حذف تبصره (۲) ماده (۶) دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت کشوری

حذف تبصره (۲) ماده (۶) دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت کشوری ادامه »