ابلاغ جدول ظرفیت مجاز پیمانکاران و معافیت از مراجعه به سامانه ساجات برای بروزآوری ظرفیتهای مجاز این شرکتها (نامه شماره 69432 مورخ 30/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

دستگاه های اجرایی موضوع بند ب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، پیمانکاران و مهندسان مشاور

نظر به ابلاغ بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 5/3/1394 رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار به اطلاع می رساند، شرکت های پیمانکاری که دارای گواهینامه معتبر هستند، نیازی به مراجعه به سامانه ساجات برای بروزآوری ظرفیت مجاز خود ندارند (به استثنای درج کارهای جدید).

بدیهی است تا زمان بروزآوری سامانه های ساجار و ساجات مطابق این بخشنامه، دستگاه های مناقصه گزار مطابق بخشنامه پیوست و جدول ظرفیت مجاز نسبت به محاسبه ظرفیت مانده کاری مناقصه گران صلاحیت دار اقدام نمایند.

شایان ذکر است به استناد بند الف ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در مناقصات پیمانکاری یک مرحله ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه گران محدود به دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر می باشد، لذا با توجه به افزایش ظرفیت کاری مجاز ارزیابی کیفی مناقصه گران در دامنه مذکور نیز توصیه می گردد.

حداکثر ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران

ارقام: میلیون ریال

رشته/ پایهیکدوسهچهارپنج
نفت و گاز1.897.350948.675475.380237.69083.400
ساختمان و ابنیه1.264.900632.450316.920158.46055.600
آب1.897.350 948.675475.380237.69083.400
راه و ترابری1.897.350  948.675 475.380 237.690 83.400
 صنعت و معدن1.897.350  948.675 475.380 237.690 83.400
نیرو 1.897.350  948.675 475.380 237.690 83.400
تأسیسات و تجهیزات 885.430 442.715 221.844 110.92238.9020
 کاوش های زمینی 505.960 252.980 126.76863.38422.240
 ارتباطات 885.430  442.715  221.844  110.922 38.9020
کشاورزی 505.960 252.980 126.76863.38422.240
مرمت آثار باستانی 505.960 252.980 126.76863.38422.240

 غلامحسین حمزه مصطفوی- رییس امور نظام فنی و اجرایی

نوشتن دیدگاه