ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی

دستورالعمل ضوابط تعيين مشاغل حاكميتي در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

این ضابطه و دستورالعمل در خصوص تعیین عناوین مشاغل حاكمیتي و غیرحاكمیتي با استناد به تبصره (2) ماده (22) آئین‌نامه تشكیلات و طبقه‌بندي مشاغل دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مصوب هیأت امنا و ابلاغي در مرداد ماه  2931از دبیرخانه مركزي هیات هاي امناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط مركز توسعه مدیریت تحول اداري تهیه و تدوین و در سطح دانشگاه/ موسسه به مورد اجرا گذاشته مي شود.

 1- تعاريف:

 2-2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ایجادشده یا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظایف و اموري را كه بر عهده یكي از قواي سه گانه و سایر مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.

كلیه دانشگاه‌ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شوند. در این آئین نامه مقصود از موسسه، دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني است.

2-2- پست سازماني: عبارت است از جایگاهي كه در ساختار سازماني موسسه براي انجام وظایف و مسئولیتهاي مشخص پیش بیني و براي تصدي یک كارمند در نظر گرفته مي شود.

پست هاي سازماني كه در مجموعه تشكیلات تفصیلي موسسه، به تصویب هیات امناء رسیده اند، مبناي تعیین مشاغل حاكمیتي خواهندبود.

9-2- امور حاكمیتي: آن دسته از اموري است كه مالكیت آن بر عهده بخش دولتي بوده و قابل واگذاري به بخش غیردولتي نیست. این امور شامل موارد ذیل مي باشند:

الف- تولیت، سیاستگذاري، برنامه ریزي، استانداردسازي، اعتبار بخشي و نظارت بر حفظ و ارتقاء سلامت جامعه

ب- تولیت، سیاستگذاري، برنامه ریزي، استانداردسازي، اعتبار بخشـي و نظارت در بخش آموزش و پژوهش علوم پزشكي و پیراپزشكي.

ج- ترویج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صیانت از هویت ایراني، اسلامي

د- تامین زیرساختهاي سلامت جامعه

ه- عرضه خدمات بهداشت عمومي و اورژانس پیش بیمارستاني

و- عرضه خدمات تشخیصي، درماني، توانبخشي (در مواردي كه بخش هاي غیردولتي آن را تامین نكنند.)

ز- صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه هاي مربوط به موسسات پزشكي، پیراپزشكي، موسسات فعال در حوزه غذا و دارو، آرایشي، بهداشتي، تحقیقات و …

ح- انجام امور اداري و مالي و تنظیم روابط خارجي

ط- اجراي برنامه هاي تربیت نیروي انساني گروه پزشكي و پیراپزشكي

ي- تولید، پالایش و توزیع خون و فراورده هاي سالم خوني و پلاسمایي و سلول درماني با حفظ ذخایر استراتژیک آن

ك- انجام تحقیقات بنیادي در زمینه علوم پزشكي و پیراپزشكي

2- نحوه تعيين مشاغل حاكميتي

2-2- شاخصهاي تعیین مشاغل حاكمیتي به شرح زیر است:

الف- نوع وظایف واحد سازماني در تطبیق با امور حاكمیتي كه در ماده ( )2این بخشنامه بدان اشاره شده است.

ب- محل جغرافیایي استقرار پست سازماني.

ج- حساسیت شغل (پست).

2-2- مشاغل حاكمیتي و غیرحاكمیتي:

الف- پست‌هاي سازماني واحدهاي سازماني مستقر در موسسه كه عهدهدار وظایف سیاستگذاري، برنامه ریزي، استانداردسازي، اعتباربخشي و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

ب – پست‌هاي خدماتي موضوع مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شوراي‌عالي اداري و پست‌هاي (مشاغل) مربوط به امور خدماتي و پشتیباني از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداري، خدمات رایانه‌اي، امور چاپ و تكثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامه‌رساني، ماشین‌نویسي و امور تأسیساتي، شغل حاكمیتي محسوب نميشوند.

تبصره 1- پست‌هاي اداري و مالي و عناوین مشابه در ستاد موسسه و واحدهاي زیرمجموعه، شغل حاكمیتي محسوب مي‌شوند.

تبصره 2- پستهاي سازماني منشي، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدي امور دفتري و بایگاني و ماشین‌نویس در حوزه دفتر رئیس موسسه و معاونین آنها، شغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

تبصره 3- پستهاي سازماني منشي، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدي امور دفتري و بایگاني و ماشیننویس در سایر حوزه ها شغل حاكمیتي محسوب نميشوند.

تبصره 4- پستهاي سازماني اداره حراست كه در راستاي حفاظت و تامین امنیت موسسه هستند و پستهاي سازماني اداره دبیرخانه محرمانه و واحد گزینش، شغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

تبصره 5- پست سازماني كه مسئولیت سرویس دهنده (سرور) و شبكه هاي اطلاعاتي موسسه را برعهده دارند، شغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

ج- پستهاي مدیریتي، سرپرستي و پستهاي همتراز آن در ستاد موسسه و واحد غیرستادي كه عهده دار وظایف نظارت بر نحوه ارائه خدمات مي باشند، شغل حاكمیتي محسوب ميشوند.

د- در ارتباط با پستهاي سازماني موسسه در سایر واحدهاي تقسیمات كشوري (شهرستان، بخش و دهستان) از قبیل شبكه بهداشت و درمان، پایگاه بهداشت، مراكز بهداشتي درماني شهري و روستایي، بیمارستان و خانه بهداشت به ترتیب زیر عمل خواهدشد:

2- چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسیمات كشوري عهدهدار وظایفي نظیر برنامه ریزي، تأیید صلاحیت و نظارت باشد كه به عنوان امور حاكمیتي شناخته مي شود (مانند ستاد شبكه بهداشت و درمان) پستهاي مربوط، به عنوان مشاغل حاكمیتي شناخته مي شوند.

 .2چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسیمات كشوري از نوع واحد عملیاتي موضوع ماده (5) تصویبنامه شماره/242339ت69322ك مورخ 2911/22/23باشد (نظیر بیمارستان) پستهاي (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل حاكمیتي محسوب نميگردند.(مشروط بر اینكه جزء پست هاي حاكمیتي مطرح شده در بند ها و موارد قبل و همچنین مورد ( )2و ( )9و تبصره هاي ( )2و ( )2همین بند نباشد.)

 .9چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسیمات كشوري در سطح اول و دوم ارائه خدمات باشد كه مراقبتهاي بهداشتي اولیه را به جمعیت منطقه اي مشخص عرضه مي كنند (نظیر خانه بهداشت، مراكز بهداشتي درماني، مركز بهداشت و پایگاههاي بهداشتي) پستهاي (مشاغل) آن واحدها، به عنوان مشاغل حاكمیتي محسوب مي شوند.

تبصره -2در واحدهاي غیرستادي، پستهایي كه در راستاي تأمین بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طریق اجراي برنامه هاي بهداشتي، خصوصاً در زمینه سلامت محیط، مبارزه با بیماري ها، تغذیه و تنظیم خانواده، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار، بهداشت مدارس و شاغلین با تأكید بر اولویت مراقبت هاي بهداشتي اولیه، به ویژه بهداشت مادران و كودكان است، شغل حاكمیتي محسوب مي شوند.

تبصره -2در واحدهاي غیرستادي، پستهایي كه به امور برنامه ریزي و نظارت و اصلاح امور و فرایندها مي

پردازند و در فرایندهاي عملیاتي واحد دخالتي ندارند، شغل حاكمیتي محسوب مي شوند.

تبصره -9هرگونه مصادیق خارج از چارچوب تعیین شده و یا مصادیق جدید و قابل تعمیم به واحدهاي

متناظر در سایر موسسات، به شرط اینكه مغایر با امور حاكمیتي ذكر شده در بند ( )2نباشد، صرفا با ذكر

دلایل توجیهي موسسه و تائید مركز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت متبوع امكان پذیر مي باشد.

 -3شرايط مورد نياز تبديل وضعيت در مشاغل حاكميتي:

 -2-9كساني كه متصدي پستها (مشاغل) حاكمیتي هستند قبل از ورود به خدمت رسمي، یكدوره آزمایشي (به

صورت رسمي-آزمایشي) را طي خواهند نمود. تبدیل وضعیت استخدامي از پیماني به رسمي آزمایشي با رعایت

شرایط زیر امكان پذیر خواهد بود:

الف- تدوین مشاغل حاكمیتي موسسه بر اساس مفاد این دستورالعمل و تائید آن توسط مركز توسعه مدیریت و

تحول اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب- تصویب مشاغل حاكمیتي در كمیسیون تحول اداري موسسه4

ج- داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیماني براي دارندگان مدارك تحصیلي دانشگاهي (فوق دیپلم و

بالاتر) و حداقل پنج سال سابقه خدمت پیماني براي دارندگان مدرك تحصیلي دیپلم

د- رضایت مدیر واحد محل خدمت

ه- كسب حداقل  %41میانگین نمره ارزیابي عملكرد سه سال آخر

و- تائید گزینش

 -2-9كلیه موسسات موظفند براساس این دستورالعمل، مشاغل حاكمیتي خود را طبق فرم پیوست احصا با هماهنگي

مركز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تائید و تصویب هیأتهاي امناء

خود برسانند.5

عناوين پست هاي سازماني حاكميتي

مشمول تبصره ( )2ماده ( )75قانون برنامه پنجم توسعه

نام موسسه:

رديف

عنوان

پست سازماني

حاكميتي

ماهيت پست

سازماني

جايگاه پست سازماني

ستادي غيرستادي

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

22

عناوين پست هاي سازماني حاكميتي مشروحه در اين فرم به

تعداد ……….. مورد تائيد مي باشد.

محل امضا رئيس موسسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.