در خصوص همترازی پست سازمانی رییس دفتر از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا (بخشنامه شماره 83197 مورخ 23/2/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 فایل اصلی در فرمت پی‌دی‌اف

بخشنامه به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای تبصره بند (5) فصل دوم دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت کشوری موضوع بخشنامه شماره 14593‏/200 مورخ 21‏/2‏/1388 هم‌ترازی پست سازمانی رئیس دفتر از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا با مدیران حرفه‌ای به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- رییس دفتر معاونین رییس‌جمهور، وزراء و مقامات همتراز پست سازمانی «معاون مدیرکل»

2- رییس دفتر استانداران، سفراء، معاونین وزراء و مقامات همتراز پست سازمانی «رییس اداره»

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

- تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری