اساسنامه پست بانک

اساسنامه پست بانک (پیش‌نویس)

در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس

اساسنامه پست بانک

بخش اول: مشخصات، موضوع و مدت فعاليت بانک

ماده 1- نام بانک

نام بانک عبارت است از پست بانک ایران که به استناد قانون تاسیس شرکت دولتي پست بانک ایران، تاسییس شی اسیت و بیه

اختصار در این اساسنامه “بانک” نامی ميشود.

ماده 2-نوع بانک

نوع بانک سهامي عام است و ح اقل 51 درص سهام آن متعلق به دولت است.

ماده 3-اهداف بانک

اه اف بانک عبارتن از:

1 .بکارگیری قابلیتهای عملیات بانک اری توسعهای تخصصي در راستای ارتقا و بهبیود شیاخ های کینن اقتصیادی

1 بخش)

ICT) در کشور و مشارکت برای توسعه حوز ارتباطات و فناوری اطنعات؛

2 .جذب کمکهای دولتي و غیردولتي به منظور حمایت مالي و ایجاد خط اعتباری در گسیتر ارتباطیات و فنیاوری

اطنعات و تقویت پیون های فني، مالي و اقتصادی نقاط کمتر توسعه یافته روستایي بیا مراکیا اسیتانها و افیاایش

خ مات و کاهش هاینهها؛

3 .انجام امور نماین گي در دریافت و پرداخت وجو و در نتیجه کاهش مسافرتهای شهری و روستایي و هاینههای

مربوط؛

4 .کمک به انجام وظایف حاکمیتي دولت از طریق تامین مالي بخش ارتباطات و فناوری اطنعیات کشیور بیه منظیور

ارتقا و بهبود ظرفیتها و توانمن یها و افاایش سهم آن بخش در اقتصاد ملي؛

5 .استفاد از ظرفیتهای اتحادیه جهاني پست

2

(UPU (در ارائه خ مات پست مالي در ابعاد داخلي و بینالمللي؛

6 .توسعه بانک اری خرد در کشور با تاکی بر نقاط کمتر توسعه یافته و روستایي؛

7 .کمک به شهرکهای فناوری ارتباطات و اطنعات؛

8 .جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجي در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

9 .کمک به توسعه صادرات بخش تخصصي مربوط؛

10 .کمک به توسعه بخش روستایي و بخش ارتباطات و فناوری اطنعات کشور؛

ماده 4 -موضوع فعاليت بانک

بانک به عنوان بانک توسعهای تخصصي حوز فناوری اطنعات و ارتباطات(ICT (کشیور درچیارچوب تبصیر میاد )31 )قیانون

اساسنامه شرکت ملي پست جمهوری اسنمي ایران، قانون پولي و بانکي کشور، قانون عملییات بیانکي بی ون ربیا و سیایر قیوانین ذیربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکي و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات اتحادیه جهاني پست )UPU )و ضوابط

بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران و با اخذ مجوزهای الزم، مجاز به انجام فعالیتهای زیر در راستای تحقق اهی اف میذکور در

ماد )3 )ميباش :

1 .قبول سپرد ؛

2 .ص ور گواهي سپرد عام و خاص؛

3 .ارائه چک و خ مات مرتبط با آن طبق قانون ص ور چک؛

4 .انجام کلیه عملیات بانکي و بین بانکي؛

5 .انجام کلیه عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکي ب ون ربا و آیین نامههای مربوط؛

6 .ارائه انواع اباارهای پرداخت؛

7 .دریافت، پرداخت و نقل و انتقال وجو ریالي و ارزی؛

8 .انجام امور خ مات واسطهای و نماین گي به منظور جمعآوری وجو انواع قبوض خ مات، ودایع، ثبتنامها و… ؛

9 .گشایش انواع اعتبار اسنادی و ص ور انواع ضمانتنامه؛

10 .ارائه خ مات بانکي از طریق درگا های الکترونیکي و ص ور انواع کارتهای الکترونیکي )کارتهای خری ، کیارت

اعتباری، کیف پول الکترونیکي و … (؛

11 .قبول و نگه اری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجار صن وق امانات به مشتریان؛

12 .انجام عملیات ارزی نظیر خری و فرو ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهینت ارزی، ص ورحوالههای ارزی و

…؛

13 .ارائه خ مات مربوط به وجو ادار ش ؛

14 .تضمین بازخری اوراق بهادار صادر اشخاص حقوقي دولتي و غیردولتي؛

15 .انتشار یا عرضه اوراق مالي اسنمي ریالي و ارزی در داخل و خارج از کشور؛

16 .انجام سفارشات مستمر مشتریان )دستور پرداخت مستمر(؛

17 .ارائه خ مات مشاور ای در زمینههای مالي، فني، اقتصادی، سرمایه گذاری، م یریت دارایيها و… به مشتریان؛

18 .انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نماین گي مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوط؛

 

19 . سرمایهگذاری از طریق خری سهام، صکوک، اوراق بهادار داخلي و خارجي و اوراق صکوک؛

1.20 .خری و فرو اموال حسب ضرورت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

2 .21 .ایجاد هرگونه پوشش بیمهای برای دارایيهای بانک، ناد شرکتها و موسسات بیمه داخلي و خارجي؛

3.22 .حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگااری با بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور؛

4.23 .ترخی و حمل و نقل کاال از بنادر و گمرکات به حساب بانک؛

5.24 .وصول مطالبات اسنادی؛

6 .25 .وصول سود سهام مشتریان و واریا به حساب آنها؛

7 .26 .فرو تمبر مالیاتي و سفته؛

27 .پذیر نویسي سهام و انجام کلیه عملیات مربوط به آن، خری و فرو سهام به حساب بانک یا مشیتریان و انجیام

کلیه خ مات مشابهای که تحت فعالیت بانک اری و سرمایهگذاری طبقه بن ی ميشود؛

28 .پذیر نماین گي، عاملیت ارائه خ مات بانک اری و نگه اری حسابها بیرای وزارتخانیهها، سیازمانهای دولتیي،

شرکتهای تابعه، مؤسسات و بانکهای داخلي و بخش غیردولتي طبق قوانین و مقررات مربوط؛

29 .پذیر عاملیت انتشار اوراق بهادار و صکوک و خریی و فیرو صیکوک ییا سیایر اوراق بهیادار بخیش دولتیي و

غیردولتي به حساب بانک یا به نماین گي و وکالت از طرف اشخاص با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

30 .اخذ عاملیت تخصی منابع مالي مربوط به کمکهای فني و اعتباری من رج در بودجه عمومي کشور بیه منظیور

اعطای تسهینت، تامین یارانه سود و کارماد تسهینت و خ مات بانکي برای توسعه روستاها و منیاطق کمتیر توسیعه

یافته و بخش ارتباطات و فناوری اطنعات؛

31 .ارائه خ مات پست مالي و بانک اری خرد در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته برای وزارت ارتباطات و فناوری

اطنعات صرفاً از طریق بانک؛

32 .کمک به فعاالن اقتصادی در حوز صادرات کاال و خ مات، نرم افاار و صیادرکنن گان خی مات فنیي و مهن سیي

بهویژ در بخش ارتباطات و فناوری اطنعات؛

33 .جذب منابع وکمکهای مالي و اعتباری دولتي و غیر دولتي )ریالي و ارزی( داخلي و خارجي؛

34 .استفاد از خطوط اعتباری برای گستر ارتباطات و فناوری اطنعیات، تجیارت الکترونیکیي، توسیعه روسیتاها و

مناطق کمتر توسعه یافته و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بخشهیای مختلیف از جملیه ارتباطیات و فنیاوری

اطنعات؛

35 .ایجاد و توسعه بازار الکترونیکي روستایي به منظور توزیع کاال و ارائه خ مات و واریا وجو آن به حساب صیاحب

کاال یا خ مت؛

36 .همکاری متقابل و مستمر با وزارتخانهها، سازمانها و بنگا ها اقتصادی؛

37 .تشویق و تقویت اشخاص حقیقي و حقوقي بیرای سیرمایهگذاری در زمینیه ایجیاد، توسیعه، نوسیازی و بهسیازی

واح های تولی ی، فناوریهای نوین و خ ماتي بهویژ در بخش اقتصاد روستایي، مشاغل خانگي و ارتباطات و فناوری

اطنعات از طریق ارائه خ مات و اعطای تسهینت و انجام مشارکت؛

38 .ارائه خ مات پست مالي )مالي، پولي و بیمهای( در سراسر کشور اصالتاً یا به نماین گي؛

39 .نماین گي دولت ایران برای انجام خ مات پست مالي در نهادها و مؤسسات خارجي از جملیه اتحادییه جهیاني

پست (UPU (تا زماني که اکثریت سهام بانک متعلق به دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

 

40 .تأسیس یا مشارکت برای ایجاد شرکتها و مؤسسات مالي، فني، حقوقي، خ ماتي مورد نیاز برای تحقق اه اف

بانک و بخش ارتباطات و فناوری اطنعات با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

41 .تأمین منابع مالي طرحهای بخش ارتباطات و فناوری اطنعیات از طرییق اعطیای تسیهینت، سیرمایهگذاری و

مشارکتهای حقوقي؛

42 .به کارگیری قابلیتهای عملیات بانک اری توسعهای در فعالیتهای بخش ارتباطات و فناوری اطنعات؛

43 .ارایه خ مات نوین بانک اری به وسیله محصوالت متمایا و نوآورانه مبتني بر فناوریهای نوین؛

44 .انجام سایر عملیات و خ مات مجاز بانکي در داخل و خارج از کشور پس از اخذ تایی یه بانک مرکای جمهیوری

اسنمي ایران.

ماده 5-مدت فعاليت بانک

م ت فعالیت بانک، نامح ود ميباش .

ماده 6-تابعيت و مرکز اصلي بانک

تابعیت بانک ایراني است و مرکا اصلي بانک در شهر تهران واقع است. هرگونه تغییر نشاني مرکیا اصیلي بانیک مسیتلام تصیویب

هیأت م یر و تایی قبلي بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران است.

بخش دوم : سرمايه و سهم

ماده 7-ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرمایه بانک مبلغ 000,000,451,233,3( سه هاار و دویست و سي و سه میلیارد و چهار ص و پنجا و یک میلیون ریال( است

که به تع اد سه میلیارد و دویست و سي و سه میلیون وچهار ص و پنجا و یک هاارسهم عادی یک هاار ریالي با نیام تقسییم و

تماماً پرداخت ش است.

ماده 8-سقف مجاز تملک سهام بانک

سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای هر شخ به استثنای دولت برابر با میاد )1 )قیانون اصینح

قانون اجرای سیاستهای کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1397 و ضوابط و مقررات مربوط است.

تبصره – بانک نميتوان در هیچ زماني، بیش از یک درص سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکي دیگری را دارا باش . مییاان

سرمایهگذاری بانک در بانکهای خارجي، منوط به اخذ تأیی یه از شورای پول و اعتبار است.

ماده 9 – خری سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایي که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد، ممنوع ميباش .

ماده 10-ورقه سهم

اوراق سهام بانک، متح الشکل، چاپي و دارای شمار ترتیب بود و به امضای رئیس هییأت می یر و می یرعامل بانیک رسیی و

ممهور به مهر بانک ميشود. در ورقه سهم نکات زیر ذکر ميشود:

1 .نام بانک و شناسه ملي/ شمار ثبت آن ناد مرجع ثبت شرکتها؛

2 .شمار ثبت اوراق ناد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

3 .مبلغ سرمایه ثبت ش ؛

 

4 .نوع سهم؛

5 .مبلغ اسمي سهم به ع د و حروف؛

6 .تع اد سهامي که هر ورقه نماین آن است؛

7 .نام و شمار ملي/ شناسه ملي/ شمار اختصاصي در مورد اتباع خارجي، دارن سهم.

ماده 11-انتقال سهام

1 .نقل و انتقال سهام بانک، تا زماني که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت ش ناد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج

نش باش ، منحصراً از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران امکان پذیر ميباش ؛

2 .انتقال سهام بای در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برس . انتقال دهن یا وکیل یا نماین قانوني او بای ثبت انتقیال را

در دفتر مابور امضاء نمای . هویت کامل و نشاني انتقالگیرن نیا از نظر اجرای تعه ات ناشي از انتقال سهام، بایی در

دفتر ثبت سهام قی ش و به امضای انتقالگیرن یا وکیل یا نماین قانوني او برس . تشریفات مربوط به ثبت انتقیال

سهام و ثبت و تغییر نشاني انتقالگیرن که از معامنت در سازمان بیورس و اوراق بهیادار ناشیي ميشیود، بیا رعاییت

مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار خواه بود؛

3 .ثبت انتقال سهام که منتج به نقض ح ود مقرر در ماد )8 )این اساسنامه شود، جا در موارد قهری در دفاتر ثبت سهام

بانک ممنوع است؛

4 .تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومي سیهام اران

است.

ماده 12-غير قابل تجزيه بودن سهام

سهام بانک غیرقابل تجایه است. مالکین مشاع سهام بای در چارچوب ماد )8 )اساسنامه، در برابر بانک به یک شخ نماین گي

ب هن .

بخش سوم :تغييرات سرمايه

ماده 13 – تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین بودجه سینواتي، مفیاد الیحیه قیانوني اصینح

قسمتي از قانون تجارت، قانون پولي و بانکي کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسنمي ایران، دسیتورالعمل ثبیت و عرضیه

عمومي اوراق بهادار مصوب شورای عالي بورس و رعایت ح اقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات

شورای پول و اعتبار، انجام ميگیرد.

تبصره – برگااری مجمع عمومي فوقالعاد بانک برای هرگونه تغییر در سیرمایه، نیازمنی تأییی و مجیوز قبلیي بانیک مرکیای

جمهوری اسنمي ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ميباش .

بخش چهارم :ارکان

ماده 14 -ارکان بانک عبارتن از

الف – مجمع عمومي

ب- هیأت م یر و م یر عامل

ج- بازرس قانوني و حسابرس مستقل

 

الف-مجمع عمومي

ماد 15 -اعضای مجمع عمومي بانک عبارتن از: الف( وزیر ارتباطات و فناوری اطنعات

ب( وزیر امور اقتصادی و دارایي

ج( رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

د( سهام اران غیر دولتي

ماده 16-ترتيبات تشکيل مجامع عمومي

1 – مجمیع عمیومي عیادی حی اقل سیالي ییک بیار، حی اکثر ظیرف می ت 4 میا پیس از تیاری پاییان سیال میالي، تشیکیل

ميشود.

2 -مجمع عمومي فوقالعاد در هر زمان ميتوان تشکیل شود.

3 -مجمع عمومي عادی ساالنه و مجمع عمومي فوقالعاد را هیأت م یر دعوت ميکن . هیأت م یر و همچنین بازرس قانوني

بانک ميتوانن در مواقع مقتضي، مجمع عمومي عادی را به طور فوقالعاد دعوت کنن .

4 -سهام اراني که ح اقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشن ، حق دارن که دعیوت صیاحبان سیهام را بیرای تشیکیل مجمیع

عمومي از هیأت م یر خواستار شون و هیأت م یر بای ح اکثر تا بیست روز از تاری تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعایت

تشریفات مقرر دعوت کن ، در غیر این صورت درخواست کنن گان ميتوانن دعوت مجمع را از بازرس قانوني بانک خواستار شون

و بازرس قانوني مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حی اکثر تیا د روز از تیاری تقاضیا دعیوت نمایی .

درغیراین صورت صاحبان سهام حق دارن مستقیماً به دعوت مجمع اق ام کنن به شرط آن که کلیه تشریفات راجیعبیه دعیوت

مجمع را رعایت نمود و در آگهي دعوت، به ع م اجابت درخواست خود توسط هیأت م یر و بازرس قانوني تصریح کنن .

5 -چنانچه هیأت م یر ، مجمع عمومي عادی ساالنه را در موع مقرر دعوت نکن ، بازرس قانوني مکلیف اسیت رأسیاً اقی ام بیه

دعوت مجمع مابور نمای .

ماده 17-وظايف و اختيارات مجامع عمومي

وظایف و اختیارات مجمع عمومي عادی و مجمع عمومي فوقالعاد ، به شرح زیر است:

الف- مجمع عمومي عادي

1 .انتخاب و عال اعضای هیأت م یر ؛

2 .انتخاب و عال بازرس قانوني اصلي و عليالب ل بانک و تعیین حقالاحمه آنها؛

3 .استماع گاار هیأت م یر ؛

4 .استماع گاار بازرس قانوني و حسابرس مستقل؛

5 .بررسي و تصویب صورتهای مالي سال قبل؛

6 .تصویب میاان سود قابل تقسیم؛

7 .تصویب میاان پادا و جبران خ مات اعضای هیأت م یر و م یرعامل با رعایت ضوابط مربوط؛

8 .تعیین روزنامه )روزنامههای( کثیراالنتشار برای درج آگهيهای بانک؛

 

9 .سایر مواردی که به موجب الیحه قانوني اصنح قسمتي از قانون تجارت در صنحیت مجمع عمومي عادی

ميباش .

تبصر – تفویض تصویب پادا و جبران خ مات اعضای هیأت م یر و تعیین جبران خ مات بازرس قانوني به هیأت می یر ،

مجاز نميباش .

ب- مجمع عمومي فوقالعاده

افاایش یا کاهش سرمایه، پیشنهاد تغییر یا اصنح اساسنامه، پیشنهاد انحنل و ادغام بانک با بانکهای دیگر و سایر موضوعاتي که

بنا بر قوانین و مقررات مربوط رسی گي به آنها بر عه مجمع عمومي فوقالعاد است.

ماده 18 -مجمع عمومي نميتوان هیچگونه تعه ی به تعه ات صاحبان سهام اضافه نمای .

ماده 19-شرايط حضور در مجمع و مشارکت در رأي گيري

1 .در کلیه مجامع عمومي، اشخاص حقیقي ميتوانن شخصاً یا از طریق وکیل یا قائممقام قانوني خود بیه شیرط ارائیه

م ارک مثبته و اشخاص حقوقي از طریق نماین یا نماین گان قانوني خود با ارائه م رک نماین گي، حضور یابنی . هیر

سهام ار، برای هر یک سهم فقط یک رأی دارد؛

2 .در مجامع عمومي بانک، هر شخ )غیر دولتي( اصالتاً، وکالتاً و والیتاً ح اکثر تا 10 درصی آرای دارنی گان سیهام

بانک، از حق رأی برخوردار است؛

تبصر – برابر ماد )2 )این اساسنامه سهم دولت در بانک از شمول این حکم مستثني ميباش .

3 .اعضای هیأت م یر و م یرعامل و قائم مقام م یرعامل نميتوانن به وکالت از سهام اران بانک در مجیامع عمیومي

شرکت نماین ؛

4 .درصورت انتقال سهام، سهام ار ج ی با ارائه یکي از م ارک زیر، حق حضور در جلسه مجمع عمومي را دارد.

الف- اعنمیه خری سهام؛

ب- گواهينامه نقل و انتقال و سپرد سهام؛

ج- اصل ورقه سهام؛

د- تأیی یه سهام اری صادر ش توسط شرکت سپرد گذاری مرکای اوراق بهادار و تسویه وجو به صورت انفیرادی و

جمعي.

ماده 20-آگهي دعوت به مجامع عمومي

دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومي، از طریق درج آگهي در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهيهای مربوط به بانک

در آن منتشر ميشود و همچنین درج آگهي در پایگا اطنع رساني بانک مطابق با دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار

انجیییام ميشیییود. دستورجلسیییه، تیییاری ، سیییاعت و محیییل برگیییااری مجیییامع در آگهیییي ذکیییر

ميشود.

ماده 21-فاصله بين دعوت و تشکيل مجامع عمومي

فاصله بین نشر دعوتنامه و تاری تشکیل جلسات مجامع عمومي عادی و فوقالعاد حی اقل د روز و حی اکثر چهیل روز خواهی

بود.

 

ماده 22-دستورجلسه

دستورجلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوتکنن آن معین مينمای . تمامي موارد دستور جلسه بایی بیه صیراحت در آگهیي

دعوت ذکر شود. انتخاب اعضای هیأت م یر ، انتخاب بازرس قانوني، تصویب صورتهای مالي و تقسیم سود و ان وختهها، تغیییر

اساسنامه و انحنل بانک، قابل طرح در بخش “سایر موارد” و امثال آن نميباش .

ماده 23 – در مواردی که تصمیمات مجامع عمومي یا هیأت م یر متضمن یکي از امور ذیل باش ، الزم اسیت پییش از ارسیال

صورتجلسه مجمع یا هیأت م یر به مرجع ثبت شرکتها، موافقت بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران با ثبت میوارد میذکور

پس از طي مراحل قانوني اخذ شود:

الف( انتخاب اعضای هیأت م یر ، م یرعامل، بازرس قانوني و حسابرس مستقل؛

ب( کاهش یا افاایش سرمایه؛

ج( پیشنهاد تغییر یا اصنح اساسنامه.

ماده 24-هيأت رئيسه مجامع

مجامع عمومي توسط هیأت رئیسهای مرکب از یک رئیس، یک منشي و دو ناظر ادار ميشود.

الف( وزیر ارتباطات و فنآوری اطنعات به عنوان رئیس مجمع.

ب( وزیر امور اقتصادی و دارایي به عنوان عضو.

ج( رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عضو.

د( منشي از بین سهام اران یا خارج از سهام اران.

ماده 25-روش اخذ رأي

اخذ رأی برای انتخاب اعضای هیأت م یر و بازرس قانوني، الااماً به صورت کتبي است. برای سیایر تصیمیمات مجمیع، اخیذ رأی

ميتوان به صورت شفاهي انجام گیرد.

تبصره- درصورتیکه به تشخی بازرس قانوني بانک، به دلیل ترکیب سهام اران حاضر در مجمع، رأیگیری بیه صیورت شیفاهي

امکانپذیر نباش ، اخذ رأی به صورت کتبي به عمل ميآی .

ماده 26-جلسات

هرگا در مجمع عمومي درخصوص تمام موضوعات من رج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود، هیأت رئیسه ميتوان بیا

تصویب مجمع، اعنم تنفس نمود و تاری جلسه بع ی را که نبای بیشتر از دو هفته باش ، تعیین کن . تم ی جلسه محتاج بیه

دعوت و آگهي مج د نیست و در جلسات بع ، مجمع با ح نصاب جلسه اولیه رسمیت دارد.

ماده 27-صورتجلسهها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومي، صورتجلسهای توسط منشي تنظیم ميشود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسی و

یک نسخه از آن در بانک نگه اری ميشود.

ماده 28-اثر تصميمات

مجمع عمومي که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل ميشود، نماین عموم سهام اران است و تصمیمات آنها برای همگي

صاحبان سهام الاامآور ميباش .

ماده 29-حد نصاب براي رسميت مجمع عمومي عادي

 

در مجمع عمومي عادی، حضور دارن گان ح اقل بیش از نصف سهامي که حق رأی دارن ، ضروری است. اگیر در اولیین دعیوت،

ح نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت ميشود. جلسه دوم مجمع با حضور هر ع از صاحبان سهامي که حق

رأی دارن ، رسمیت داشته و تصمیمگیری ميکن ، مشروط بر اینکه در دعوتنامه مربوط به جلسه دوم، نتیجه دعوت جلسه اول،

قی ش باش .

ماده 30-حد نصاب آراء براي تصميم گيري در مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادی، تصمیمات هموار با اکثریت نصف بعنو یک آرای حاضر در جلسه رسمي، معتبیر اسیت. مگیر در میورد

انتخاب اعضای هیأت م یر و بازرس قانوني که اکثریت نسبي کافي ميباش . درمورد انتخاب اعضای هیأت م یر ، تع اد آرای هیر

رأی دهن در ع د اعضایي که بای انتخاب شون ضرب ميشود و حق رأی هر رأی دهن برابر با حاصیل ضیرب میذکور خواهی

بود. رأی دهن ميتوان آرای خود را به یک نفر ب ه یا آن را بین چن نفر که مایل باش ، تقسیم کن .

ماده 31-حد نصاب براي رسميت مجمع عمومي فوقالعاده و اخذ رأي

در مجمع عمومي فوقالعاد ، بایستي دارن گان بیش از نصف سهامي که حق رأی دارن ، حاضر باشن . اگر در اولیین دعیوت، حی

نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت ميشود و این بار با حضور دارن گان بیش از یک سوم سهامي که حق رأی

دارن ، مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم ميکن ، مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت جلسیه اول قیی شی باشی .

تصمیمات مجمع عمومي فوقالعاد هموار با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمي، معتبر است.

ب- هيأت مديره و مدير عامل

ماده 32 -بانک توسط مجموعهای از م یران مشتمل بر هیأت م یر و م یر عامل، ادار ميشود.

اعضای هیأت م یر و م یر عامل بانک با پیشنهاد سهام اران و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطنعات به عنوان رئییس مجمیع

منصوب ميشون .

ماده 33-مسئوليتها و اختيارات هيأت مديره

مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر نحو ادار ، حسن اجرای قوانین و مقررات و م یریت ریسک بانک بیر عهی هییأت می یر

ميباش . هیأت م یر برای هرگونه اق امي به نام بانک و هر نوع عملیات و معامنت مربوط به موضوع بانک کیه انجیام و اتخیاذ

تصمیم دربار آنها صریحاً در صنحیت مجامع عمومي نباش ، دارای اختیار است؛ از قبییل تصیویب آییننامیههای داخلیي بانیک،

تصویب ساختار سازماني، شرایط استخ ام و ضوابط تعیین حقوق و دستماد، تصویب بودجه ساالنه بانک، تنظیم صورتهای مالي

ساالنه، میان دور ای و گاار فعالیت هیأت م یر در چارچوب ضوابط بانک مرکای جمهیوری اسینمي اییران و ارائیه آنهیا بیه

بازرس قانوني و حسابرس مستقل، تعیین دارن گان امضای مجاز، دعوت مجامع عمومي عادی و فوقالعاد و تعیین دستور جلسیه

آنها، پیشنهاد تقسیم هر نوع ان وخته به غیر از ان وخته قانوني، پیشینهاد تقسییم سیود بیین صیاحبان سیهام، پیشینهاد اصینح

اساسنامه به مجمع عمومي فوقالعاد و سایر وظایفي که در الیحه قانوني اصنح قسمتي از قانون تجارت صیراحتاً برعهی هییأت

م یر گذاشته ش است.

تبصره- هیأت م یر بای آن دسته از اختیاراتي را که متضمن امور اجرایي است به م یر عامل بانک تفویض نمای .

ماده 34-تعداد اعضاي هيأت مديره

 

هیأت م یر بانک متشکل از پنج نفر عضو اصلي است که توسط مجمع عمومي عادی از بین صاحبان سهام واج شرایط و مورد

تایی بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران انتخاب ميشون و همه آنها قابل عال و انتخاب مج د ميباشن .

تبصره-مجمع عمومي عادی عنو بر انتخاب اعضای اصلي هیأت م یر ، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنیوان اعضیای علیي-

الب ل هیأت م یر براساس اولویت اق ام مينمای .

ماده 35-ترتيبات عضويت در هيأت مديره

1 .انتخاب اعضای هیأت م یر و تم ی دور مسئولیت آنها، منوط به تأیی صنحیت حرفهای اشخاص مذکور توسط بانیک

مرکای جمهوری اسنمي ایران ميباش .

2 .در صورت سلب صنحیت حرفهای هر یک از اعضای هیأت م یر توسط بانک مرکیای جمهیوری اسینمي اییران، عضیو

مذکور منفصل تلقي ميشود. ادامه تص ی این م یران در حکم دخل و تصرف غیرقانوني در وجو و اموال عمومي محسیوب

ميشود.

3 .م یرعامل ح اقل شش ما قبل از تاری تشکیل مجمع عمومي عادی که انتخاب اعضای هیات م یر در دسیتور کیار آن

قرار دارد، مراتب را از طریق آگهي در روزنامههای کثیراالنتشیار و پایگیا اطینع رسیاني بانیک بیه اطینع کلییه سیهام اران

ميرسان . سهام اراني ميتوانن داوطلب عضویت در هیات م یر بانک شون که تایی کتبي دارن گان ح اقل 5 درص سهام

بانک را به همرا اعنم داوطلبي خود، ح اکثر چهار ما قبل از تاری تشکیل مجمع عمومي، به بانک ارسال دارن . م یرعامل

موظف است نام و مشخصات اشخاصي را که به ترتیب فوق اعنم داوطلبي نمود ان برای تایی صنحیت حرفیهای بیه بانیک

مرکای جمهوری اسنمي ایران اعنم کن .

4 .م یر عامل بانک موظف است تا سه ما قبل از برگااری مجمع عمومي، نام و مشخصات اشخاصي که به ترتیب مذکور در

بن 3 این ماد اعنم داوطلبي نمود ان را ح اکثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بنتص ی هیات م یر ، برای تایی صینحیت

حرفهای به بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران اعنم کن .

ماده 36-شرايط اعضاي هيأت مديره

اعضای هیأت م یر بانک بای از شرایط ذیل برخوردار باشن :

1 .تابعیت ایران؛

2 .پیرو دین اسنم یا یکي از ادیان شناخته ش در قانون اساسي؛

3 .دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛

4 .دارا بودن دانشنامه کارشناسي مرتبط برابر فهرست اعنمي بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران؛

5 .ن اشتن سابقه محکومیت قطعي به سرقت، ارتشاء، اختنس، خیانت در امانت، کنهبرداری، پولشویي،تصرف غیرقانوني در

اموال دولتي، جعل و تاویر، ص ور چک بي محل و ورشکستگي به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگا های داخلي یا

خارج از کشور صادر ش باش .

