0 امتیاز
887 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
هزینه پرداخت بیمه با حقوق ماهیانه ۱۵ میلیون تومان چه مبلغی است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
باید ماهانه۳۰درصد حقوقتان را به عنوان حق بیمه پرداخت کنیدیعنی حق بیمه شما باحقوق ماهیانه۱۵میلیون تومان تقریبابه مبلغ۵میلیون خواهدشد.

سوالات مشابه

...