الحاق متن به تصويب‌نامه شماره ۲۰۹۱۹۰/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ هيأت وزيران در خصوص فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (مصوبه ۷۵۲/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۶/۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

متن زير به انتهاي تصويب‌نامه شماره ۲۰۹۱۹۰/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ اضافه مي‌شود:

ميزان فوق‌العاده ياد شده متناسب با درجه‌بندی مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدی آب و هوا كه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام مي‌گردد، پرداخت مي‌شود.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور