قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ـ كليات

 

ماده 1- تعريف سازمان :

 

      سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود ، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف سازمان (( مقرر اين قانون))تشكيل مي شود.

 

 

ماده 2- اهداف سازمان  :

 

تلاش در جهت اصلاح ، رشد وتعالي حرفه پرستاري

 

تلاش براي حفظ حقوق پرستاران ومردم در قبال خدمات پرستاري

 

كوشش در جهت برقراري ، حفظ و حمايت از حقوق مادي ، معنوي و صنفي پرستاران

 

تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حين خدمت پرستاران .

 

آشنا ساختن جامعه نسبت به وظايف ونوع خدمات پرستاران .

 

تلاش در جهت اجراي موازين و ارزش هاي اسلامي در بخش پرستاري

 

كوشش به منظور اجراي صحيح و دقيق مقرارت واخلاق امور پزشكي در بخش پرستاري .

 

همكاري با سازمانها ومؤسسات قانوني در كشور و در مجامع بين المللي.

 

فصل دوم ـ وظايف سازمان نظام پرستاري ايران

 

ماده 3- وظايف واختيارات سازمان در رسيدن به اهداف ياد شده بشرح زير مي‌باشد :

 

1-همكاري در تهيه وتعيين استانداردهاي آموزشي سطوح مختلف پرستاري .

 

2- همكاري در تعيين تعداد و نحوه پذيرش دانشجويان پرستاري در دانشگاههاي كشور.

 

3-تلاش به منظورارتقاء كيفي و مهارتها و دانش فارغ التحصيلان پرستاري.

 

 4- كمك به ايجاد گسترش زمينه هاي پژوهشي وتحقيقات علمي پرستاري در كشور واستفاده مفيد و كارآمد از دستاوردهاي اين تحقيقات .

 

5-همكاري در تعيين استانداردهاي خدمات وشرح وظايف رده‎هاي مختلف پرستاري .

 

6- همكاري براي نظارت ، كنترل و ارزشيابي نحوه ارائه خدمات پرستاري و رعايت قوانين و مقررات پرستاري .

 

7- تعيين ضوابط براي صدور ، تمديد يا لغو كارت عضويت در سازمان .

 

8-همكاري در تعيين راههاي تبادل علمي، تحقيقاتي و حرفه اي با سازمانهاي قانوني داخل كشور و نيز با ساير كشورها و مجامع علمي وحرفه اي بين‎المللي به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي و خدماتي پرستاري  .

 

ارائه گزارش كارشناسي در مورد تخلفات پرستاري كه از سوي نظام پزشكي براي مشاوره به اين سازمان ارجاع گرديده است.

 

همكاري در تدوين مقررات براي تامين و حفظ حقوق حرفه‎اي، حفظ و ارتقاء شؤون اجتماعي پرستاران .

 

 

 فصل سوم ـ تشكيلات

 

ماده 4-تشكيلات سازمان بشرح زير مي باشد :

 

شوراي عالي

 

رئيس كل

 

هيات مديره

 

دبيرخانه شوراي عالي

 

كميسيون‎هاي داخلي و هياتهاي كارشناسي رسيدگي به تخلفات

 

 

ماده 5 ـ اعضاي شوراي‎عالي عبارتنداز :

 

الف ـ بيست وپنج نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل از كادر پرستاري كه تركيب اعضاء به ترتيب زير است:

 

هجده نفر كارشناس و بالاتر، پنج نفر بهيار، يك نفر كاردان اتاق عمل ويك نفر كاردان هوشبري كه با راي اكثريت مجمع نمايندگان هياتهاي مديره شهرستانها انتخاب مي شوند.

 

ب ـ يك نفر نماينده به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي( به عنوان ناظر) ودو نفر پرستار به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يك نفر پرستار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به انتخاب ستاد فرماندهي كل قوا و نماينده‎اي به معرفي سازمان پزشكي قانوني كشور.

 

تبصره 1- اعضاء علي البدل شامل سه نفر پرستار، يك نفر بهيار و يك نفر كاردان اتاق عمل يا هوشبري خواهند بود كه حائزين اكثريت آراء پس از اعضاء اصلي در رشته خود شده باشند.

 

تبصره 2- هيات‎هاي مديره شهرستان‎ها داراي پانصد شركت كننده در انتخابات نظام پرستاري يك نفر از اعضاي هيات مديره را جهت تشكيل مجمع نمايندگان معرفي خواهند نمود . شهرستان‎هاي داراي هزار شركت كننده ، دو نفر به ازاي هر پانصد نفر اضافي يك نفر ديگر معرفي خواهند نمود. مجمع نمايندگان از بين كانديداهاي واجد صلاحيت اعضاء انتخابي شوراي عالي را به صورت مستقيم وكتبي بر مي گزينند.

