آیین نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری

آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری (تصویبنامه شماره 48958/ت59001هـ مورخ 9/5/1400 هیئت وزیران)

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 6/5/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری -مصوب 1386-، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری -مصوب 1386-.

2- وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3- گروه (کادر) پرستاری: دانش‌آموختگان رشته‌های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی (در مقاطع مختلف) و رده‌های وابسته پرستاری با هر گونه رابطه استخدامی (اعم از رسمی، پیمانی، تبصره ای ، شرکتی، طرحی).

4- مراکز: کلیه مراکز بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه و موقوفه.

5- تعرفه خدمات پرستاری: مبلغی که متناسب با ارایه خدمات و مراقبت‌های پرستاری و بر اساس شرح وظایف و استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری تعیین می‌گردد.

ماده 2- وزارت موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری را تعیین و ابلاغ کند.

تبصره 1- سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بند (5) ماده (3) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1380– در تدوین استانداردهای مذکور همکاری نماید.

تبصره 2- وزارت موظف است استانداردهای فوق را حسب ضرورت بازنگری و ابلاغ نماید.

ماده 3- کلیه مراکز مکلف به رعایت استاندارد بسته های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری می‌باشند.

ماده 4- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله بر اساس بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- نسبت به تعیین تعرفه خدمات پرستاری اقدام و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.

تبصره 1- ارزش نسبی خدمات پرستاری به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.

تبصره 2- برای خدمات شایع (گلوبال)، ملاک محاسبات تخت روز برای محاسبات تعرفه پرستاری، تخت روز اعلامی در جدول شایع (گلوبال) می باشد و برای خدمات اتاق عمل، زمان استاندارد اعلامی برای عمل می باشد.

تبصره 3- کلیه مراکز مکلف به رعایت تعرفه های تعیین شده می باشند.

ماده 5- کلیه مراکز مکلفند پس از ابلاغ تعرفه سالانه خدمات گروه (کادر) پرستاری موضوعی قانون، کارانه گروه (کادر) یاد شده را بر اساس تعرفه های مصوب محاسبه و پرداخت نمایند. دستورالعمل نحوه توزیع در بخش دولتی- دانشگاهی توسط وزارت ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

مطالب مرتبط:

تصویب آیین نامه اجرایی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در شورای عالی بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.