آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (تصویبنامه شماره 23510/ت18060هـ مورخ 2/8/1378 هیأت وزیران)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی- استخدام قضات و تشکیلات دادگستری ـ استخدام کشوری ـ آموزش عالی و تحقیقات- استخدام نیروهای مسلح ـ سازمانهای دولتی ـ وزارتخانه‌ها ـ‌نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی ـ نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.8.2 بنا به پیشنهاد شماره 10.1063.494 مورخ 7/2/1376 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به‌استناد ماده (12) قانون
تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر‌تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی -مصوب 1374-

ب- دستگاه: کلیه دستگاههای موضوع ماده (3) قانون.

پ- مستخدم جانباز: کلیه مستخدمان دستگاهها که به موجب بند "ب" ماده (2) قانون جانباز شناخته شده یا می‌شوند و دارای درصد جانبازی‌می‌باشند.

ت- دوره‌های آموزشی: دوره هایی که منجر به اخذ مدرک علمی یا استخدامی می‌شود یا برای بالا بردن سطح معلومات شغلی از طریق کارآموزی و‌آموزش کوتاه مدت و بلند مدت، در داخل یا خارج از کشور با رعایت قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور انجام می‌گیرد.

ث- مأموریت آموزشی: اعزام مستخدمان جانباز برای گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف می‌باشد:

ماده 2- کلیه دستگاهها مکلفند با برنامه ریزی و اجرای دوره‌های کوتاه مدت شغلی جهت مستخدمان جانباز خود، معلومات و مهارتهای مورد نیاز را در‌آنان ایجاد و موجبات
ارتقای سطح شغلی آنان را فراهم نمایند.

‌تبصره- دوره‌های موضوع این ماده توسط دستگاهها اجرا خواهد شد و چنانچه امکان آموزش موضوع این ماده در دستگاهی فراهم نباشد، دستگاه‌موظف است از طریق مراجع ذی صلاح امکان آموزش آنان را در دستگاههای واجد شرایط فراهم نماید.

‌ماده 3- کلیه دستگاهها مکلفند با مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود که در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تأیید پذیرفته می‌شوند موافقت‌نمایند.

‌تبصره- دانشجویان جانبازی که در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده‌اند، می‌توانند جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایان هر ترم تحصیلی باارایه‌برنامه امتحانات حداکثر ازیک ماه مأموریت آموزشی استفاده نمایند.

‌ماده 4ـ پست سازمانی مستخدمان جانباز تا اتمام مأموریت آموزشی حفظ خواهد شد. در صورتی که حفظ پست سازمانی میسر نباشد، دستگاه ملکف‌به اختصاص پست همتراز برابر مفاد بند "د" ماده (2) قانون خواهد بود.

‌ماده 5- مدت مأموریت آموزشی جانباز به عنوان تجربه مفید جهت ارتقای گروه، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز درمدت مأموریت آموزشی‌حقوق و مزایای مستمر و کلیه فوق العاده‌ها (‌به استثنای فوق العاده اضافه کار، کارانه، سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و فوق العاده جذب مدیران‌و مشاغل تخصصی) و پاداش پایان سال و کمکهای نقدی و غیر نقدی بارعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت می‌گردد.

‌تبصره- فوق العاده‌های مستثنی شده موضوع این ماده در مأموریتهای آموزشی پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت می‌شود.

‌ماده 6- مستخدمان جانبازی که در اجرای این آیین نامه از مأموریت آموزشی استفاده می‌کنند، مکلفند دو برابر مدت دوره آموزشی با سپردن تعهد‌خدمتی در دستگاه متبوع خدمت نمایند و درصورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه دیگر، تعهد مربوط نیز به دستگاه جدید منتقل خواهد شد.

‌ماده 7- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند بنابه درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگی وضعیت تحصیلی وی را از لحاظ‌واحدهای گذرانده شده، واحدهای اخذ شده، ساعات و برنامه کلاسی وی را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمایند.

‌ماده 8- در موارد که دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصیلی دانشگاهی که مستخدم جانباز در آن پذیرفته شده است نیاز نداشته باشد، مکلف‌است ضمن موافقت با مأموریت آموزشی جانباز در صورت درخواست سایر دستگاهها، هماهنگیهای لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل‌آورد تا مستخدم جانباز مأموریت خود را در دستگاه جدید ادامه دهد، در هر صورت موافقت با مأموریت آموزشی جانباز تا فراهم شدن زمینه انتقال وی الزامی خواهد بود.

‌ماده 9- استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمتی رسمی آزمایشی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 10- حداکثر مدت مأموریت آموزشی جانبازان برای ادامه تحصیل در هر مقطع آموزشی تابع مقررات آموزشی هر یک از وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد جانبازان مشمول قانون کار که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را‌می‌گذرانند، تابع مقررات مربوط به آموزشهای فنی و حرفه‌ای خواهد بود.

‌ماده 11- اعطای مأموریت آموزشی به مستخدم برای هر مقطع آموزشی فقط یک بار مجاز می‌باشد.

‌ماده 12- چنانچه جانباز در ترم تحصیلی یا طی دوره‌های آموزشی غیبت کرده یا مرخصی آموزشی گرفته یا در حال تعویق ترم باشد حقوق و مزایایی به‌او تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه در آن مدت در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته باشد.

‌تبصره- مدت معالجه و درمان جانباز در حین تحصیل که ناشی از عوارض جانبازی باشد با تأیید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و حسب‌موردکمیسیونهای ذی ربطی که در نیروهای مسلح تشکیل می‌شوند، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.

ماده 13- دستگاهها مکلفند با مأموریت آموزشی جانبازانی که طی سالهای قبل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شده‌اند و امکان ادامه‌تحصیل آنان براساس مقررات ورود به دانشگاهها همچنان وجود داشته باشد، ولی به هر دلیل دیگری مأمور به تحصیل نشده‌اند موافقت نمایند.

‌حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -