اصلاحیه رأی شماره ۱۸۱۶ - ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (نامه شماره ۹۲/۶۸ مورخ 16/2/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۹۲/۶۸ ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۸۱۶ ـ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت درج در آن روزنامه و چاپ رأی مذکور در صفحات ۳ و ۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۹۸ ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۳، نظر به اینکه درج عبارت «... بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد.» در آخر قسمت اول دادنامه فوق‌الذکر مبتنی بر اشتباه بوده و عبارت صحیح «...بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد» می‌باشد و همچنین در بند (ب) دادنامه مذکور درج عبارت «... رأی شماره ۳۸ ـ۶/۱۱/۱۳۹۱...» صحیح نبوده و عبارت درست «... رأی شماره ۳۰۰ ـ۶/۶/۱۳۹۱...» می‌باشد. لذا ضمن ارسال یک نسخه از دادنامه اصلاحی، لطفاً دستور فرمایید مراتب مذکور در آن روزنامه درج شود.

معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- عشق‌آبادی