1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.60 امتیاز(116 رای)

قانون استفساریه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 20 آذر 1397

پیشنهاد طرح جدید استفساریه جزء (6)‌ بند (ث) ماده (88)‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

این طرح در جلسه علنی شماره 263 روز سه‌شنبه مورخ 13/9/1397 به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به ابهام دستگاه‌های اجرایی در نحوه اجرای جزء (6) بند (ث) ماده (88)‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی، با عنایت به مفاد بند «ث» ماده مذکور و اینکه در قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران شهدا، جانبازان،‌ آزادگان و فرزندان شهدا از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند، لذا تصریح فراز پایانی جزء «6» مستند مذکور در خصوص بهره‌مندی رزمندگان دارای حداقل (6) ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس نیز همانند مصادیق پیش‌گفته از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر ضرورت دارد.

طرح جدید استفساریه جزء (6)‌ بند (ث) ماده (88)‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

موضوع طرح:

آیا رزمندگان دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس نیز همانند شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند؟

پاسخ: بلی.

 

خبر مورخ 24 مهر 1397

رد طرح تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون اجتماعی

شماره 45564/50/د مورخ 5/6/1397

طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1029 که به این کمیسیون به عنوان اصیل ارجاع شده بود، با حضور احدی از طراحان، مسؤولان ذیربط، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ 5/6/1397 کمیسیون اجتماعی رد شد.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

ضمناً گزارش کمیسیون فرعی فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است.

دلیل رد:

- با توجه به اینکه جزء (6) بند «ث» ماده (88) صرفاً شامل رزمندگان داوطلب می شود و تسری آن به رزمندگان غیرداوطلب تفسیر نبوده و قانونگذاری جدید محسوب می شود، لذا مغایر نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان در خصوص اصل هفتاد و سوم (73) قانون اساسی است و قابل طرح نیست.

سلمان خدادادی- رییس کمیسیون اجتماعی

رد طرح تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون اجتماعی

شماره 45928 مورخ 6/6/1397

طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1029 که به این کمیسیون به عنوان فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 4/6/1397 با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و کلیات آن به دلیل زیر به تصویب نرسید و رد شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

دلیل رد:

- مفاد طرح، اصلاح قانون است نه استفساریه.

غلامرضا تاجگردون- رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

متن کامل طرح

این طرح در جلسه علنی شماره 229 مورخ 9/5/1397 مجلس شورای اسلامی به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول می گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بخش (16) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قوانین مرتبط دیگر در جهت خدمت به ایثارگران عزیز و تسهیل امور ایشان وضع گردیده است و ضروری است نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی در تفسیر و تبیین قانون به گونه ای عمل نمایند که در جهت تسهیل خدمت رسانی به ایشان باشد. ضروری تر از تفسیر و تبیین قوانین موجود به نفع این عزیزان، عمل به نص قوانین در خصوص ایشان می باشد. یکی از قوانینی که نیاز به تفسیر دارد، بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه می باشد که در خصوص جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس و در جهت ارائه تسهیلات به ایشان وضع شده است.

اخیرا سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه ای به سازمان ها و ادارات خواستار توقف اجرای جزء (6) از این بند نسبت به رزمندگان شده است. این در حالی است که صدر بند «ث» ماده مزبور، صریحاً عبارت «رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند» را بیان کرده که علاوه بر شمول تسهیلات این بند نسبت به رزمندگان، نشانگر اراده قانونگذار بر عدم تقسیم رزمندگان به داوطلب و غیرداوطلب حتی در جزء (6) دارد. النهایه در خصوص بخش دوم از جزء (6) که مربوط به بهره مندی از حقوق اجتماعی است، با توجه به تصریح قانون این امتیاز ویژه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس می باشد. لکن بخش اول از جزء (6) که مربوط به بهره مندی از امتیازات مادی یک مقطع تحصیلی بالاتر است، مربوط به کلیه مصادیق مذکور در صدر بند «ث» از جمله رزمندگان اعم از داوطلب و غیرداوطلب می باشد.

لذا جهت رفع ابهام از قانون و کمک به مجریان محترم برای اجرای کامل قانون، طرح زیر تقدیم می شود:

استفساریه جزء (1) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سؤال 1: با توجه به مشمولین مذکور در صد بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/12/1395 آیا بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر موضوع جزء (6) این بند شامل کلیه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و غیرداوطلبانه در دفاع مقدس نیز می گردد؟

پاسخ: بلی. کلیه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و غیرداوطلبانه در دفاع مقدس مشمول جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه می باشند.

سؤال 2: آیا منظور از حقوق و مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مواردی از قبیل داوطلبی نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا و استخدام در دستگاه های اجرایی است؟

پاسخ: بلی. منظور از حقوق و مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مواردی از قبیل نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا و استخدام در دستگاه های اجرایی است.

 

مطالب مرتبط:

در خصوص بهره مندی رزمندگان از امتیاز ارتقاء به یک مقطع تحصیلی بالاتر در اجرای حکم جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (بخشنامه شماره 56925/34133 مورخ 3/5/1397 معاونت حقوقی رییس جمهور)

- طرح اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
 • ایمان

  با سلام نمایندگان محترم ،اگه در مورد مدرک تحصیلی مدودیت با شد اول بایستی درب دانشگاههای کشور بسته بشه که این همه هزینه گذاری شده که این ظلم به جامعه علم دوست و دانشگاهی هست و در ضمن قانون نباید به عقب هم شامل بشه که متاسفانه آنهایی که مثلا"در سال 1378 لیسانس گرفته اند ودر سال 1396 فوق لیسانس گرفته اند شامل حال آنها بشودو درضمن اگه مدرک در امتداد مدرک قبلی باشد نباید اینهمه در تبدیل آن سخت گیری شود ای کاش تبصره های دست و پا گیر حذف بشود با تشکر

  جمعه, Jan 4 2019 9:30:04am
 • احمد خاکی

  چرا در اموزش وپرورش اجرایی نمیشود

  سه شنبه, Jan 1 2019 9:49:19am
 • جواد

  جواد
  باسلام قانون یک مقطع بالاتر برای رزمندگان در بعضی ادارات اجراشده ولی در بعضی از ادارات اجرانشده چرا

  شنبه, Dec 29 2018 6:46:30am
 • مهدی

  با سلام مجلس ونمایندگان مجلس اخر کاری برای رزمندگان نکردن قانون یک مقطح بالاتر که بتوانن ۳۵سال خدمت کنن لغو کردن ومارو بدهکار وبه زودی بازنشسته ‌

  جمعه, Dec 28 2018 8:10:20am
 • مالک اسمعیل زاده

  با عرض سلام و ادب احترام خدمت تمانی مخاطبین و از جمله نمایندگان /سوال اینجاست مگر ایثارگری درجه دارد متاسفانه در کشور ایران بله /همه ایثارگران سالم و با یک حدف دفاع از کیان ایران عزیز و نظام جمعوری اسلامی بوده و می باشد یک حدف بوده نه یک درجه /اگر ایثارگری درجه دارد چرا انقلابی بودن فاقد درجه است.ِِِِ

  تو خدا بین انسانهای حدف دار درجه بندی نکنید ایثارگر همه هستن باید حداقل احترام به کرامت انسانی داشت /به امید روزهای عدم تقصیم این ملت ایران عزیز به بهانه های سود جویانه بعضی از افراد

  جمعه, Dec 14 2018 2:44:47am
 • ارسلان کرم سیما

  با سلام
  شش ماه که هیچ در زمان جنگ یک روز حضور در میدان نبرد اعم از داوطلبانه و یا غیر داوطلبان مرد میخواست.چه بسیار کسانی را می شناسم با روز حضور در جبهه به درجه رفیع شهادت رسیدند و چه کسانی پشت جبهه ۸ سال حضور داشتند و به سلامت به آغوش خانواده‌ها ی خود سالم رسیدند.
  حل بحث ارزشهاست و قدر دانی از شجاعت و رشادت این عزیزان. نگذارید ارزشها بدست یک عده منفعت طلب پایمال شود.
  فداکاری زمان و مدت زمان ندارد و پاداش دادن این همه عذر و بهانه تراشیدن!

  سه شنبه, Dec 11 2018 10:50:46pm
 • علی

  با سلام
  رزمندگان در آن برهه از تاریخ بدون هیچ چشمداشتی در سخت ترین شرایط در مناطق جنگی غیور مردانه جنگیدن تا وجبی از خاک ایران عزیز دست نامردان به اشغال در نیاید ضمن اینکه اکثر این افراد دچار مشکل روحی و روانی و جسمانی هستند و توان تهیه سابقه سانحه را ندارند فقط می شود از این طریق از این عزیزان حمایت کرد اجرکم عند اللهُ

  سه شنبه, Dec 11 2018 8:37:21pm
 • غلامی

  نمایندگان محترم / رزمندگان درکنارشهدا وجانبازان وازادگان با یک هدف مشترک در جبهه حضور داشتند اما خوب میدانید که جنگ را رزمندگان اداره کردند فقط گناه این رزمندگان این است که عضوی از بدنشان زخم برنداشته اما الان همه بیمار روحی هستند انتظار می رود نمایندگان معزز قانون ارتقا مدرک رزمندگان را تصویب نمایند وقانونی وضع نمایند که به ازا هر 6 ماه رزمندگی 5 درصد جانبازی به رزمندگان داده شود دعا گویی نمایندگانی هستیم که رزمندگان را یاری کنند.

  پنج شنبه, Nov 1 2018 7:21:28am
 • امید

  کاش نمایندگان روزی که برنامه ششم را بررسی میکردند این نظر را مورد توجه قرار میدادند نه پس از دو سال اقای تاجگردون و خدادادی فراموش کرده اند که وامدار ایثارگری چه کسانی هستند دست نمایندگان درد نکند زحمت کشیدند!

  یکشنبه, Oct 21 2018 1:35:58am
 • علی

  خطابیک رزمنده به نمایندگان محترم در مجلس / رزمندگان درکنارشهدا وجانبازان وازادگان با یک هدف مشترک در جبهه حضور داشتند اما باور کنید که جنگ را رزمندگان اداره کردند فقط گناه این رزمندگان این است که عضوی از بدنشان زخم برنداشته اما الان همه بیمار روحی هستند انتظار می رود نمایندگان معزز قانون ارتقا مدرک رزمندگان را تصویب نمایند وقانونی وضع نمایند که به ازا هر 6 ماه رزمندگی 5 درصد جانبازی به رزمندگان داده شود دعا گویی نمایندگانی هستیم که رزمندگان را یاری کنند

  شنبه, Oct 20 2018 11:26:38am
بارگذاری بیشتر...