1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.00 امتیاز(4 رای)

آیین نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویبنامه شماره 44864/ت56683هـ مورخ 17/4/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 9/4/1398 به پیشنهاد شماره 146848 مورخ 26/3/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین نامه 

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.