مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹)

مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹)

وزيران عضو كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 موافقت نمودند:

1- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان مردادماده سال 1389 تا چهل درصد پست‌ها و كاركنان خود را به خارج از تهران منتقل نمايند.

2- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور متناسب با انتقال كاركنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران كسر و به اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي استان‌هايي كه افراد منتقل مي‌شوند، اضافه نمايد. 

3- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا پايان مردادماه سال 1389 حتي‌الامكان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي يا مأموريت‌ها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام نموده و از جذب نيروي جديد خودداري نمايند.

4- نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران كه در كرج و ساير شهرستان‌هاي استان تهران ساكن هستند، توسط دستگاه‌هاي اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به محل سكونت خود منتقل شوند.

5- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شركت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم‌نامه شماره 38956/ت44522ن مورخ 22/2/1389 تا پايان مردادماه سال 1389 از تهران منتقل نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اين‌گونه شركت‌ها اقدام نموده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آنها براي تغيير مركز شركت اقدام نمايند.

6- دستگاه‌هاي اجرايي مسئول هدايت و نظارت بر نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به انتقال سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته نظير شركت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي تا پايان مردادماه سال 1389 اقدام نمايد.

7- هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پست‌هاي جديد در تهران ممنوع است.

8- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين مؤسسات به خارج از تهران اقدام نمايد.

9- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مركزي به اطراف تهران و استان‌هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام نمايند.

10- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب حداكثر تا پايان مردادماه سال 1389 اقدام نمايند.

11- وزارتخانه‌ها و مؤسسات مستقل موظفند بر اساس احكام فوق، برنامه انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست‌هاي منتقل‌شده، نيروي انساني منتقل‌شده و ساختمان‌هاي تخليه‌شده، تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف بيست روز اعلام نمايند.

12- دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آيين‌نامه دوركاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گزارش نمايند.

13- كارگروه انتقال مسئوليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميم‌نامه را بر عهده دارد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن