دانلود

مالیات 1402 | مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و کارگران به همراه نحوه محاسبه

مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و کارگران به همراه نحوه محاسبه

شناسنامه قانون- بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۲، میزان معافیت مالیاتی و مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان دولتی و غیردولتی مشخص شد.

مشاهده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان همه ساله در قانون بودجه مربوط به آن سال تعیین و تصویب می شود. نرخ مالیات حقوق در نهایت به صورت جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ تهیه و برای استفاده کارفرمایان و کارگران و کارمندان ارائه می شود. در ادامه جدول معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۲ و نیز نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت مالیات بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است.

در قانون بودجه سقف معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۲ سالیانه ۱.۲۰۰ میلیون ریال (ماهیانه معادل ۱۰۰ میلیون ریال) تعیین شده و درآمد مشمول مالیات ماهانه تا رقم ۱۰ میلیون تومان طبق جدول معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۲ خواهد بود و درآمد مازاد بر آن به صورت پلکانی و به نسبت درآمد مشمول مالیات می‌شود.

موارد معاف از مالیات حقوق و موارد مشمول مالیات حقوق در قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده‌اند.

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان دولتی و غیردولتی

پله درآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال) درآمد مشمول سالانه (میلیون ریال) نرخ مالیات
۱ (معاف) ۰ تا ۱۰۰ ۰ تا ۱.۲۰۰ ۰
۲ نسبت به مازاد ۱۰۰ تا ۱۴۰ نسبت به مازاد ۱.۲۰۰ تا ۱.۶۸۰ ۱۰
۳ نسبت به مازاد ۱۴۰ تا ۲۳۰ نسبت به مازاد ۱.۶۸۰ تا ۲.۷۶۰ ۱۵
۴ نسبت به مازاد ۲۳۰ تا ۳۴۰ نسبت به مازاد ۲.۷۶۰ تا ۴.۰۸۰ ۲۰
۵ نسبت به مازاد بر ۳۴۰ نسبت به مازاد مازاد بر ۴.۰۸۰ ۳۰

نکته مهم: معافیت‌های مذکور بصورت سالانه است و برای تبدیل آنها به ماهانه اعداد بالا را باید بر ۱۲ ماه تقسیم کرد. مالیات پرداخت شده در پایان هر ماه بصورت علی‌الحساب است و مالیات قطعی در پایان سال و لیست تعدیل محاسبه شده توسط حسابدار شرکت/ سازمان مشخص خواهد شد. در صورتیکه جمع پرداختی‌های مشمول مالیات در کل سال از معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ کمتر باشد، این مبلغ مازاد پرداختی توسط سازمان امورمالیاتی به کارگر برگشت خواهد شد.

مثال‌هایی برای تعیین مالیات حقوق سال ۱۴۰۲

مثال ۱: اگر فردی ۱۸ میلیون تومان درآمد داشته باشد محاسبه مالیاتش به صورت زیر است:

تا حقوق ۱۰ میلیون معاف از مالیات می باشد پس از آن کم می‌کنیم.

۸ میلیون باقی می ماند که ۴ میلیون آن را ضربدر ۱۰ می‌کنیم (مالیات ۱۰ درصد درآمد ۱۴ میلیونی) و ۴ میلیون دیگر را ضربدر ۱۵ (مالیات ۱۵ درصدی درآمد ۱۸ میلیونی) :

۴/۰۰۰/۰۰۰ × ۱۰٪ = ۴۰۰/۰۰۰
۴/۰۰۰/۰۰۰ × ۱۵٪ = ۶۰۰/۰۰۰
۴۰۰/۰۰۰ + ۶۰۰/۰۰۰ = ۱/۰۰۰/۰۰۰

بنابراین مالیات برای شخصی با حقوق ۱۸ میلیون تومانی برابر با ۱ میلیون تومان خواهد بود.

مثال ۲: فرض کنید بطور مثال شخصی در طی یک ماه مبلغ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال حقوق مشمول مالیات دریافت نموده است.

تا مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ماهانه معاف از مالیات است.
از مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال، بمیزان ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال در نرخ ۱۰% ضرب میشود.
از مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال، بمیزان ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال در نرخ ۱۵% ضرب میشود.
از مبلغ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال، بمیزان ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال در نرخ ۲۰% ضرب میشود.
نسبت به مازاد ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا مبلغ حقوق(۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال)، بمیزان ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال در نرخ ۳۰% ضرب میشود.

مثال ۳: حالا اگر مبلغ حقوق مشمول مالیات شخص ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد، مالیات شخص بصورت زیر محاسبه خواهد شد:

تا مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ماهانه معاف از مالیات است.
از مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال، بمیزان ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال در نرخ ۱۰% ضرب میشود.
از مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال، بمیزان ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال در نرخ ۱۵% ضرب میشود.
از مبلغ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال، بمیزان ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال در نرخ ۲۰% ضرب میشود.

عیدی در مالیات حقوق سال ۱۴۰۲

عیدی و پاداش کارکنان به اندازه سقف معافیت مالیاتی ماهانه یا معادل یک دوازدهم سقف معافیت سالانه از پرداخت مالیات معاف است. در واقع معافیت مالیاتی مجموع درآمد سالانه به علاوه عیدی معادل سقف معافیت سالانه به علاوه یک دوازدهم آن.

در محاسبه مالیات حقوق بهتر است که مجموع درآمد و عیدی به عنوان درآمد کل سال محاسبه شده و در انتهای سال این مبلغ بر طبق مجموع معافیت مالیات درآمد به علاوه معافیت مالیاتی عیدی محاسبه شود.

متن مصوبه مربوط به مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه

حکم مربوط به مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ در بند «و» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به این شکل آورده شده است:

و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

17 دیدگاه

 1. هر آنچه که مستمر بوده و شامل مزایای مزدی ، شغلی و درآمدی است مشمول مالیات می باشد، در بقیه موارد طبق قانون مالیات تعلق نمی گیرد.

 2. متاسفم مهندس برقم 12 سال سابقه دارم کارمند رسیمی ام 11 میلیون حقوق میگیرم از دولت …….چون استخدام وزارت بهداشتم…….خدا خودش شاهد اعمال همه ماست کاش به جای ترساندن بقیه از خدا کمی خودمان از خدا بترسیم …………

 3. واقعا کسی نیست به این سوال جواب بده که کدام بخش از حقوق معاف از مالیاته؟
  یه جا گفتند کل بیمه یه جا میگن 2 هفتم بیمه
  یه جا حق مسکن رو معاف کردند یه جا میگن مشمول مالیاته
  فردا هم یه جریمه می بندند که کُره از مادر بزرگتره

  1. سلام
   کل حقوق بجز مواردی که معاف هستند( مثل ماموریت، حق بیمه مکسوره از حقوق معادل سهم کارمند به تامین اجتماعی، یک دوازدهم عیدی ، سنوات پایان کار و … ) مشمول مالیات می شود

  2. من همین سوال رو از مدیریت مالی سازمانم پرسیدم و این موارد را معاف از مالیات اعلام کردن:
   حق مسکن، ایاب و ذهاب، ناهار و دو هفتم بیمه تامین اجتماعی

   1. لطفا واضح توضیح بدید که آیا حق مسکن و دو هفتم بیمه سهم کارگران معاف از مالیات هستش یا نه؟
    و اینکه اگر بعد از کسر این مواد ، دریافتی کمتر از سقف مورد نظر باشه مالیاتش چطور محاسبه میشه؟

  1. دولت درآمد خودش رو از جیب حقوق بگیری میگیره که خودش لنگ خرجی یومیشه بعد شعار هم میده متاسفم
   به جای اینکه سقف کلیه پله ها رو بالا ببرناوردن پایین که بیشتر از مردم بکنن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *