صلاحيت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي در تشخيص صدور پروانه تاسيس كارگاه دندانسازي

تاريخ رسيدگي : 31/4/1387

كلاسه پرونده : …

مرجع رسيدگي : شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري

شماره دادنامه : 35

شاكي : …

طرف شكايت : 1- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي 2- سازمان نظام پزشكي

موضوع خواسته و شكايت : الزام خواندگان به صدور پروانه تاسيس كارگاه مستقل دندانسازي به شرح دادخواست تقديمي

موضوع مطروحه در اين پرونده : اعلام وقوع خلاف بين قانون در صدور دادنامه شماره 770-7/5/85 صادره از شعبه اول تجديدنظر سابق ديوان متبوع

گردشكار: شكات صدرالتوصيف شكايتي رابه مندرجات فوق تقديم ديوان عدالت اداري نموده اند كه شكايت مذكور به شعبه دهم بدوي سابق ارجاع گرديده و شعبه مذكور پس از بررسي با اين استدلال كه طبق ماده 151 قانون برنامه سوم سازمان فني و حرفه اي در رديف مراجع ذيصلاح قانوني قرارداده شده و علاوه بر آن واژه «مراجع» بصورت جمع آمده كه افاده اختصاص به وزارت بهداشت ندارد ونيز مستندا به مادتين 10 و 11آيين نامه وزارت بهداري- سابق- حكم به ورود شكايت صادر نموده كه دادنامه مزبور عينا به موجب دادنامه شماره 770 مورخ 7/5/85 تجديدنظر در كلاسه ت1/85/74 تاييد و استوار گرديده است متقابلا وزارت مشتكي عنه به راي صادره اعتراض نموده و ضمن ارائه دلايلي از جمله اينكه اداره كار و امور اجتماعي صلاحيت صدور مجوز تاسيس كارگاه دندانسازي نداشته و در نتيجه شاكي فاقد صلاحيت تاسيس كارگاه مذكور مي باشد، خواستار امعان نظر بيشتر در رسيدگي به پرونده مطروحه گرديده كه متعاقب آن پرونده از سوي رياست محترم كل ديوان در راستاي اعمال ماده 18 قانون ديوان متبوع به اين شعبه ارجاع و با شماره صدرالاشعار ثبت گرديده است اينك در جلسه اي با حضور امضاءكنندگان ذيل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع گزارش مميز پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي گردد.

راي شعبه اول تشخيص

بنا به شرح مرقوم رفته طبق مجوز قانوني مربوط به كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 1366 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي موظف گرديده كه فقط يكبار از بازماندگان امتحان سال 1354 مجدداً امتحان گرفته و به پذيرفته شدگان مجوز فعاليت بدهد و اين امر نيز انجام پذيرفته و همچنين بموجب ماده 11 آيين نامه كمك دندانپزشكان تجربي مصوب هيات وزيران پروانه مستقل بنام متقاضيان داراي مدرك تكنيسين دندانسازي صادر مي گردد و رشته مذكور برابر مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي و شوراي گسترش آموزش علوم پزشكي جزء رشته هاي دانشگاهي بوده و برابر قانون به فارغ التحصيلان مقاطع دانشگاهي و داراي مدرك مورد نظر اداره سلامت دهان و دندان مجوز واحد و كارگاه مستقل دندانسازي اعطا مي گردد و همچنين طبق مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي بشماره 596-15/7/82 كليه موسسات آموزش دهنده مهارت خاص پس از كسب موافقت و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و نيزوزارت علوم تحقيقات و فناوري و اخذ مجوز لازم نسبت به برگزاري دوره آموزش اقدام مي نمايند بنا بمراتب نظر به اينكه آموزش شكاة در سازمان فني و حرفه اي كشور داراي شرايط و اوصاف مصرحه قانوني نبوده بنا بمراتب با پذيرش اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از طرف رياست كل ديوان عدالت اداري ضمن فسخ دادنامه شماره 770 مورخ 7/5/85 صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص تجديدنظر خواهي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نسبت به دادنامه هاي شماره 2397 و 2398و 2399و 2400 مورخ 5/11/84 صادره از شعبه دهم بدوي ديوان عدالت اداري بنا بجهات و دلايل مقيده و اينكه متولي تشخيص صدور پروانه وزارت مذكور بوده و سازمان فني و حرفه اي در اجراي ماده 151قانون برنامه سوم توسعه صرفا گواهي آشنايي و تبحر كارآموز راتاييد مي نمايد لذا تخلفي و تخطي بر اقدامات مشتكي عنه مشهود نيست حكم برد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد اين راي قطعي است.

رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد
مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري – محمدعلي مهدوي- سيدحسن شجاعي- خالدي- محمدعلي محمدي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.