 

تبصره 3 ـ جلسات شورايعالي نظام پرستاري كه حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل مي شود با حضور دو سوم اعضاي شورا رسمي است . و تصميمات اخذ شده با اكثريت آراء معتبر و براي واحدهاي تابعه ذي ربط لازم الاجراء است.

 

تبصره 4 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و هم‎چنين مديركل پرستاري وزراتخانه  مي توانند در جلسات شوراي‎عالي  بدون حق راي  شركت و اظهار نظر نمايند.

 

تبصره 5 ـ شورايعالي نظام پرستاري داراي يك رئيس، دونايب رئيس، يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاي شورا با راي اكثريت نسبي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره 6- شوراي عالي نظام پرستاري داراي كميسيون‎هاي مشورتي است كه تعداد و وظايف آنها توسط شوراي عالي نظام پرستاري تعيين خواهد شد.

 

 

ماده 6 – رئيس كل سازمان كه مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي عالي و ادراه امور سازمان به شرح مذكور در ماده (14) را برعهده دارد يك نفر پرستار و عضو شوراي عالي سازمان با حداقل مدرك كارشناسي با راي اكثريت مطلق اعضاء  به مدت چهار سال انتخاب مي شود انتخاب مجدد وي بالامانع است.

 

تبصره : نحوه رسيدگي به استعفاء و يا استيضاح رئيس كل سازمان با درخواست حداقل هفت نفر از اعضاء شوراي عالي قابل طرح است و تابع آئين نامه داخلي شورا خواهد بود.

 

 

ماده 7 ـ در  شهرستانهائي كه حداقل تعداد مشمولان ماده (16) اين قانون در آن حداقل 200 نفر باشند با حداقل ( يك پنجم آنان كارشناس پرستاري و بالاتر ) ، هيات مديره شهرستان تشكيل خواهد شد.

 

تبصره : جلسات هيات مديره شهرستان حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي‎شود و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است وتصميمات اخذ شده با اكثريت آراء معتبر است.

 

 

ماده 8- هيات مديره شهرستانها مركب از نه نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل به شرح زير مي باشد:

 

1-شش نفر پرستار ( حداقل دو نفر كادر آموزشي )

 

2- دو نفر بهيار

 

3- يك نفر كاردان اتاق عمل يا هوشبري

 

تبصره 1ـ چنانچه انتخاب كاردان ( اتاق عمل يا هوشبري ) صورت نپذيرد بجاي آن پرستار انتخاب خواهد شد.

 

تبصره 2- براي هر كدام از بندهاي (1) ، (2) و (3) يك عضو علي البدل انتخاب خواهد شد.

 

تبصره3- هيات مديره نظام پرستاري شهرستان مركز استان عهده دار وظايف هيات مديره نظام پرستاري شهرستان‎هاي تابعه استان كه در آن هيات مديره نظام پرستاري تشكيل نشده است نيز مي باشد.

 

تبصره 4- چنانچه مركز استان و شهرستان‎هاي تابعه فاقد نظام پرستاري باشند، رسيدگي به مسائل مربوط به آنها به عهده نظام پرستاري شهرستان يا مركز استاني خواهد بود كه از سوي شوراي عالي نظام پرستاري مشخص مي گردد.

 

 

ماده 9- رئيس هيات مديره سازمان نظام پرستاري هر يك از شهرستانها، يكي از اعضاء هيات مديره با حداقل مدرك كارشناسي خواهد بود كه با پيشنهاد اكثريت مطلق اعضاء حكم رئيس كل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد . عزل وي به عهده رئيس كل سازمان مي باشد.

 

 

ماده 10- دبيرخانه سازمان نظام پرستاري ، درسازمان مركزي كه در تهران است مستقر مي باشد.

 

 

ماده 11- بودجه سازمان نظام پرستاري از محل حق عضويت اعضاء ،هدايا و كمك‎هاي اشخاص حقيقي وحقوقي تامين مي‎گردد.

 

 

ماده 12- ميزان و طرز حق ثبت نام سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري مالي سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصويب شوراي عالي به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 

 

ماده 13- وظايف شوراي عالي به شرح زير مي باشد.

 

تصويب پيشنهادات كميسيونهاي مشورتي .

 

همكاري و هماهنگي با نهادها و موسسات ذيربط در امور پرستاري.

 

تصويب بودجه ساليانه هيات مديره شهرستان‎ها.

 

نظارت بر حسن اجراي مصوبات .

 

نظارت بر عملكرد نظام پرستاري شهرستانها.

 

رسيدگي به تخلفات انضباطي هيات مديره نظام پرستاري شهرستانها وبرقراري هماهنگي لازم بين آنها.

 

تصويب آئين نامه هاي لازم جهت اداره سازمان وتسهيل انجام وظايف محوله .

 

انحلال هيات مديره شهرستانها در موارد ذيل :

 

الف ـ عدول و تخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شوراي‎عالي .

 

ب ـ  عدم تشكيل غير موجه چهار جلسه متوالي و يا شش جلسه متناوب كه تشخيص غير موجه بودن آن به عهده شوراي عالي است..

 

تبصره 1- اداره جلسات شوراي‎عالي، نظارت بر عملكرد و هماهنگي بين كميسيون‎ها وپيگيري حسن اجراي مصوبات به‎عهده رئيس يا نواب رئيس شورايعالي خواهد بود.

 

تبصره 2- دبير شورايعالي مسوول تشكيل جلسات واداره دبير خانه سازمان خواهد بود.

 

 

ماده 14- وظايف رئيس كل سازمان نظام به شرح زير مي باشد:

 

اجراي مصوبات شوراي‎عالي و مفاد قانون تشكيل سازمان نظام پرستاري .

 

رياست عالي امور مالي ـ اداري وصندوقهاي رفاه و تعاون .

 

صرف هزينه هاي سازمان بر طبق مصوبات شوراي‎عالي نظام پرستاري.

 

تائيد و صدور حكم رؤساي نظام پرستاري هر يك از شهرستانها كه توسط هيات مديره هر شهرستان پيشنهاد شده است . عزل آنها نيز به عهده وي مي باشد.

 

 

ماده 15- وظايف هيات مديره  شهرستان‏ها بشرح زير است :

 

1-هيات مديره هر شهرستان كليه اختيارات ووظايف سازمان نظام پرستاري را در محدوده آن شهرستان عهده دار خواهد بود.

 

2- ارائه طرحها و پيشنهادات به كميسيونهاي مشورتي شوراي‎عالي .

 

3- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي‎عالي .

 

4-پيشنهاد بودجه ساليانه نظام پرستاري شهرستان به شوراي‎عالي پرستاري و هزينه آن پس از تصويب طبق آيين نامه مصوب شوراي‎عالي .

 

 

فصل چهارم ـ عضويت و انتخابات

 

الف- شرايط عضويت :

 

ماده 16ـ كليه اتباع ايراني پرستار،  بهيار، كاردان اتاق عمل، كاردان هوشبري و رده هاي وابسته پرستاري مي توانند عضو سازمان باشند.

 

تبصره ـ اعضاء سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند كرد . ميزان ونحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي‎عالي نظام پرستاري تهيه مي گردد.

 

 

ب- انتخابات :

 

ماده 17- انتخابات براي اولين دوره حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براي دوره هاي بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام رئيس كل سازمان كه همزمان با تشكيل هيات مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

 

تبصره: انتخابات هيات مديره نظام پرستاري شهرستانهايي كه منحل گرديده و يا توسط هيات مركزي نظارت، انتخابات آنها ابطال گرديده است،  حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيات نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي پذيرد.

 

 

ماده 18- تركيب هيات مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند به شرح زير خواهد بود :

 

دو نفر به انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.

 

دونفر نماينده به عنوان ناظر با معرفي كميسيون بهداشت ودرمان وانتخاب مجلس شوراي اسلامي .

 

يك نفر نماينده وزارت كشور.

 

يك نفر نماينده  دادستان كل كشور به عنوان ناظر.

 

دونفر نماينده سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران .

 

 

ماده19 – هيات مركزي نظارت وظايف زير را دارا مي باشد:

 

انتخاب سه الي پنج نفر اعضاي هيات‎هاي نظارت بر انتخابات نظام پرستاري شهرستان وانتخاب شوراي عالي نظام پرستاري و عزل ونصب آنان.

 

نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه هاي انتخاباتي .

 

بررسي نهايي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره نظام پرستاري شهرستان‎ها وشوراي عالي و ابلاغ نظر هيات مركزي به هيات‎هاي اجرايي انتخابات .

