نمونه قراردادها

نمونه قرارداد استخدام حسابدار

نمونه قرارداد کار – استخدام حسابدار بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین : ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ……….کد پستی ……… . ۲-۱ کارگر/کارمند …

نمونه قرارداد استخدام حسابدار ادامه »

نمونه قرارداد استخدام پرستار (مراقب) سالمند

نمونه قرارداد کار- استخدام پرستار (مراقب) سالمند بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین : ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………………..کد پستی ……… . ۲-۱ …

نمونه قرارداد استخدام پرستار (مراقب) سالمند ادامه »

نمونه قرارداد استخدام پرستار بیمارستان (درمانگاه)

نمونه قرارداد کار – استخدام پرستار بیمارستان (درمانگاه) بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین : ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………….کد پستی ……… . …

نمونه قرارداد استخدام پرستار بیمارستان (درمانگاه) ادامه »

نمونه قرارداد استخدام پیک موتوری

نمونه قرارداد کار – استخدام پیک موتوری بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین : ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………….کد پستی ……… . ۲-۱ …

نمونه قرارداد استخدام پیک موتوری ادامه »

نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس

نمونه قرارداد کار- استخدام برنامه نویس بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین : ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………کد پستی ……… . ۲-۱ کارمند …

نمونه قرارداد استخدام برنامه نویس ادامه »

نمونه قرارداد استخدام بازاریاب

نمونه قرارداد کار- استخدام بازاریاب بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین : ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………  کد پستی ……… . ۲-۱ کارگر/کارمند …

نمونه قرارداد استخدام بازاریاب ادامه »

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی ماده ۱ : طرفین قرارداد این قرارداد بین آقای ………………………..به نمایندگی از طرف خانم/ آقا/شرکت یا سازمان ……………. به نشانی ……………… که در این قرارداد به اختصارسفارش دهنده  نامیده می‌شود از یک طرف و آقای/خانم ……………. نام پدر:…………………….. به شماره شناسنامه: ……………… صادره از: ……………………………… به نشانی:  ……………… تلفن:……………………. که …

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی ادامه »

نمونه قرارداد کار بازاریابی

نمونه قرارداد کار بازاریابی (یک ماهه) این قرارداد فی مابین آقای /خانم ……………………… بعنوان ……………….. شرکت ……………………. به نشانی: …………………………………….. و کد پستی ……………………………………………… که من بعد در این قرار داد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و آقای …………………………. فرزند …………………… دارای کدملی ………………………………. به نشانی: ……………………………………………….. کد پستی …………………………………………….. و شماره همراه………………………….. …

نمونه قرارداد کار بازاریابی ادامه »

نمونه قرارداد خدمات مشاوره

نمونه قرارداد خدمات مشاوره این قرارداد فی مابین آقای /خانم …………………. بعنوان ……………….. شرکت ……………………. به نشانی: ………………………………… و کدپستی ……………………………………………… که من بعد در این قرار داد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و آقای …………………………. فرزند …………………… دارای کدملی ………………………………. به نشانی: ……………………………………………….. کدپستی …………………………………………….. و شماره همراه ………………………….. و شماره ثابت …

نمونه قرارداد خدمات مشاوره ادامه »

نمونه قرارداد استخدام مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

نمونه قرارداد استخدام مسئولین فنی کارگاهها و کارخانجات صنایع غذایی، آرایشی وبهداشتی با استناد به قانون کار جمهوری اسلامی ایران این قرارداد بین خانم / آقای……………………….. که از این پس به عنوان  موسس / مدیر عامل شرکت / موسسه………………………. که ازاین پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم/…………………….. به شماره ملی……………………دارای مدرک …

نمونه قرارداد استخدام مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی ادامه »

نمونه قرارداد کار با مدت موقت

نمونه قرارداد کار موقت بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین  شرکت / آقای / خانم : …………………………………… فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………………………………………………………  که در این قرارداد به اختصار (کارفرما ) نامیده می شود. و آقای / خانم : …………………………………….. فرزند …

نمونه قرارداد کار با مدت موقت ادامه »

نمونه قرارداد کار (ابلاغی وزارت کار)

نمونه قرارداد کار عمومی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین کارفرما /نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود. ۱) مشخصات طرفین: کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقای/خانم/شرکت …………… فرزند ……………………………………………. شماره شناسنامه/شماره ثبت: …………… به نشانی: …………………………………………….. و کارگر آقای/خانم ………………………. فرزند …………………………….. …

نمونه قرارداد کار (ابلاغی وزارت کار) ادامه »