ابطال شرايط لازم جهت پذيرش دستيار تخصصی دفترچه راهنمای آزمون

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

ابطال تبصره (1) قسمت 7/3 دفترچه راهنمايي آزمون تحت عنوان شرايط لازم جهت پذيرش دستيار تخصصي

كلاسه پرونده : …

تاريخ : 7/5/1386

شماره دادنامه : 329

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : …………….

موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره (1) قسمت 7/3 دفترچه راهنمايي آزمون تحت عنوان شرايط لازم جهت پذيرش دستيار تخصصي كه بر اساس مفاد ماده 3/2 چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور تهيه شده است.

مقدمه : وكيل شكات به شرح دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي بعدي اعلام داشته اند ، از جمله مزايا و حقوقي كه در دفترچه كنكور سال 1377 مرتبط با شرايط رشته پزشكي بيهوشي درباره دانشجويان اين رشته در نظر گرفته شده اين است كه ” رشته پزشكي بيهوشي همان رشته پزشكي مي باشد كه دانشجوياني كه در آن رشته پذيرفته و مشغول تحصيل مي شوند 9 ماه قبل از پايان سال آخر تحصيلي خود به تخصص هوشبري راه مي يابند. ” كه در اين راستا عده اي از دانشجويان به اميد اين كه از اين مزايا برخوردار مي شوند ، پس از فراغت از تحصيل گواهي دكتري پزشكي و تخصصي بيهوشي كسب خواهند كرد ، وارد رشته پزشكي بيهوشي شده و تحصيلات خود را ادامه داده و 9 ماه قبل از پايان سال آخر تحصيلي براي ورود به قسمت تخصصي هوشبري مراجعه كردند كه متأسفانه دانشگاه هاي علوم پزشكي بدون توجه به شرايط مندرج در دفتر كنكور از پذيرفتن آنان خودداري كردند. اين دانشجويان بالاضطرار مانند ساير دانشجويان پزشكي تحصيلات خود را ادامه داده و فارغ التحصيل شدند و بر اساس قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1367 و 1375 جهت انجام خدمات قانوني به مناطق مورد نياز به عنوان پزشك عمومي معرفي شدند و مشغول به كار هستند. متأسفانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در ماده 3/2 مصوبات چهل و نهمين جلسه خود مقرر نمود « شرط شركت دانشجويان مستقيم در آزمون رشته بيهوشي – فارغ التحصيلان رشته پزشكي بيهوشي كه از موقعيت فراهم شده براي شروع دوره دستياري استفاده ننموده اند ، مجاز هستند با رعايت مقررات دستورالعمل دوره مربوطه در آزمون پذيرش دستيار صرفاً در رشته بيهوشي ثبت نام كنند و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند.» وضعيت دوگانه براي اين دانشجويان پيش بيني نمود كه در محدوده اختياراتش نبود. از يك طرف اين دانشجويان را فارغ التحصيلان رشته پزشكي عمومي كه تعهدات قانون خدمت پزشكان را انجام داده اند شناخته و مغاير با مفاد دفترچه كنكور سال 1367 كه ورود آنان را به دوره تخصصي بيهوشي بدون شركت در آزمون پيش بيني و تأكيد كرده است ورودشان را به دوره تخصصي بيهوشي منوط به شركت و قبولي اين افراد در آزمون پذيرش دستياري نموده است و از سوي ديگر شوراي آموزش پزشكي و تخصصي صرفاً و منحصراً اجازه انتخاب رشته پزشكي بيهوشي را به اين افراد داده و حق انتخاب ساير رشته ها را از آنان سلب كرده است. زيرا اگر اين افراد دانشجوي پزشكي بيهوشي باشند بايد با استفاده از حق مكتسبه بدون شركت در آزمون تخصصي مستقيماً وارد دوره تخصصي بيهوشي شوند و اگر اين دانشجويان به عنوان پزشك عمومي تلقي شوند ، طبق حقوق مكتسبه بايد مانند ديگر پزشكان عمومي مجاز به انتخاب رشته دلخواه خود و شركت در آزمون باشند كه متأسفانه شوراي پزشكي و تخصصي در مصوبه مورد شكايت اين حقوق را از آنان سلب نموده است. عليهذا از نظر اينكه سلب حقوق مكتسبه يا تحديد آنها خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي باشد تقاضاي ابطال ماده 3/2 مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي متخذه در چهل و نهمين جلسه آن شورا مورد استدعا است.

سرپرست دفتر امورحقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 230654/ح/ن مورخ 22/9/1384 اعلام داشته اند : 1_ دستياران رشته هاي تخصصي پزشكي از حيث تحصيل و آموزش تابع ضوابط مصوب توسط شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موضوع قانون تشكيل شوراي مذكور مصوب سال 1352 مي باشند و دبيرخانه آن شورا متولي انجام امور اداري و آموزشي محوله است. برابر بند (4) ماده (1) قانون موصوف ،‌ بررسي احتياجات آموزش در رشته هاي مرتبط پزشكي و تخصصي ، ارزشيابي و تدوين ضوابط و مقررات برنامه هاي تربيت دستيار تخصصي از وظايف آن محسوب مي شود. 2_ بر اساس مفاد بند (7) قسمت (ج) دفترچه راهنماي آزمون كنكور سراسري سال 1367 رشته دكتراي پزشكي ( بيهوشي ) همان رشته پزشكي مي باشد كه دانشجويان آن 9 ماه قبل از فارغ التحصيلي به تخصص هوشبري راه مي يابند يعني در سال آخر پزشكي به صورت كارورزي مستقيم در رشته تخصصي هوشبري ادامه تحصيل خواهند داد و پس از اخذ تخصص هوشبري ، دكتراي پزشكي (MD) و تخصص هوشبري را دريافت خواهند نمود. ضمناً پذيرفته شدگان اين رشته به هيچ وجه تغيير رشته ندارد. ضمن اينكه بر اساس مفاد ماده (3/2) مصوبات چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ،‌ دانشجويان رشته پزشكي و بيهوشي كه از موقعيت فراهم شده براي شروع دوره دستياري استفاده ننموده اند ،‌ مجاز هستند با رعايت مقررات در آزمون پذيرش دستيار صرفاً در رشته هاي بيهوشي ثبت نام كنند و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند. ضمن اينكه برنامه ريزي آموزشي‌ ،‌ پژوهشي و درسي دوره هاي تخصصي گروه پزشكي به عهده شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي باشد و بر اساس مصوبات مذكور اين افراد جز در رشته بيهوشي در هيچ رشته ديگري نمي توانند تحصيل نمايند. اين افراد با توجه به مراتب پيش گفته در كنكور سراسري اقدام به انتخاب رشته دكتري پزشكي ( بيهوشي ) نموده بودند ، نمره آنان از افراد پذيرفته شده در رشته پزشكي عمومي همان دوره و همان دانشگاه در كنكور سراسري پايين تر بوده است ، تاكنون نيز مطابق مصوبات و مقررات فوق الذكر با فارغ التحصيلان رشته پزشكي بيهوشي رفتار شده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تايخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه تعيين ضوابط و شرايط لازم جهت شركت در هر يك از آزمون هاي پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي از جمله وظايف و مسئوليت هاي وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشكي محسوب مي شود و شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور به شرح ماده (3/2) چهل و نهمين نشست نسبت به تعيين ضوابط مربوط اقدام نموده است و بر اساس آن به شرح تبصره (1) ماده (7/3) دفترچه راهنماي آزمون جهت پذيرش دستيار تخصصي اجازه داده شده است كه فارغ التحصيلان رشته پزشكي بيهوشي كه از موقعيت فراهم شده براي شروع دوره دستياري استفاده ننموده اند صرفاً در آزمون رشته بيهوشي ثبت نام كنند بنابراين مصوبه موضوع اعتراض شاكي مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.