 

رسيدگي به شكايات انتخاباتي در چهار چوب مواد قانوني و آيين نامه‎هاي مربوطه .

 

رسيدگي به شكايات نامزدهايي كه صلاحيت آنها به تاييد هيات‎‎هاي نظارت نرسيده باشد و تجديد نظر در آنها.

 

توقف يا ابطال تمام ويا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چهار چوب مواد قانوني و دستورالعمل‎هاي مربوطه به اين قانون راسا و يا با پيشنهاد هيات‎هاي اجرايي يا هياتهاي نظارت حوزه‎هاي انتخاباتي .

 

تائيد نهايي حسن انجام انتخابات هيات مديره نظام پرستاري شهرستانها و اعضاء شوراي عالي نظام پرستاري وامضاء اعتبار نامه منتخبين.

 

رسيدگي به شكايات و اعتراضات كتبي افراد در مورد تاييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هياتهاي مديره نظام پرستاري تجديد نظر در آنها.

 

تبصره ـ هيات مركزي نظارت مي تواند طبق دستورالعملي كه تهيه مي‎نمايد تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده را به هريك از هياتهاي نظارت بر انتخابات هيات مديره نظام پرستاري شهرستان‎ها و شوراي عالي نظام پرستاري تفويض نمايد.

 

 

ماده20- برگزاري انتخابات هيات مديره نظام پرستاري شهرستانها و اعضاء شوراي عالي نظام پرستاري به عهده هياتهاي اجرايي انتخابات مربوطه كه تركيب، نحوه تشكيل و نحوه كار آنها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آيين نامه هايي خواهد بودكه توسط شوراي‎عالي نظام پرستاري تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

 

تبصره ـ آيين نامه مذكور در اولين دوره انتخابات توسط هيات مركزي تهيه و تدوين شده و به تصويب وزيربهداشت، درمان وآموزش پزشكي به مرحله اجرا در مي آيد.

 

ماد ه 21- شرايط انتخاب كنندگان عبارتست از :

 

1- دارا بودن شرايط عضويت .

 

2-داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پرستاري، در دوره اول انتخابات، داشتن گواهي مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كافي است.

 

2-ساكن بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تاييد هيات مديره آن شهرستان يا شبكه بهداشت و درمان شهرستان .

 

 

ماده 22- شرايط انتخاب شوندگان هياتهاي مديره نظام پرستاري شهرستانها وشوراي عالي نظام پرستاري به شرح زير مي‎باشد :

 

دارا بودن شرايط عضويت در سازمان نظام پرستاري.

 

عدم سابقه محكوميت كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

 

داشتن حداقل سه سال سابقه، سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه

 

عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقي و مالي .

 

التزام عملي به اسلام و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

 

تبصره1- اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند مشروط به اين كه تجاهر به نقض احكام اسلامي را ننمايند.

 

تبصره : اعضاي هيات‎هاي نظارت و اجرايي نمي توانند جزء انتخاب شوندگان باشند.

 

فصل پنجم ـ موارد متفرقه

 

 

ماده 23- به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‎اي شاغلين حرفه پرستاري و رده‎هاي وابسته به آن هيات مديره  در مركز وشهرستانهاي داراي هيات كارشناسي كه مطابق بند (9) ماده (3) اين قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشكي عمل خواهد كرد.

 

 

ماده 24 – موارد تخلف و مجازاتهاي آن مطابق با قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اســلامي ايـــــران مصـــوب 20/10/ 1374 وتوسط هيات‎هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي تعيين خواهد شد.

 

 

ماده 25- وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسوول برگزاري انتخابات هيات مدير شهرستانها و اعضاء انتخابي شوراي عالي از طريق هياتهاي اجرايي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهدبود.

 

                     

 

 ماده 26-دادگاه‎هاي جمهوري اسلامي مجازند در هريك از شهرستانها كه حداقل بيست وچهار ساعت قبل از احضار وجلب هر يك از شاغلين پرستاري به دادگاه به خاطر رسيدگي به اتهام ناشي از قصور حرفه‎اي، به غير از مواردي كه باتشخيص قاضي بيم تباني يا فرار ويا امحاء آثار جرم مي رود مراتب را به اطلاع هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.

 

 

ماده 27- تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي‎الاثر مي باشد.

 

ماده 28- شوراي عالي سازمان موظف است ظرف شش ماه پس از تشكيل ، نشانه( آرم )سازمان را تهيه و به تصويب برساند.

 

قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آذر ماه يك‎هزار وسيصد هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/9/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments