آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 10/5/1395 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 3/5/1395 به پیشنهاد شماره 60612 مورخ 19/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و داریی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌گیرد.

ب- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند.

پ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ت- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/به دستگاه بدهکار/ طلبکار متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می‌باشند.

ث- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (30) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ج- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منافع عمومی به استثنای منافع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد- هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ماده 2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند.

تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌نماید.

تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، صرفاً می‌باید تا پایان سال 1393 ایجاد شده باشد.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها را انجام می‌دهد.

تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی -مصوب 1394- و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17/5/1394 و بخشنامه‌های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.

ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (5)‌قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (125،000،000،000،000) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.