آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور (تصویبنامه شماره 30309/ت57726هـ مورخ 26/3/1399 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 21/3/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

ب- بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای ک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.