6 .ن اشتن محکومیت قطعي متضمن محرومیت از هیأت انتظامي بانکها؛

7 .ن اشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکي مگر با اجاز بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران؛

8 .دارا بودن ح اقل د سال سابقه کار در زمینههای مالي، بانکي و بازرگاني برای رئیس و اعضای هیأت م یر ؛

9 .قرار ن اشتن در شمول مصادیق ماد )111 )الیحه قانوني اصنح قسمتي از قانون تجارت؛

 

10 .ن اشتن ب هي غیرجاری به بانکهیا و سیایر مؤسسیات اعتبیاری اعیم از دولتیي ییا غیردولتیي، تعاونيهیای اعتبیاری و

صن وقهای قرضالحسنه؛

11 .ن اشتن چک برگشتي رفع سوءاثر نش ؛

12 .دارا بودن صنحیت حرفهای به تشخی بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران.

ماده 37 -اعضای هیأت م یر بانک صرفاً از میان اشخاص حقیقي انتخاب ميشون .

تبصر – اشخاص حقوقي را ميتوان به م یریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شیخ حقیوقي همیان مسیئولیتهای می ني

شخ حقیقي عضو هیأت م یر را داشته و بای یک نفر را به نماین گي دائمي خود برای انجام وظایف م یریتي معرفي نمای .

ماده 38-مدت مديريت اعضاي هيأت مديره

م ت م یریت اعضای هیأت م یر دو سال است. تج ی انتخاب اعضای اصلي و عليالب ل هیأت م یر ، برای دور های بع ی با

رعایت شرایط مذکور در ماد )36 )بنمانع است.

ماده 39-تکميل اعضاي هيأت مديره

1 .چنانچه به هر دلیلي، از جمله سلب صنحیت حرفهای اعضای هیأت م یر توسط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران،

تع اد اعضای هیأت م یر کمتر از ح نصاب مقرر شود و عضو عليالب ل نیا وجود ن اشته باش یا کیافي نباشی ، الزم

است با رعایت ترتیبات مذکور در ماد )35 ،)مجمع عمومي عادی بانک برای تکمیل اعضای هیأت م یر تشکیل شود.

2 .هرگا هیأت م یر ، ظرف م ت یک ما ، تاری تشکیل مجمع عمومي برای انتخاب اعضای ج یی هییأت می یر را بیه

سهام اران اطنع ن ه ، هر ذینفع حق دارد از بازرس قانوني بانک دعوت مجمع عمومي عیادی بیرای تکمییل اعضیای

هیأت م یر با رعایت تشریفات قانوني الزم را بخواه . بازرس قانوني مکلف به انجام چنین درخواستي ظرف م ت یک

ما ميباش .

3 .در صورتيکه بنا به هردلیل، تع اد اعضای هیأت م یر از ح نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات میذکور در بنی 2 ایین

ماد برای م ت بیش از یک ما توسط بازرس قانوني بن اق ام بمان ، بانک مرکای جمهیوری اسینمي اییران ميتوانی

ضمن سلب صنحیت اعضای هیأت م یر ، برای ادار امور بانک و تمهی مق مات برگااری مجمع عمومي، فیردی را از

میان خبرگان و متخصصین امور بانکي به عنوان سرپرست منصوب کن . فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت م یر

بود و ظرف م ت هشت ما نسبت به برگااری مجمع عمومي برای انتخاب اعضای ج ی هیأت م یر اقی ام ميکنی .

در هرحال، م ت مسئولیت سرپرست تعیین ش توسط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران، بیش از یک سال نخواه

بود. جبران خ مات سرپرست، بر عه بانک است.

ماده 40-استعفاي اعضاي هيأت مديره

در صورتي که هر عضو هیأت م یر بخواه از سمت خود استعفا ده ، موضوع را به رئیس هیأت می یر و اعضیای دیگیر هییأت

م یر و بازرس قانوني اطنع ميده و تا تعیین جانشین، در سمت خود باقي ميمان . کلیه مسئولیتهای عضو هیأت می یر تیا

زمان تعیین جانشین، متوجه عضو مستعفي نیا ميباش .

ماده 41-غيبت در جلسات هيأت مديره

 

ع م حضور هر یک از اعضای هیأت م یر بیش از چهار جلسه متوالي یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسیي بی ون

عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت م یر ميشود. تشخی موجه بودن یا نبودن غیبیت برعهی سیایر

اعضای هیأت م یر است.

ماده 42-سهام وثيقه

هریییک از اعضییای هیییأت میی یر باییی حیی اقل د هییاار سییهم از سییهام بانییک را در تمییام دور مأموریییت خییود دارا باشیی

و آن را بهعنوان وثیقه ناد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتي است که ممکن است از تقصیرات اعضای هییأت می یر ،

منفرداً یا مشترکاً بر بانک وارد شود. سهام مذکور با نام بود و قابل انتقال نیست و مادامي که م یری مفاصا حسیاب دور تصی ی

خود در بانک را دریافت ن اشته است، سهام مذکور ناد بانک بهعنوان وثیقه باقي خواه مان . وثیقه بودن این سهام مانع اسیتفاد

از حق رأی آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبان آنها نميباش .

ماده 43-رئيس، نايب رئيس و منشي هيأت مديره

1 .اعضای هیأت م یر موظفن اولین جلسه هیأت م یر را ح اکثر ظرف یک هفته بع از جلسه مجمع عمومي عادی که

هیأت م یر را انتخاب کرد است، تشکیل دهن . در جلسه مذکور، اعضای هیأت م یر بای از بین خود، یک رئیس و

یک نائب رئیس برای هیأت م یر تعیین نماین . م ت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از م ت عضویت آنها در

هیأت م یر نميباش . رئیس و نائب رئیس قابل عال و انتخاب مج د ميباشن . اعضای هیأت م یر ميتوانن از بیین

خود یا از خارج، یک نفر را به عنوان منشي جلسات انتخاب کنن .

2 .رئیس هیأت م یر نميتوان از میان اعضای موظف )اجرایي( هیأت م یر انتخاب شیود و مسیئولیت اجراییي در بانیک

داشته باش .

3 .هرگا رئیس هیأت م یر موقتاً نتوان وظایف خود را انجام ده ، وظایف او را نائب رئیس هیأت م یر انجام ميدهی و

در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، اعضای هیأت م یر ، یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین میينماینی تیا

وظایف رئیس را انجام ده .

ماده 44-تشکيل جلسات هيأت مديره

1 .ترتیب برگااری جلسات هیأت م یر توسط اعضای هیأت م یر تعیین ميشود . جلسات هیأت م یر ح اقل یکبیار در

ما ، به دعوت کتبي رئیس یا نائب رئیس یا دو نفر از اعضای هیأت م یر تشکیل ميشود. در هر یک از جلسات هیأت

مییی یر ، تیییاری تشیییکیل جلسیییه بعییی تعییییین و در صورتجلسیییه قیییی ميشیییود،

ارسال دعوتنامه برای اعضایي که در همان جلسه حضور داشتهان ، ضرورت نخواه داشت.

تبصره- در موارد اضطراری م یرعامل ميتوان درخواست تشکیل جلسه هیأت م یر را به رئیس یا نائب رئیس هیأت م یر ارائه

ده .

2 .جلسات هیأت م یر در مرکا اصلي بانک یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین ش باش ، برگاار ميشود.

ماده 45-حد نصاب براي رسميت جلسه هيأت مديره

 

جلسات هیأت م یر در صورتي رسمیت دارد کیه بییش از نصیف اعضیای هییأت می یر در آن جلسیات حضیور داشیته باشین .

تصمیمات هیأت م یر با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر است. در صورتي که هیأت م یر با کمتر از 5 عضو تشکیل شیود،

تصمیمات با ح اقل 3 رأی موافق معتبر ميباش .

تبصره – اعضای هیأت م یر نميتوانن برای حضور در جلسات هیأت م یر ، نماین یا وکیل معرفي نماین .

ماده 46-صورتجلسات هيأت مديره

برای هر یک از جلسات هیأت م یر ، صورتجلسهای تنظیم ميشود که به امضای تمامي اعضای حاضر در جلسیه ميرسی . نیام

اعضای حاضر و غایب و خنصهای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قی تاری در صورتجلسه ذکیر ميشیود.

نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضي از تصمیمات من رج در صورتجلسه مخالف باش ، در ذیل صورت جلسه قی ميشود.

ماده 47-جبران خدمات اعضاي هيأت مديره

جبران خ مات اعضای هیأت م یر ، مطابق قوانین و مقررات مربوط صورت ميپذیرد. اعضای هیأت م یر و افراد تحیت تکفیل

آنان حق ن ارن وجه، دارایي و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومي رسی ، از بانک دریافت دارن .

ماده 48-پاداش اعضاي هيأت مديره

1 .هر سال مجمع عمومي عادی ميتوان مطابق ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به تعیین پادا اعضای هیأت م یر اق ام

نمای .

2 .هیأت م یر بانک در چارچوب تعیین ش توسط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران، کمیتیههایي از جملیه کمیتیه

حسابرسي و کمیته عالي م یریت ریسک را تشکیل داد و نحو فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا ميگذارد.

تبصر : در صورتي که م یر عامل عضو هیأت م یر نیا باش فقط پادا و جبران خ مات موضوع بن 7 قسمت الف ماد )17 )به

وی تعلق ميگیرد.

ماده 49-مديرعامل

1 .م یر عامل، به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال دارد.

2 .م یرعامل، باالترین مقام اجرایي بانک است که از میان اشخاص حقیقي توسط هیأت م یر بانک انتخاب میيشیود و در

ح ود اختیاراتي که در اساسنامه و از طرف هیأت م یر به وی تفویض ش است، نماین بانیک محسیوب و از طیرف

بانک حق امضاء دارد. م یر عامل بانک ميتوان یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چنی نفیر را بیه عنیوان معیاون/

معاونین م یرعامل که انتخاب آنان قبنً به تائی هیأت م یر بانک رسی باش را منصوب نمای .

3 .انتخاب م یرعامل و قائم مقام م یر عامل منوط به تأیی صنحیت حرفهای آنان توسط بانک مرکیای جمهیوری اسینمي

ایران ميباش .

ماده 50 -اختيارات مدير عامل

م یر عامل در ح ود آن دسته از اختیاراتي که متضمن امور اجرایي بود و توسط هیأت م یر بیه ایشیان تفیویض شی ، دارای

اختیاراتي از قبیل موارد ذیل است:

1 .نماین گي بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقي و حقوقي دولتي و غیردولتي از جمله دستگا های دولتي، مؤسسات

عمومي غیردولتي، مراجع قضایي، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجیاری غیردولتیي و سیایر اشیخاص حقیقیي و

حقوقي؛

 

2 .اقامه هرگونه دعوای حقوقي و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقي و کیفری اقامه ش در هر یک از دادگا ها، دادسراها،

مراجع قضایي یا غیرقضایي اختصاصي یا عمومي و دیوان ع الت اداری از طرف بانک؛

3 .دفاع از بانک در مقابل کلیه دعاوی اقامه ش علیه بانک اعم از کیفری یا حقیوقي در هیر ییک از مراجیع قضیایي ییا

غیرقضایي اختصاصي یا عمومي و دیوان ع الت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و انجام کلیه اق امات

مورد نیاز در دادرسي از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواسیت تج یی نظر، فرجیام،

واخواهي و اعاد دادرسي، مصالحه و ساز ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردی نسیبت

به سن طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامیه داوری و ارجیاع دعیوا بیه

داوری و تعیین و گاینش داور منتخب )با حق صلح یا ب ون آن(، درخواست اجرای حکم نهایي و قطعي داور با رعایت

قوانین و مقررات، درخواست ص ور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجو ای اعي و پیگیریهیای

الزم در خصوص آنها، تعیین مص ق و کارشناس، انتخاب و عال وکیل و نماین با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهییت

دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگن ، تأمین خواسیته،

تأمین ضرر و زیان ناشي از جرم و امور مشابه دیگر؛

4 .ایجاد و تعطیلي شعبه، باجه و دفتر نماین گي در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛

5 .افتتاح هر نوع حساب و استفاد از آن به نام بانک ناد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز؛

6 .دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک؛

7 .ص ور، ظهرنویسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي؛

8 .انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تب یل، فس یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط بیا موضیوع فعالییت

بانک باش و انجام کلیه عملیات و معامنت مذکور در ماد )4 )این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛

9 .به امانت گذاردن هر نوع سن ، م رک یا اوراق بهادار و استرداد آنها؛

10 .به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛

11 .اجار و استجار و واگذاری و فس اجار و تقاضای تع یل اجار بها و دفاع از این نوع دعاوی در تمام مراحل و مراجع و

تخلیه عین مستأجر و تقاضای تج ی نظر در رأی صادر یا اجرای آن؛

12 .اح اث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛

13-استخ ام، نصب و عال ماموران و کارکنان بانک و تعیین شیغل و ترفییع و تنبییه و تعلییق و اخیراج و اجیرای ضیوابط

استخ امي در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده 51-معامالت اعضاي هيأت مديره و مدير عامل با بانک

اعضای هیأت م یر و م یر عامل و قائم مقام و معاونین م یر عامل بانک و همچنین مؤسسات و شرکتهایي کیه اعضیای مابیور

شریک یا عضو هیأت م یر آنها باشن ، نميتوانن ب ون تصویب هیأت م یر در معامنتي که با بانک یا به حساب بانک ميشیود

به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شون . در صورت تصویب نیا، هیأت م یر مکلف است بازرس قانوني

بانک را از معاملهای که اجاز آن داد ش ، بنفاصله مطلع نمای و گاار آن را به اولین مجمع عمومي عیادی صیاحبان سیهام

ب ه . بازرس قانوني نیا مکلف است ضمن گاار خاصي حاوی جائیات معامله، نظر خود را دربار چنیین معاملیهای بیه همیان

مجمع تق یم کن . عضو هیأت م یر یام یر عامل یا قائم مقام و معاونین م یر عامل ذینفع معامله در جلسه هیأت می یر و نییا

در مجمع عمومي عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور، حق رأی ن ارد.

 

ماده 52-رقابت اعضاي هيأت مديره و مدير عامل با بانک

اعضای هیأت م یر و م یر عامل بانک نميتوانن معامنتي نظیر معامنت بانک که متضمن رقابت با بانک باش انجام دهن . هر

م یری که از مقررات این ماد تخلف کن و تخلف او موجب ضرر و زیان بانک شود، مسئول جبران آن ميباش . منظیور از ضیرر

در این ماد اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت ميباش .

ماده 53-بالتصدي بودن سمت مديريت عامل

در صورتي که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت م یرعاملي بانک بنتصی ی شیود، هییأت می یر ظیرف

ح اکثر یک ما با رعایت مفاد اساسنامه، شخ دیگری را برای این سمت تعیین و جهیت تأییی صینحیت بیه بانیک مرکیای

جمهوری اسنمي ایران معرفي ميکن . تا زمان انتخاب م یرعامل، قائممقام، کلیه وظایف و مسئولیتهای م یرعامل را بیر عهی

دارد.

ماده 54-صاحبان امضاي مجاز

کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعه آور بانک، با دو امضای مجاز و مهر بانک معتبر است. دارن گان امضای مجاز و شیرایط و نحیو

امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعه آور را هیأت م یر تعیین ميکن . اسامي این اشخاص طي صورتجلسهای به ادار ثبت

شرکتها جهت درج در روزنامه رسمي اعنم ميگردد.

ج: بازرس قانوني و حسابرس مستقل

ماده 55 -بازرس قانوني

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني بانک تعیین ميشود.

ماده 56-وظايف بازرس قانوني

بازرس قانوني عنو بر مسئولیتهای قانوني، وظایف و مسئولیتهای زیر را نیا برعه دارد:

1-اظهارنظر درخصوص صحت و درستي صورتهای مالي بانک؛

2 -اظهارنظر دربار صحت مطالب و اطنعاتي که هیأت م یر در اختیار مجامع عمومي قرار ميدهی و آگیا سیاختن

مجامع در صورت ارائه اطنعات خنف واقع توسط هیأت م یر ؛

3 -حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در ح ود قانون و اساسنامه بانک؛

4 -ارائه گاار به مجامع عمومي راجع به رعایت یا ع م رعایت قوانین و مقررات توسط هیأتم یر و م یر عامل.

ماده 57 -گاار بازرس قانوني بای الاقل د روز قبل از تشکیل مجامع عمومي عادی جهت مراجعه صاحبان سیهام، در مرکیا

اصلي بانک آماد باش . تصمیماتي که توسط مجمع عمومي راجع به تصویب صورتهای مالي ب ون قرائت گاار بازرس قانوني

اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره – بازرس قانوني موظف است یک نسخه از گاار مذکور را به بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران نیا تسلیم نمای .

ماده 58-اختيارات بازرس قانوني

بازرس قانوني ميتوان در هر موقع هرگونه رسی گي و بازرسي الزم را انجام داد و اسناد و م ارک و اطنعات مربوط به بانک را

مطالبه کرد و مورد رسی گي قرار ده .

 

بازرس قانوني ميتوان به مسئولیت خود در انجام وظایفي که برعه دارد، از نظر کارشناسان یا افراد خبیر اسیتفاد کنی ، بیه

شرط آن که آنها را قبنً به بانک معرفي کرد باش . این افراد در مواردی که بازرس قانوني تعییین ميکنی ، ماننی خیود بیازرس

قانوني، حق هرگونه تحقیق و رسی گي را دارن .

ماده 59-جبران خدمات بازرس قانوني

میاان و نحو جبران خ مات بازرس قانوني توسط مجمع عمومي عادی تعیین ميشود. بازرس قانوني و افراد تحت تکفل وی حق

ن ارن وجه، دارایي و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومي رسی ، از بانک دریافت دارن .

ماده 60-معامالت بازرس قانوني با بانک

بازرس قانوني نميتوان در معامنتي که با بانک یا به حساب بانک انجام ميگیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ماده 61 -حسابرس مستقل

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل بانک تعیین ميشود.

ماده 62-وظايف حسابرس مستقل

حسابرس مستقل عنو بر مسئولیتهای قانوني، موظف است در خصوص صحت و درستي صورتهای مالي بانک از حیث رعایت

الاامات مقرر در استان اردهای حساب اری ایران و آییننامهها و دستورالعملهای بانک مرکای جمهوری اسنمي اییران و سیازمان

بورس و اوراق بهادار و سایر ضوابط مربوط، اظهارنظر نمای .

ماده 63 -حسابرس مستقل بای یک نسخه از گاار حسابرسي بانک را به بانک مرکای جمهوری اسینمي اییران ارائیه دهی .

همچنین حسابرس مستقل موظف است حسب مورد بنا به درخواست بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران، گاار های وییژ در

خصوص عملکرد بانک از حیث رعایت مقررات بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران را تهیه و به آن بانیک تسیلیم کنی . جبیران

خ مات حسابرس مستقل درخصوص گاار های مورد درخواست بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران برعه بانک ميباش .

بخش پنجم : سال مالي و صورتهاي مالي بانک

ماده 64-سال مالي

سال مالي بانک از روز اول فروردین ما هر سال آغاز ميشود و در روز آخر اسفن ما همان سال به پایان ميرس .

ماده 65-صورتهاي مالي ساالنه

صورتهای مالي ساالنه بانک بای توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي شود.

هیأت م یر بانک موظف است ظرف م ت سه ما پس از انقضای هر سال مالي، صورتهای مالي بانک را بیه ضیمیمه گاارشیي

دربار فعالیتها و وضع عمومي بانک طي سال مالي مابور تنظیم نمود و در اختیار بازرس قانوني قرار ده . اسناد مذکور در این

ماد ح اقل بیست روز قبل از تاری مجمع عمومي عادی ساالنه در اختیار بازرس قانوني گذاشته ميشود تا پس از رسی گي، به

انضمام گاار بازرس قانوني، برای تصویب به مجمع عمومي صاحبان سهام تق یم گردد.

ماده 66-حق مراجعه صاحبان سهام

از پاناد روز قبل از انعقاد مجمع عمومي ساالنه، هر صاحب سهم میيتوانی بیه مرکیا اصیلي بانیک مراجعیه کیرد و رونوشیت

صورتهای مالي بانک را دریافت دارد.

ماده 67-مفاصا حساب

 

تصویب صورتهای مالي بانک در هر دور توسط مجمع عمومي، به مناله مفاصا حساب هیأت می یر بیرای همیان دور میالي

خواه بود.

ماده 68-اندوخته قانوني، احتياطي و اختياري

هر سال بخشي از سود ویژ بانک که از 15 درص آن کمتر و از 20 درص بیشتر نميباشی ، مطیابق بیا ضیوابط بانیک مرکیای

جمهوری اسنمي ایران به عنوان ان وخته قانوني نگه اری ميشود. ان وخته قیانوني پیس از آن کیه بیه مییاان سیرمایه رسیی ،

اختیاری است. همچنین در هر سال بخشي از سود ویژ به میااني که بانک مرکای جمهوری اسنمي اییران تعییین ميکنی ، بیه

عنوان ان وخته احتیاطي نگه اری ميشود.

ماده 69 -هیأت م یر ميتوان با موافقت مجمع عمومي عادی، قسمتي از سود ویژ هر سال را به سیایر ان وختیهها اختصیاص

ده .

ماده 70-سود قابل تقسيم

تقسیم سود و ان وختههای اختیاری بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عمومي عیادی جیایا خواهی بیود. درصیورت

وجود سود، تقسیم ح اقل 10 درص از سود ویژ بین صاحبان سهام الاامي است.

ماده 71-پرداخت سود به صاحبان سهام

پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف ح اکثر م ت هشت ما پس از تصویب مجمع عمومي عادی انجام ميپذیرد.

بخش ششم : ساير مقررات

ماده 72 – بانک عضو صن وق ضمانت سپرد ها بود و تابع کلیه شرایط و ضوابط آن ميباش .

ماده 73 – اعطای تسهینت به اشخاص مرتبط با بانک که مصادیق آن توسط شورای پول و اعتبار تعییین شی اسیت و قبیول

تعه ات به نفع آنها صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران مجاز است.

ماده 74- اعطای تسهینت به ذینفع واح و قبول تعه ات به نفع وی، صرفاً در چارچوب ضوابط بانک مرکای جمهوری اسنمي

ایران مجاز است.

ماده 75 – در صورتي که بنا به تشخی بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران، نسبت کفایت سرمایه بانک از ح مقیرر توسیط

بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران کمتر شود، صرفاً 10 درص سود ویژ ساالنه بانک قابل تقسییم بیود و میابقي سیود قابیل

تقسیم در همان سال مالي و سالهای مالي آتي تا زمان رسی ن نسبت مذکور به ح مقرر، به عنوان” ان وخته کفاییت سیرمایه”

منظور ميشود. تقسیم ان وخته کفایت سرمایه در صورتي مجاز است که نسبت کفایت سرمایه از ح مقرر توسط بانک مرکیای

جمهوری اسنمي ایران کمتر نشود.

ماده 76 – چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک از 50 درص ح مقرر بانک مرکای جمهوری اسنمي اییران کمتیر شیود، هییأت

م یر موظف است بنفاصله مجمع عمومي فوقالعاد صاحبان سهام را دعوت و با رعایت قیوانین و مقیررات مربوطیه درخصیوص

یکي از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمای :

الف( افاایش سرمایه؛

ب( تسلیم تقاضای انحنل به بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران درچارچوب قوانین و مقررات مربوط.

 

ماده 77 – بانک نميتوان سهام خود را که متعلق به سهام اران آن است، برای تضمین تسهینت اعطایي یا تعه ات ایجاد ش

به عنوان وثیقه بپذیرد.

ماده 78 – بانک بای متناسب با هر یک از طبقات دارایيهای خود، در چارچوب ضوابط بانک مرکای جمهوری اسینمي اییران،

ذخیر کافي اختصاص ده .

ماده 79 – بانک هموار بخشي از دارایيهای خود را در چارچوب ضیوابط بانیک مرکیای جمهیوری اسینمي اییران بیه صیورت

دارایيهای آني نگه اری ميکن .

ماده 80 – طراحي و پیاد سازی نظام جامعي از م یریت ریسک در بانک در چارچوب ح اقل الاامات تعیین شی توسیط بانیک

مرکای جمهوری اسنمي ایران، الاامي است.

ماده 81 – طراحي و پیاد سازی نظام کنترلهای داخلي و حاکمیت شرکتي در بانک، مطابق با ح اقل الاامات تعیین ش توسط

بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران، الاامي است.

ماده 82 – بانک ملام به رعایت قانون مبارز با پولشویي و آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با آن بود و در اجرای آن، واح

سازماني مستقلي را برای مبارز با پولشویي و تأمین مالي تروریسم ایجاد ميکن .

ماده 83 -بانک، اطنعات مربوط به صورتهای مالي، م یریت ریسک، حاکمیت شرکتي و همچنین گاار عملکرد هیأت م یر

و روی ادهای با اهمیت طي دور مالي را مطابق با ضوابط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران، برای عموم منتشر ميکن .

ماده 84 – بانک، اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانک مرکیای جمهیوری اسینمي اییران، ثبیت و ضیبط

ميکن .

ماده 85 – ایجاد یا تعطیلي شعبه یا باجه یا دفتر نماین گي بانک در داخل یا خارج کشور، در چارچوب ضیوابط بانیک مرکیای

جمهوری اسنمي ایران امکانپذیر است. بانک ميتوان در مراکا شهرها و شهرستانها ح اقل یک شعبه و در روسیتاها و منیاطق

کمتر توسعه یافته باجه ایجاد کن .

تبصره 1 -بانک ميتوان در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته از طریق برون سپاری و با انعقاد قرارداد، باجه ایجاد کن .

تبصره 2 -کارگااراني که به نماین گي از طرف بانک در باجههای مسیتقر در روسیتاها و منیاطق کمتیر توسیعه یافتیه براسیاس

مجوزهای مربوط و در چارچوب قراردادهای منعقی ، خی مات میالي و بیانکي را بیه میردم ارائیه میيکننی بیهعنوان کارکنیان و

مستخ مین بانک محسوب نميشون لیکن از حیث مسئولیتهای حقوقي و جاایي در قبال بانک و مردم تیابع قیوانین و مقیررات

مربوط خواهن بود.

ماده 86 – خری و فرو سهام و اموال توسط بانک صرفاً در چارچوب ضیوابط بانیک مرکیای جمهیوری اسینمي اییران مجیاز

ميباش .

ماده 87 -بانک براساس ضوابط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران، عملیات حساب اری، دفترداری و تهیه و تنظیم صورتهای

مالي خود را انجام ميده .

ماده 88 – اعطای تسهینت به اشخاص و قبول تعه ات به نفع آنها، منوط به اعتبارسنجي اشخاص مذکور مطابق با ضوابط بانک

مرکای جمهوری اسنمي ایران ميباش .

ماده 89 – بانک متناسب با میاان سپرد های دریافتي )اعم از ریالي و ارزی(، سپرد قانوني به میاان ابنغي توسط بانک مرکای

جمهوری اسنمي ایران، ناد بانک مرکای تودیع ميکن .

 

ماده 90 – بانک، نرخ کارمادها را در چارچوب ضوابط ابنغي توسط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران تعیین مينمای .

ماده 91 -بانک، سامانه جامع اطنعات مشتریان را به گونهای ایجاد مينمای که قادر باش هرگونیه اطنعیات و آمیار میورد نییاز

بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران اعم از مالي یا غیرمالي را به صورت ادواری یا میوردی و همچنیین انفیرادی ییا تلفیقیي در

اختیار آن بانک گذارد.

ماده 92 – سرمایهگذاری بانک به حساب خود در سهام و سایر اوراق بهادار منتشر توسیط سیایر اشیخاص صیرفاً در چیارچوب

ضوابط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران مجاز ميباش .

ماده 93 – منافع حاصل از تسهینت اعطایي بانک، براسیاس قیرارداد منعقی ، متناسیب بیا نیوع، می ت و مبیالغ سیپرد هیای

سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت م ت و مبلغ در کل وجو بکار گرفته ش در اعطای تسهینت، پیس از کسیر

حقالوکاله بانک، در چارچوب ضوابط بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران محاسبه و تقسیم ميشود.

ماده 94 – اعطای تسهینت یا قبول تعه ات توسط بانک، منوط به اخذ تأمین کافي ميباش .

ماده 95 – اعطای تسهینت یا قبول تعه ات به / برای متقاضیان مطابق ضوابط و مقررات ابنغي بانک مرکای جمهوری اسینمي

ایران ميباش .

ماده 96 – بانک در مقابل خساراتي که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان ميشود، مسئول و متعه جبیران ميباشی . اعضیای

هیأت م یر و م یرعامل بانک نیا مسئول خساراتي ميباشن که به علت تخلف هر یک از آنها، از قوانین و مقیررات موضیوعه ییا

اساسنامه بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد ميشود.

ماده 97 – انجام عملیات بانکي با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهای دولتي صرفاً با اجاز بانک مرکای جمهیوری

اسنمي ایران و در چارچوب ضوابط مربوط مجاز است.

ماده 98 – مواردی که در این اساسنامه پیشبیني نش است، مشمول مقررات الیحه قانوني اصنح قسیمتي از قیانون تجیارت،

قانون پولي و بانکي کشور، قانون عملیات بانکي ب ون ربا، قانون بیازار اوراق بهیادار جمهیوری اسینمي اییران، قیانون مبیارز بیا

پولشویي، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورات و بخشنامههای بانک مرکای جمهوری اسنمي ایران، مقررات ابنغ ش توسط

سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات ذیربط ميباش .

ماده 99 -ثبت این اساسنامه در مراجع ثبتي و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تایی قبلیي شیورای پیول و اعتبیار و تصیویب

هیأت وزیران و اطنع رساني به سازمان بورس و اوراق بهادار ميباش .

این اساسنامه در اجرأی تبصر ماد 31 قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوری اسنمي ایران مصوب 13/4/1395 ،مشتمل

بر …………ماد و…………. تبصر در تاری ……… به تصویب هیأت وزیران رسی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن