انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری

انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری

خدمت گیرندگان:

شاغلین کسور پرداز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که دارای سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی در سایر صندوق‌ها می باشند.

نحوه دسترسی به خدمت:

ارائه درخواست کتبی مبنی بر انتقال حق بیمه به دستگاه اجرایی محل خدمت فعلی یا صندوق مبداء توسط ذینفع

اهم قوانین و مستندات مربوط:

۱. قانون نقل و انتقال حق بیمه یاکسور بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شورای اسالمی و اصلاحات بعدی آن

۲. ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق‌های بیمه مصوب ۴/۴/۱۳۸۰ مصوبه هیات محترم وزیران

۳. آئین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوقهای بیمه ای مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ مصوبه هیات محترم وزیران

۴. آئین نامه اجرائی ماده واحده قانونی نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۷۲.

مدارک مورد نیاز:

۱. اعلامیه بانکی مبنی بر انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری

۲. فرم مربوط به اطالعات ایام پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و لیست ریز حق بیمه یا کسور بازنشستگی

۳. مدارک مربوط به سوابق خدمت دولتی و تمام وقت بودن خدمت مورد نظر

۴. حکم زمان تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا حکم تغییر صندوق بازنشستگی،حکم حقوقی قبل از بازنشستگی (بررسی سوابق غیردولتی)

مراحل انجام کار:

۱. ارسال فرم مربوط به اطلاعات ایام پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و لیست ریزحق بیمه یا کسور بازنشستگی

۲. ارسال اعالمیه بانکی مبنی بر واریز حق بیمه یا کسور انتقالی از صندوق مبدا به واحدهای اجرایی صندوق

۳. کنترل واریز حق بیمه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری

۴. اعلام وصول به صندوق مبداء

۵. دریافت حکم زمان تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا حکم تغییر صندوق بازنشستگی و محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه و اعالم آن به دستگاه اجرایی ذیربط جهت پرداخت ذینفع بصورت نقد یا اقساط.در ضمن مابه التفاوت سابقه خدمت غیردولتی در زمان بازنشستگی محاسبه می گردد.

۶. کنترل و تائیدیه پرداخت بدهی توسط صندوق بازنشستگی کشوری

مدت زمان انجام خدمت:

در صورت کامل بودن مدارک و رعایت حق تقدم سایر مراجعین حدوداً یک هفته کاری

جزییات بیشتر:

ذینفع با مراجعه به صندوق بازنشستگی مبدا و یا دستگاه اجرایی محل خدمت ، درخواست کتبی انتقال حق بیمه خود را ارائه می دهد.سپس دستگاه محل خدمت متقاضی یا صندوق بازنشستگی مبدا مدارک مورد نیاز(فرم اطلاعات ایام پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و لیست ریز حق بیمه یا کسور بازنشستگی و اعلامیه بانکی مبنی بر واریز حق بیمه یا کسور انتقالی از صندوق مبدا) را به واحدهای اجرائی صندوق ارسال می کند.پس از کنترل واریز حق بیمه توسط کارشناس مربوطه به صندوق مبدا اعلام وصول می گردد.

پس از بررسی حکم زمان انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا حکم تغییر صندوق و محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه ، مابه التفاوت مذکور جهت پرداخت ذینفع به صورت نقد یا اقساط به دستگاه اجرائی اعلام می گردد. در ضمن ما به التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه بابت خدمت غیردولتی از زمان بازنشستگی با حکم قبل از بازنشستگی محاسبه می گردد.

شایان ذکر است مستخدمینی که سوابق خدمت غیررسمی آنان بابت خدمت در شرکتها یا موسسات غیردولتی باشد، پس از انتقال حق بیمه ایام مزبور ،مدت یاد شده صرفا در محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی به جمع سنوات خدمت آنان اضافه می شود و در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ،اعطای پایه ،درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد.

مدارک مورد نیاز :

۱- فرم اطلاعات ایام پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و لیست ریز حق بیمه یا کسور بازنشستگی(فرمهای ۱۴و۱۵ سازمان تامین اجتماعی )

۲- اعلامیه بانکی مبنی بر انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری

۳- مدارک مربوط به سوابق خدمت دولتی و تمام وقت بودن خدمت موردنظر

۴- حکم زمان تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا حکم تغییر صندوق بازنشستگی، حکم قبل از بازنشستگی(بررسی سوابق غیردولتی)

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments