دستورالعمل اجرایی بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم موضوع اعطای فوق العاده مناطق عملیاتی و یک طبقه شغلی بالاتر برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در مناطق عملیاتی (بخشنامه شماره 723424 مورخ 22/12/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 دانلود نسخه پی دی اف بخشنامه

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن دستگاه های مشمول موظفند نسبت به صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از تأمین اعتبار لازم، به شرح زیر اقدام نمایند.

1- مطابق بند (ث) ماده فوق الذکر، دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارمندان رسمی و پیمانی مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل به میزان بیست درصد (20%) امتیاز حقوق ثابت هر کدام از کارمندان اعمال نمایند. همچنین، برای کارکنان قراردادی نیز مبلغ ریالی معادل امتیازات حقوق ثابت هر یک از کارمندان برای هر یک از مدارک تحصیلی به ترتیب ذیل ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و در قرارداد آنان منظور نمایند:

مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم هفتصد و هشتاد (780) امتیاز

مدرک تحصیلی دیپلم هشتصد و پنجاه (850) امتیاز

مدرک تحصیلی فوق دیپلم نهصد و چهل (940) امتیاز

مدرک تحصیلی لیسانس یک هزار و شصت (1060) امتیاز

مدرک تحصیلی فوق لیسانس یک هزار و دویست (1200) امتیاز

مدرک تحصیلی دکتری یک هزار و سیصد و چهل (1340) امتیاز

تبصره: در صورتی که بر اساس مقررات، قبلاً بخشی از امتیازات بند (1) ماده (68) به شاغلان محدوده اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعلق گرفته باشد، تفاضل امتیاز متعلقه تا سقف امتیاز این بند برای مشمولین قابل محاسبه خواهد بود.

2- حسب مفاد بند (ج) ماده صدرالاشاره، از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ 15/11/1397 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و برای کارکنان قراردادی، امتیاز یک طبقه معادل (۲۰۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن در قرارداد آنان منظور گردد.

3- طبق مفاد تبصره ذیل ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده مذکور را به صورت مشابه بندهای (1) و (2) این بخشنامه تأمین و اجرا نمایند.

تأکید می نمایند این بخشنامه به منزله اعلام ضوابط اجرای بندها و تبصره صدرالاشاره بوده و صدور احکام پرداخت منوط به تأمین اعتبار لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط می باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

 

مقررات مرتبط:

ابلاغیه مناطق عملیاتی موضوع ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم (نامه شماره ۲۸/۱۳۳۳/۳۶۱۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلح)