مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ايجاد سازمان غذا و دارو (شماره 7395/206 مورخ 26/2/1389)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به منظور ارتقاء سلامت، بهداشت و ايمني مواد و فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، تأمين دارو، تجهيزات و اقلام پزشكي و ارتقاء كيفيت دارو تصويب نمود:         

 1ـ سازمان غذا و دارو از ادغام شركت سهامي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور با مركز توسعه غذا و دارو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد مي‌گردد. با اجراي اين بند كليه وظايف و اختيارات، نيروي انساني، پست‌هاي سازماني، امكانات، دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت و مركز مذكور، به سازمان غذا و دارو منتقل مي‌گردد.        

 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر تا پايان سال 1389 نسبت به تفكيك وظايف شركت سهامي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور از نظر:  

الف) حاكميتي (سياست‌گذاري، هدايت و نظارت).          

ب) تصدي‌هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي اقدام و حسب مورد وظايف موضوع بند الف را به سازمان غذا و دارو و واحدهاي ذيربط در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور واگذار و نسبت به واگذاري وظايف موضوع بند (ب) حداكثر تا پايان سال 1390 به بخش غيردولتي برنامه‌ريزي و اقدام كند.

3ـ وظايف سازمان مذكور به شرح ذيل مي‌باشد:         

ـ تدوين و ارايه سياست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، بيولوژيك، شيرخشك، تجهيزات، اقلام و ملزومات پزشكي مصرفي و غيرمصرفي و اقلام بسته‌بندي و اسباب‌بازي.        

 ـ تعيين، تدوين و اعلام ضوابط، ويژگي‌ها و مقررات مربوط به واردات، صادرات، تهيه، توليد، انبارش، حمل و نقل، توزيع، عرضه و انهدام مواد، محصولات و فرآورده‌هاي فوق‌الذكر.        

ـ تعيين، تدوين و اعلام ضوابط و ويژگي‌هاي مربوط به ارزيابي و كنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدهاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، ملزومات و تجهيزات پزشكي و اقلام بسته‌بندي و اسباب‌بازي.         

ـ صدور، تمديد و لغو موقت و دايم پروانه مؤسسات توليدي، وارداتي، نگهداري، حمل و نقل، عرضه و توزيع دارويي، توليدي مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، تجهيزات و ملزومات پزشكي مصرفي و غيرمصرفي.        

 ـ صدور پروانه‌ها و مجوزهاي‌بهداشتي ساخت و ورود مواد، فرآورده‌ها و اقلام فوق‌الذكر.        

 ـ انجام نظارت، آزمايش و كنترل كيفي مواد، فرآورده‌ها و اقلام فوق‌الذكر.         

ـ تعيين شرايط صدور، تمديد، لغو موقت و دائم مجوزها و پروانه‌هاي آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و دارو.         

ـ تعيين مباني خدمات دارويي و آزمايشگاهي و تعيين تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي مربوطه.         

ـ احيا مصرف داروهاي گياهي و گسترش استفاده از آن.         

 ـ تهيه، خريد و تأمين دارو، شيرخشك، تجهيزات و اقلام پزشكي در جهت تأمين و تحويل اقلام ضروري بازار از طريق منابع داخلي و خارجي.         

ـ سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجراي تحقيقات مرتبط با كنترل، آزمايش و ارتقاي كيفيت اقلام موضوع اين مصوبه.        

 4ـ هيأتي متشكل از نمايندگان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركت سهامي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد تا نسبت به تعيين تكليف اموال، دارايي‌ها، ديون و تعهدات شركت مذكور و انتقال آن به سازمان غذا و دارو يا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد.        

5ـ اساسنامه سازمان غذا و دارو ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.        

6ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسؤول حُسن اجراي اين مصوبه مي‌باشد و گزارش اجراي آن را ظرف مدت يك سال به شوراي عالي اداري ارايه خواهدكرد.       

لطف ا… فروزنده دهکردی- معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.