محل نيروها و پست هاي انتقال يافته از تهران تدمين نمايند. تسهيلات اعطايي به كاركنان متقاضي انتقال به افرادي كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال به استان البرز منتقل شوند در چارچوب مصوبات اعطا گردد.

7- به كارگيري نيروي انساني از دستگاههاي اجرايي استاني به هر نحو اعم از مأموريت و انتقال به تهران به ويژه به وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. موارد استثنا با موافقت رؤساي دستگاههاي اجرايي و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تعيين خواهد شد.

8- كاركناني كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال از تهران خارج مي شوند و تعهداتي به دستگاه مبدأ دارند، الزامي به پرداخت يكباره تعهدات ندارند. تعهدات مذكور به دستگاه مقصد منتقل و بر اساس تعهد قبلي كارمند از حقوق وي كسر و به دستگاه مبدد پرداخت خواهد شد.

9- كاركنان قرارداد انجام كار معين كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال به مناطق و دستگاههايي كه فهرست اسامي و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تعيين خواهد شد منتقل گردند، با رعايت مقررات مربوط تبديل وضعيت مي شوند. 

10- وزارت نيرو مصوبات كارگروه انتقال را به دستگاههاي تابع ابلاغ و بر حسن انجام آنها نظارت نمايد.

11- به مأموريت نيروهايي كه بيش از سه سال از دستگاههاي اجرايي استاني به دستگاههاي ملي و استاني تهران مأمور شده اند پايان داده مي شود و در صورت برگشت كاركنان يادشده به استان مبدأ حسب مورد از تسهيلات مقرر بهره مند خواهند شد.

12- وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغيه هايي كه اعطاي تسهيلات به كاركنان متقاضي انتقال را محدود مي نمايد، لغو و گزارش آن را به معاون اول رييس جمهور و دبيرخانه كارگروه ارسال نمايد.

محمد رضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.