وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت

دستورالعمل اجراي هماهنگ قانون ارتقاء بهروري كاركنان باليني نظام سلامت در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدماتي بهداشتي درماني تهران (مرداد ۱۳۹۰)

 صورت جلسه کمیته بررسی چگونگی اجراي هماهنگ، قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت

نظربه اینکه اجرایی نمودن قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت در دسـتورکار وزارت متبـوع و دانشگاه قرار گرفته است با توجه به تفاسیر و برداشتهاي متفاوت احتمالی از اجـراي قانون موضـوع در دي ماه سال  1389در جلسه مدیران پرستاري بیمارسـتانهاي تحت پوشـش دانشگاه مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت و ابهامات قانونی مطرح و برطرف گردید. متعاقب آن فرم نرم افـزاري برنامه در قالب Excel تهیه و بـه همه بیمارستانها ارسال گردید .مقرر شد جهت تمرین اجراي قانون، مشخصات کلیه کارکنان بر اسـاس سـنوات خدمت، صعوبت کار بخش و نوبت کاري در برنامه فوق وارد گردد وبرنامه شـیفت کـاري بهمـن بیمارسـتان در فرمت فوق نوشته شود. پس از جمع آوري اطلاعات نواقص استخراج و به مدیر پرستاري مرکز اطلاع داده شـد.

در نهایت پس از جلسه تیرماه وزارت متبوع به منظور اجراي سراسري قانون، جلسـه ي دیگـري بـا حضـور مـدیر امور پرستاري،کارشناس نیـروي انسـانی پرسـتاري و 5نفـر از مـدیران پرسـتاري بیمارسـتانهاي (بهـارلو ،حضـرت فاطمه (س)، مرکز طبی کودکان، رازي و فیروزگـر) کـه در فـاز تمـرین، مسـتندات بهتـري ارائـه نمـوده بودنـد، تشکیل گردید. در این نشست 4ساعته دستورالعمل اجراي قـانون ارتقـاي بهـره وري در دانشـگاه بـا اسـتناد بـه قانونی و آئین نامه اجرائی تدوین گردید. مقرر گردید کلیه توافقات و هماهنگی ها بر اساس مر قانون باشد.

همچنین مقرر گردید به منظور اجراي هماهنگ قانون در کلیه بیمارستانها، علاوه بر جلسه توجیهی و لکه گیـري اجراي برنامه در کلیه بیمارستانها با همکاري مدیران محترم پرستاري پیش گفت، دستورالعمل اجرائی از سـوي معاونت محترم درمان به بیمارستانها ابلاغ گردد .

 ماده 1- مبانی قانونی

کلیه مواردمورد بحث در چار چوب دو ابلاغیه زیر صورت گرفته است:

1- آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت که طی مکاتبه شماره:43616/ 2 2216 8 مورخ 1388/11/11 معاون محترم اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است.

2- دستورالعمل کسر ساعت کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهروری که طی مکاتبه شماره 100/306021مورخ 1389/10/1 وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده است.

ماده 2: مشمولین قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت:

به استناد ماده 1 قانون شامل کارکنان رسته بهداشتی درمانی می شودکه در بیمارستان ها و مراکز شبانه روزي دولتی (کشوري ولشکری) وغیر دولتی به بیماران بستري به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران،ماما ها،بهیاران،کاردان و کارشناسان اتاق عمل وهوشبري ،کمک بهیاران و شاغلین رشته شغلی فوریت هاي پزشکی می باشند.

یاد آوري 1: عدم اجراي قانون جهت پزشکان به علت آن است که نظام پرداخت ایشان به صورت کارمزدي می باشد و اجراي قانون براي ایشان موضوعیت ندارد.

یادآوري 2: این قانون شامل رسته اداري مالی و پشتیبانی بیمارستانها، که در ارائه خدمت مستقیم به بیماران دخالت ندارند ، نمی شود.

ماده 3: استفاده کنندگان از مزایاي قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت به استناد ماده 7 قانون کارکنانی که فرم تعهد نامه مبنی بر انجام خدمت انحصاري را تکمیل و امضاء نمایند، میتوانند از مزایاي این قانون استفاده نمایند .لذا اخذ تعهد نامه از متقاضیان مشمول این قانون الزامی است.

 

ماده 4: زمان اجراي قانون

بند الف) اجراي قانون پس از ورود نیروهاي استخدامی وتسهیلاتی که جهت بکارگیري نیروها طی بخش نامه مقام عالی وزارت به شماره 100/591 مورخ 90/4/27 مبنی بر جذب نیروهاي پذیرقته شده در قالب قرارداد کار معین  89روزه تا اعلام نظریه هسته گزینش قابل اجرامی باشد.

بندب) مدیریت امور پرستاري طی توافق با مدیران پرستاري بیمارستان ها آمادگی خود را جهت اجراي قانون با در نظر گرفتن مفاد بند الف از تاریخ 90/6/1 اعلام می دارد.

بندج) به منظور اجراي قانون ارتقاء بهروري ضروري است که جلسه توجیهی جهت کلیه مدیران پرستاري در مرداد ماه برگزار میگردد و کلیه اشکالات و نواقص احتمالی اجراي برنامه تا پایان مرداد ماه رفع خواهد شد.

ماده 7: اجراي قانون

اجرایی نمودن قانون ارتقا ء بهروري با رعایت کلیه مفاد مندرج در آیین نامه به شرح ذیل صورت خواهد گرفت:

بند الف) کسر ساعت کار بر مبناي جدول شماره  -1آیین نامه اجراي وزارت متبوع، با رعایت مدت کسر ساعت کاربر مبناي سنوات خدمت از 1تا حداکثر  5ساعت براي هریک از کارکنان خواهد بود.

جدول شماره یک – کسر ساعت کار ناشی از سنوات خدمت

سنوات

خدمت

ماه سال ماه سال ماه سال ماه سال سال

16  بالاتر از12-16 1 8-12 1 4-8 1 4  تا0 0

میزان کسر

ساعت کار

در هفته

 1ساعت  2ساعت  3ساعت  4ساعت  5ساعت

 

یادآوري  -1ملاك محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتی براي کلیه کارکنان رسمی و پیمانی، سنوات

مندرج در احکام کارگزینی و براي کارکنان قرار دادي میزان پرداخت حق بیمه یا کسورات بازنشستگی

خواهد بود.

بند ب( مدت کسر ساعت کار بر اساس صعوبت کار مطابق جدول شماره  2آئین نامه حداکثر  2ساعت در

هفته محاسبه خواهد شد.

جدول شماره  – 2کسر ساعت کار ناشی از صعوبت کار

صعوبت کار باستناد

قانون نظام هماهنگ

%100% تا75 %75%تا51 %50 %تا26 %25 % تا8

صعوبت کار باستناد

قانون مدیریت

خدمات کشوري

 0-375امتیاز  376-750امتیاز  751-1000امتیاز امتیاز بالاتر از 1000

کسر ساعت کار در

هفته

نیم ساعت یک ساعت یک ساعت و نیم دو ساعت

یادآوري -1فوق العاده سختی کار کارکنان بالینی بر اساس درصد هاي تعیین شده در نظام هماهنگ

برقرار می گردد.

یادآوري  -2مشاغل مدیریت پرستاري،سوپروایزرین ،وسرپرستاران که از جمله رشته هاي شغلی پرستاري

است حداکثر از  2ساعت کاهش ساعت کار از جدول صعوبت کار )جدول شماره (2استفاده خواهند نمود .

یاد آوري  -3با توجه به اینکه در برخی از بیمارستان ها جایگاه مدیریتی سر پرستار و سوپروایزر با توسعه

بیمارستان متناسب نبوده در صورتی که افرادي با ابلاغ انشایی در بیمارستان بعنوان سرپرستار یا سوپروایزر به

مدت بیش از  6ماه خدمت نموده باشند، از امتیاز حداکثر 2ساعت بند ب استفاده خواهند نمود.

 

یادآوري  -4با توجه به تعدد نحوه محاسبه سختی کار گروه پرستاري در بیمارستانهاي مختلف مقرر گردید

لیست سختی کار بخش ها جهت اجرا در سال  90بر اساس آخرین مصوبات از مدیریت توسعه و سرمایه

انسانی توسط مدیریت امور پرستاري دانشگاه تهیه و به بیمارستان ها ابلاغ گردد.

بند ج( مدت کسر ساعت کاردر نوبت کاري هاي غیر متعارف یک ساعت در هفته تعیین می گرددو صرفا”به

کارکنانی که بصورت نوبت کاري درگردش اشتغال دارند تعلق می گیرد.

یادآوري  1مبناي محاسبه نوبت کاري درج آن در احکام کارگزینی می باشد.

ماده  : 7پس از کسر ساعتهاي مرتبط با سنوات کاري – صعوبت کار و نوبت کاري، ساعت کار موظف هر

یک از کادر پرستاري در هفته به دست می آید که طیف ساعت کار هفتگی از  42.5ساعت تا  36ساعت در

هفته متغیر می باشد. جهت محاسبه ساعت کار ماهانه هر فرد در ماه هاي  31روزه که 4هفته و  3روز می باشد،

معادل  4/4هفته در نظر گرفته می شود و در ماه هاي  30روزه که  4هفته و  2روز می باشد، معادل  4/28هفته

در نظر گرفته می شود که در ساعت کارکرد هفتگی فرد ضرب می گردد – در ماه  29روزه که  4هفته و 1روز

می باشد، معادل  4/14هفته در نظر گرفته می شود که در ساعت کارکرد هفتگی فرد ضرب می گردد.که در

ساعت کارکرد هفتگی ضرب می گردد.

*** کلیه موارد مطرح شده در جدول نهائی خلاصه گردیده است.

ماده:8ضریب محاسبه شیفت در قانون بهروري

ساعت کار کارکنان در نوبت هاي شب وایام تعطیل با ضریب 1.5خواهد شد.

ماده :9شیفت کاري پرستاران به شرح زیر می باشد.

نوع شیفت ساعت شروع ساعت خاتمه

صبح  7صبح 14

20 13 عصر

شب  8 19صبح

 

یادآوري  -1باتوجه به تخصیص یک ساعت همپوشانی در کلیه شیفت ها جهت تحویل بالینی بیمار در نظر

گرفته شده است که در برخی از شیفتها، ساعت کار ازحداکثر  12ساعت پیاپیبه  13ساعت تبدیلشده است.

لذاتخصیص یک ساعت فوق، به جهت اهمیت تحویل بالینی بیمار وپیشگیري از خطاهاي پرستاري الزامیست

یادآوري  -2با توجه به تغییر احتمالی شیفت در بعضی از مراکز بر اساس مفاد فوق در صورت وجود سرویس

ایاب و ذهاب هماهنگی لازم جهت سهولت استفاده کادر پرستاري از سرویس صورت پذیرد.

ماده : ١٠با اجراي قانون ارتقاء بهروري شیفتهاي عصر وشب ملغی می گردد وشیفت هاي روز)صبح یا عصر( به

صورت تک شیفت یا Long Dayاجرا می گردد.

جدول ساعت کارکرد محاسبه شده در شیفت هاي مختلف به شرح زیر می باشد

نام شیفت نوع شیفت مدت زمان شیفت ضریب مدت زمان نهایی

شیفت

صبح

ایام غیر تعطیل  7ساعت  7 1ساعت

ایام تعطیل  7ساعت  10.5 1.5ساعت

عصر

ایام غیر تعطیل  7ساعت  7 1ساعت

ایام تعطیل  7ساعت  10.5 1.5ساعت

Long Day

ایام غیر تعطیل  13ساعت  13 1ساعت

ایام تعطیل  13ساعت  19.5 1.5ساعت

شب کلیه ایام  13ساعت  19.5 1.5ساعت

 

ماده  :11بر اساس مفاد قانون ،ساعت خواب حذف می گردد.

ماده 12: به ازاي هر روز تعطیلی غیر جمعه به میزان یک روز ) 7معادل ساعت( از ساعت کار موظفی ماهانه پرسنل کسر خواهد شد و ساعت موظفی پس از کسر ساعات تعطیلات محاسبه می گردد

ماده 13: به ازاي هرروز مرخصی استحقاقی و استعلاجی به میزان یک روز) 7ساعت( ازساعت کار موظفی ماهانه فرد کسر خواهد شد

ماده 14: بر اساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374/6/22 مجلس شوراي اسلامی، پاس شیر جهت ماردان شیرده تا  24ماه صادر میگردد که یک ساعت در روز میبایست استفاده نمایند.

ماده 15: اضافه کار کارکنان استفاده کننده از قانون ارتقاء بهروري کارکنان نظام سلامت به استناد ماده  5قانون بهروري کارکنان می توانند در صورت نیاز فعلاً حداکثر  80ساعت در ماه در صورت نیاز فرد یا بیمارستان با توافق طرفین اضافه کاري نمایند.

 

جدول نهائی چگونگی اجراي قانون ارتقاي بهره وري کادر پرستاري دانشگاه از شهریور تا پایان سال 1390

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments