مصوبه مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در باب ميزان ارتفاع محلهاي تهيه و طبخ موادغذايي نظير آشپزخانه و نانوائي

تاريخ دادنامه:13/12/1387

شماره دادنامه :858

كلاسه پرونده :

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : …

موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 4834/پ مورخ 28/5/1382 مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي.

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي طي جوابيه استعلامي از سوي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، در خصوص تعيين ارتفاع سقف مراكز و اماكن مشمول قانون اصلاح ماده 13 با صدور دستورالعمل به شماره 4843/6ب مورخ 28/5/1382، كه به تمام معاونتهاي بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سراسر كشور ارسال و ابلاغ شده ، رعايت حداقل ارتفاع سقف 4 متر براي تمامي مراكز و اماكن مشمول قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردني، آشاميدني … را الزامي نموده است، كه معاونتهاي بهداشتي سراسر كشور از جمله معاونت بهداشتي، مركز بهداشت استان گلستان ، در پي اجراي دستورالعمل صادره فوق الذكر ، در تمامي مراجعه اشخاص جهت تاييد صلاحيت بهداشتي مكان مورد نظرشان در اجراي ماده 8 آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371، در صورتي كه ارتفاع سقف مكان موردنظر از 4 متر كوتاهتر باشد، با اعلام عدم احراز از مقررات بهداشت محيط كار موردنظر، عملا مكان موردنظر را به همين دليل عدم صلاحيت اعلام نموده و حتي خودسرانه با سوء استفاده از اجراي قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردني مصوب 13/9/1379 به صورت سليقه اي ، مكان عدم صلاحيت اعلام شده به دليل فوق را، تعطيل و پلمپ مي نمايند كه موجبات مشكلات عديده براي مردم از جمله بنده در اخذ پروانه بهره برداري مكانم راسبب شده است. نظر به اينكه اولاً در قانون موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 با اصلاحات بعدي و قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردني… مصوب 13/9/1379 مجلس شوراي اسلامي، در مورد تعيين ارتفاع سقف مراكز و اماكن مشمول قانون، اظهار نظري نشده است. ثانياً ، در آيين نامه مقررات بهداشتي در اجراي ماده 13 قانون فوق الذكر مصوب 1347 در 44 ماده و 11 تبصره و آيين نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيات وزيران نيز، در مورد ارتفاع سقف مراكز و اماكن، اظهار نظري ننموده است و براي وزارت بهداشت و معاونتهاي آن وزارتخانه، تعيين تكليف قانوني مشخص و معين نكرده است. نظر به اينكه دستورالعمل صادره از سوي مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت به شماره 4843/6ب مورخ 28/5/1382 خلاف اصل 58، 71 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه وضع قانون و قواعد آمره در عموم مسائل را به قوه مقنن سپرده است، لذا دستورالعمل صادره، خارج از اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي صادرشده و متقاضي ابطال دستورالعمل فوق الذكر مي باشم. مشاور وزير و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي در خصوص شكايت شاكي مبني بر ابطال دستورالعمل فوق الذكر طي نامه شماره 185071ح/ن مورخ 13/8/1386 اعلام دانشته اند، طبق بند 2 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي مصوب خرداد ماده 1367 مجلس شوراي اسلامي تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصا در زمينه بهداشت محيط، مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار و شاغلين با تاكيد بر اولويت مراقبتهاي بهداشتي اوليه با همكاري وهماهنگي دستگاه هاي ذيربط و بند (ج) ماده 11 همان قانون تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به بهداشت كليه موسسات خدماتي و توليدي مربوط به خدمات مذكور در فوق و بند (ت)و(چ) كنترل بهداشتي به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي مراكز و اماكن مشمول آييننامه بهداشت محيط مصوب مرداد ماده 1376 هيات وزيران تعيين و ابلاغ ضوابط رابه اين وزارت واگذار نموده، لذا دستورالعمل شماره 4843/6ب مورخ 28/5/1382 در راستاي اجراي مفاد بندهاي مذكور صادر شده است.مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به استعلام هيات عمومي ديوان طي نامه شماره 52056/4/317مورخ 3/10/1387 مبادرت به ارسال تصوير شماره 255218/87/813 مورخ 19/8/1387 اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران نموده است، در نامه اخيرالذكر آمده است، در خصوص ارتفاع مجاز مكانهاي تجاري به پيوست تصوير مصوبه بند يك صورتجلسه 284 شوراي طرح و بررسي به شماره 5782/22175/410 مورخ 15/12/1364 مبني بر ارتفاع 5/4متر، ارتفاع مجاز ساختمانهاي تجاري كه فاقد نيم طبقه باشند و 6 متر ارتفاع تجاري جهت ساختمانهايي كه داراي نيم طبقه تجاري باشند، ارسال مي گردد، ضمنا در خصوص ساختمانهايي كه در فضاي باز حياط داراي ساختمان مي باشند، به استناد بخشنامه قائم مقام شهردار تهران به شماره 34337مورخ 20/12/1360 حداكثر يك طبقه كه از پاي كار تا لبه دست انداز بام نبايد از 5/3متر تجاوز نمايد، جلب مي نماييم. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

به موجب بند 2 و شق (ج) بند 11 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصا در زمينه بهداشت محيط، مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار و شاغلين با تاكيد بر اولويت مراقبتهاي بهداشت اوليه، به ويژه بهداشت مادران وكودكان با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط و همچنين تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به بهداشت كليه موسسات خدماتي و توليدي، مواد دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي از جمله وظايف و مسئوليتهاي وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي است. نظر به اينكه مصوبه مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي در باب ميزان ارتفاع محلهاي تهيه و طبخ موادغذايي نظير آشپزخانه و نانوائي مبتني بر اجراي حكم مقنن به شرح فوق الذكر است، بنابراين مصوبه مزبور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني نيز نمي باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- قدياني

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن