ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل سوم – تشريفات قانوني ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي

ماده 4- هر شركت يا موسسه‌اي كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده در منطقه محسوب مي‌شود.

تبصره 1- از تاريخ اجراي اين تصويب‌نامه هر شركت يا موسسه خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نمايندگي در منطقه به فعاليت‌هاي اقتصادي مبادرت نمايد بايد در كشور متبوع خود مطابق قوانين و مقررات جاري آن كشور-به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور-شركت قانوني محسوب شود و در واحد ثبتي منطقه نيز به ثبت رسيده باشد.

تبصره 2- هر شركت يا موسسه خارجي كه در تاريخ اجراي اين تصويب‌نامه در منطقه به وسيله شعبه يا نمايندگي به فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال داشته باشد بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين تصويب‌نامه تقاضاي ثبت نمايد. در غيراينصورت شركت مذكور اعتبار قانوني نداشته و موسسين آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً  مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده 5- انواع شركت‌ها و موسسات غيرتجاري مذكور در قانون تجارت و ساير قوانين ايران مي‌توانند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط برآنكه موضوع فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تاسيس و فعاليت شركت‌ها تحت قوانين موضوعه امكان‌پذير است.

ماده 6- تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويب‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن تطبيق دهند. در غيراينصورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.

دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته مي‌شود.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق و مدارك مربوط به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده‌اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي (اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن واحد ارسال مي‌كند، همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركت‌هاي در حال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق همكاري خواهند نمود.

ماده 7- ثبت شركت و موسسه در منطقه با ارايه مدارك و اسناد زير به واحد ثبتي منطقه به عمل خواهد آمد:

اظهارنامه ثبت   اساسنامه شركت  صورتجلسه مجمع عمومي موسسين  صورتجلسه اولين جلسه هيات مديره

 گواهي بانكي از يكي از بانك‌هاي منطقه مبني بر توديع حداقل 35% سرمايه نقدي

 مجوز فعاليت در منطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقي خارجي تهيه و ارايه اصل اختيارنامه‌ نمايندگي و مجوز تاسيس شعبه اشخاص مذكور در ايران كه شرايط تنظيم و صدور آنها مطابق قوانين و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقي خارجي (به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور) رعايت شده باشد ضرورت دارد، همچنين لازم است براي ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اشخاص حقوقي خارجي اظهارنامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند ثبت شركت در كشور متبوع را به زبان فارسي نيز ضميمه نمايند.

تبصره 2- كليه اسناد و مدارك موضوع ماده (8) اين تصويب‌نامه توسط اشخاص حقوقي خارجي بايد به صورت رسمي به زبان فارسي نيز تسليم شود.

تبصره 3- در كليه موارد پس از دريافت رسيد حق‌الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهي مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 8- اظهارنامه ثبت شعب و نمايندگي‌هاي اشخاص حقوقي خارجي علاوه بر قيد تاريخ و امضاء بايد حاوي نكات زير باشد:

نام كامل شركت يا موسسه به زبان فارسي با علايم اختصاري و مشخصات آن

 نوع شركت يا موسسه و موضوع فعاليت آن

 مركز اصلي و اقامتگاه شركت يا موسسه در خارج از ايران

 تابعيت شركت يا موسسه

 ميزان سرمايه شركت يا موسسه

 آخرين بيلان مالي شركت يا موسسه

 مرجع ثبت، شماره محل (شهر و كشور) و تاريخ ثبت شركت يا موسسه در خارج از ايران

 فعاليت مورد نظر شركت يا موسسه جهت اشتغال در منطقه

 ساير شعب و نمايندگي‌هاي شركت يا موسسه در ايران و اسامي مديران هر كدام (در صورت تاسيس)

 اقامتگاه شركت يا موسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيت‌دار دريافت كننده ابلاغ‌ها و اخطاريه‌ها

قبولي مدير يا مديران شعب و نمايندگي‌ها ذيل مجوز تاسيس يا اختيارنامه نمايندگي موضوع تبصره (1) ماده (7) اين تصويب‌نامه

نام و نام خانوادگي، اقامتگاه مديران يا اداره كنندگان شركت يا موسسه

تبصره- نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و تابعيت وكيل، همچنين نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه و تقاضاي ثبت به وسيله وكيل داده شده باشد تسليم شود.

ماده 9- اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و براساس قوانين و مقررات حاكم در منطقه، فعاليت مي‌نمايند. واحد ثبتي سازمان موظف است سندي مشعر بر ثبت اشخاص حقوقي يا شعبه يا نمايندگي آنها كه ممهور به مهر واحد ثبتي است، به تقاضا كننده ثبت بدهد.

ماده 10- اشخاص حقوقي مكلفند به منظور ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و تركيب هيات مديره، بازرسان، صاحبان امضاي مجاز، كاهش يا افزايش سرمايه و انحلال شركت يا موسسه ظرف يك هفته مراتب را به صورت كتبي به واحد ثبتي منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئوليت مديران اشخاص حقوقي مذكور نخواهد بود.

ماده 11- هر ذي‌نفعي مي‌تواند از مندرجات پروند‌ه‌هاي ثبتي مربوط اطلاع يافته تقاضاي دريافت رونوشت مصدق نمايد.

ماده 12- واحد ثبتي موظف است مراتب تاسيس شركت يا موسسه و تغييرات آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه اعلام نمايد.

ماده 13- تقاضاي ثبت علايم و اسامي تجاري – صنعتي و ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي در منطقه به موجب اظهارنامه صورت مي‌گيرد و شرايط ثبت آن در واحد ثبتي طبق دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده 14- كليه اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون تجارت به امور بازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود يا مديران خود را مطابق مقررات اين تصويب‌نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي به ثبت برسانند.

ماده 15- ثبت اسامي اشخاص حقيقي ايراني و خارجي در دفاتر ثبت يا تنظيم و تسليم سه نسخه اظهارنامه‌ كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي انجام مي‌گيرد و حاوي نكات زير مي‌باشد به عمل مي‌آيد:

نام و نام خانوادگي بازرگان

 تاريخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصوير اوراق شناسنامه براي اشخاص حقيقي ايراني و گذرنامه براي اشخاص حقيقي خارجي

 تابعيت اصلي و فعلي افراد مزبور در صورت تحصيل تابعيت ديگر و تاريخ و چگونگي اخذ تابعيت مزبور

 تاريخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجي

 اقامتگاه قانوني اشخاص حقيقي

 شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري كه به موجب بند (5) ماده (3) اين تصويب‌نامه به عمل آمده است.

 رشته فعاليت تجاري داخلي يا خارجي يا هر دو در هر مورد

 ساير مشخصات تجاري بازرگانان از جمله شماره ثبت، علايم تجاري، كتاب رمز تجارتي و غيره

ماده 16- واحد ثبتي مكلف است، پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتي، ظرف حداكثر ده روز از تاريخ تسليم، يك نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسليم نمايد و نسخه ديگر را به واحد ذي‌ربط در سازمان ارسال كند.

ماده 17- اظهاركننده موظف است ظرف مدت يك هفته هرگونه تغييراتي را در مفاد اظهارنامه، طي اظهارنامه جديدي كه در سه نسخه تنظيم مي‌شود تهيه و به واحد ثبتي سازمان تسليم كند تا در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي قيد گردد.

ماده 18- اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات اين تصويب‌نامه اسم خود را ثبت مي‌نمايند مكلفند در سربرگ اوراق تجارتي و برگ‌هاي فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارك تجارتي كه به كار مي‌برند ضمن درج عنوان تجارتي، شماره ثبت خود را نيز قيد نمايند.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.