احتساب ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت دولتی (دادنامه شماره 943 مورخ 21/12/1391 دیوان عدالت اداری)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

احتساب ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت دولتی (دادنامه شماره 943 مورخ 21/12/1391 دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 21 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 90/1210

شماره دادنامه: 943

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: فاطمه صفاری تمیجانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم فاطمه صفاری تمیجانی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته احتساب ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت دولتی آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/819 با موضوع دادخواست خانم مرضیه محمدی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احتساب دو سال سابقه تحصیل در مدرسه عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت دولتی، به موجب دادنامه شماره 2019- 27/8/1387، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه محتویات پرونده و پاسخ ثبت شده به شماره 2847- 13/8/1387 و با توجه به تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354، مدت تحصیل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی محسوب و پس از فراغت از تحصیل، حکم استخدام قطعی آنان صادر خواهد شد و چنانچه به مدت دو برابر سالهای تحصیل خود خدمت کنند مدت تحصیل آنها جزء سابقه خدمت رسمی منظور می شود و تبصره ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 نیز مؤید همین مطلب می باشد و با استخدام قبل از تصویب قانون مذکور احتساب ایام تحصیل منوط به سپردن تعهد محضری نمی باشد، ضمن این که منظور از اخذ تعهد، انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل است که شاکی خدمت کرده است. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و ایضاً مستنداً به رأی شماره 1443- 7/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته مطروحه موجه تشخیص و به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/91 با موضوع دادخواست خانم فاطمه صفاری تمیجانی به طرفیت آموزش و پرورش استان گیلان و به خواسته احتساب ایام تحصیل در مدارس عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت دولتی، به موجب دادنامه شماره 37- 19/1/1388، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت دو سال ایام تحصیل در مدارس عالی بهداشت به عنوان سنوات خدمت رسمی با توجه به محتویات پرونده نظر به این که تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354 و ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش شامل کارکنانی است که بعد از فراغت از تحصیل به استخدام آموزش و پرورش درآمده باشند. نظر بر این که نامبرده با ملاحظه حکم کارگزینی شماره 26996- 27/12/1358 بعد از فراغت از تحصیل به استخدام وزارت بهداشت و درمان درآمده است از شمول قوانین مذکور خارج بوده است. لذا با عنایت به مفاد دادنامه های شماره 308- 6/5/1387 و 791- 8/11/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هـر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.