در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 30/3/74 و ماده 57 قانون برنامه سوم توسعه و همچنین ماده 99 برنامه چهارم توسعه بر تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران تأکید شده است. بر این اساس در برنامه های اشتغال زایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اعمال نماید.

از مشکلاتی که بعضاً در هنگام تغییر یا جابجایی مشاغل واگذار شده به جانبازان ایجاد می شود عدم برخورداری آنان از تعیین پست همتراز آن شغل بوده که به صورت موردی موضوع شکایات جانبازان بوده است.

براساس نامه 1/12/1358 یکی از جانبازان به معاون حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری در خصوص تعیین پست همتراز، مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت طی نامه شماره 19039/526 مورخ 11/4/1386 ضمن اشاره به مستندات قانونی و تأکید بر اینکه موضوع در مورد سایر جانبازان نیز مصداق دارد خواسته است در خصوص حل مشکل جانبازان در سطح کشور اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

متن کامل نامه به شرح ذیل می باشد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سلام علیکم

با ایفاد نامه 1/12/1385 یکی از جانبازان جنگ تحمیلی در مورد تعیین پست همتراز جانبازی مقتضی است با عنایت به اینکه موضوع در مورد سایر جانبازان عزیز نیز مصداق دارد دستور فرمایند با لحاظ نکات زیر برای حل مشکل در سطح کشور اقدام لازم معمول و نتیجه را به این دفتر اعلام فرمایند:

«۱- بند «د» ماده (2) قانون: پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (×) مشخص می شود و در مجموعه تشکیلاتی دستگاههای موضوع ماده (3) این قانون ایجاد می گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می شود».
بنابراین تعیین پست همترازی مختص به شروع به خدمت نبوده، بلکه طبق قانون تا خروج از خدمت این پست باید برای جانبازان سرافراز تعیین شود.

به علاوه با تغییر شرایط احراز شغل جانبازان (از جمله شرایط تحصیلی و سنوات خدمت) باید پست همترازی یاد شده اصلاح شود (والا باید ملتزم شد تغییر مدرک تحصیلی و دیگر شرایط احراز شغل جانبازان هیچگونه تأثیری بر ارتقاء آنان نداشته باشد حال آن که قطعاً ایجاد شرایط سخت تر برای جانبازان نسبت به کارمندان عادی مورد نظر مقنن نبوده و با کاربرد تسهیلات در عنوان قانون فوق و اصطلاح «پست همترازی» نیز هماهنگی ندارد).

2- همانگونه که در بند «1» بخشنامه 232/1/11 مورخ 20/10/1377 سازمان وقت امور اداری و استخدامی آمده است باید پست همتراز به تناسب توانایی جسمی جانباز و شرایط احراز شغل مشخص شود.
در نتیجه در تعیین پست همتراز هر یک از جانبازان باید شرایط ویژه و نیز شرایط احراز شغل مربوط در نظر گرفته شود و نمی توان تمامی جانبازان عزیز را در پست های یکسان (بدون لحاظ سوابق تحصیلی و دیگر شرایط احراز) قرار داد.

3- مطابق ماده (18) قانون ایجاد پست سازمانی همتراز در قانون به منظور جلوگیری از کاهش حقوق و مزایای پست قبلی جانبازان بوده است. در مورد انتصاب به مشاغلی مانند مقامات که صرف احراز شرایط احراز شغلی کفایت نمی نماید باید بعد از دوره تصدی مشاغل مزبور، پست همتراز جانبازان براساس بالاترین شغل دیگری که شرایط احراز آن را دارند اصلاح و از حقوق و مزایای آن استفاده نمایند.

تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مقرر شده است: «ماده (18) قانون: کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند».
عنایت دارند در مورد مقاماتی که جانباز نباشند نیز بعد از دوره مسئولیت مطابق تبصره (3) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از بالاترین گروه جدول مربوط استفاده مینمایند و از این جهت شرایط سخت تری برای جانبازان در قانون منظور نگردیده است.

4- با توجه به مراتب فوق در مورد جانبازانی که پستی را با احراز شرایط شغلی عهده دار باشند بعد از اتمام دوره تصدی آن ، پست همتراز آنان براساس پست یاد شده اصلاح و از حقوق و مزایای مربوط استفاده می نمایند.

عنایت دارند در مورد انتصاب به مشاغلی مانند مقامات که صرف احراز شرایط احراز شغلی کفایت نمی نماید باید بعد از دوره تصدی مشاغل مزبور، پست همتراز جانبازان براساس بالاترین شغل دیگری که شرایط احراز آن را دارند اصلاح و از حقوق و مزایای آن استفاده نمایند.

معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت در پاسخ به نامه فوق که ضمن تأکید بر اینکه منظور قانونگذار از ایجاد پست سازمانی همتراز در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان جلوگیری از کاستن حقوق و مزایای پست قبلی جانبازان بوده مقرر نموده تا دستگاهها باید به نحوی عمل کنند تا مستخدمین جانباز در مقایسه با پست قبلی از نظر حقوق و مزایا مکتسبه متضرر نگردند. متن نامه شماره 50714 / 1802 مورخ 3/5/86 به شرح ذیل
می باشد:

جناب آقای شفایی

مدیر کل محترم دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 19039/526 مورخ 11/4/1386 و سوابق مربوط در خصوص نامه ضمیمه مربوط به یکی از جانبازان در مورد تعیین پست همتراز ، به آگاهی می رساند:

منظور قانونگذار از ایجاد پست سازمانی همتراز در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374، جلوگیری از کاهش حقوق و مزایای پست قبلی جانبازان بوده است. بر این اساس با توجه به تکلیف مقرر در قانون یاد شده، چنانچه بنابر عللی حفظ پست سازمانی جانبازان برای دستگاه ها میسر نباشد، دستگاه های ذی ربط می بایستی به نحوی اقدام نمایند که مستخدمین جانباز در مقایسه با پست قبلی از نظر حقوق و مزایای مکتسبه متضرر نگردند.

با توجه به نقش نظارتی دفتر مشاور رییس جمهور در امور ایثارگران و پیگیری حقوق و اجرای قوانین موضوع در ارتباط با ایثارگران؛ دفتر مشاور رییس جمهور در امور ایثارگران برای تصریح و الزام دستگاهها به اجرای تعیین پست همتراز و رعایت حقوق و مزایای جانبازان از معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 61483 مورخ 21/4/86 استعلام نمود که معاون امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 92348/526 مورخ 11/6/86 در پاسخ به این استعلام براساس مسئولیتی که این دفتر براساس اصول قانون اساسی بر عهده دارد دستگاهها را ملزم به اجرای پست همترازی جانبازان و تعیین و تأدیه حقوق و مزایای مربوط به این عزیزان نموده است. متن پاسخ به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای رحماندوست

مشاور محترم رییس جمهور در امور ایثارگران

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 61483 مورخ 21/4/86 در خصوص تثبیت موقعیت شغلی جانبازان اعلام
 می دارد:

1- همانگونه که در بند «4» نظریه تفضیلی شماره 19039/526 مورخ 11/4/86 این معاونت به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (براساس استدلالها و مستندات ارایه شده در بندهای (1) و (2) و(3) این نظریه) ذکر شده است:

«جانبازانی که پستی را با احراز شرایط شغلی عهده دار باشند بعد از اتمام دوره تصدی آن باید پست همتراز آنان براساس پست یاد شده اصلاج و از حقوق و مزایای مربوط استفاده نمایند، عنایت دارند در مورد انتصاب به مشاغلی مانند مقامات که احراز شرایط شغلی کفایت نمی نماید باید بعد از دوره تصدی مشاغل مزبور، پست همتراز جانبازان براساس بالاترین شغل دیگری که شرایط احراز آن دارند اصلاح و از حقوق و مزایای آن استفاده نمایند.»

2- نظریه شماره 50714 /1802 مورخ 3/5/86 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت سابق) نیز مفید همین معناست که اصولاً ایجاد پست سازمانی همتراز در قانون به منظور جلوگیری از کاهش حقوق و مزایای پست قبلی جانبازان بوده است.

3- بنابراین با توجه به ماده (104) قانون استخدام کشوری و نیز مسئولیت هماهنگی در امور حقوقی دستگاههای اجرایی که ریاست جمهوری با توجه به اصول (124) و (124) قانون اساسی برعهده این معاونت محول نموده است لازم است دستگاههای اجرایی پست همترازی جانبازان عزیز را با توجه به نکات فوق تعیین و حقوق و مزایای مربوط را تأدیه نمایند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (9)

 • باسلام.بنده جانباز 30%جنگ تحمیلی هستم درسال 85 پس از اخذ مدرک تحصیلی کاردانی روابط عمومی توانستم بااستفاده ازیک مقطع تحصیلی بالاترتغییر ردیف بگیرم واز ردیف مسئول خدمات به کارشناس روابط عمومی تبدیل وضعیت پیداکنم و ردیف ستاره دار کارشناسی روابط عمومی رابگیرم.÷س از آن ادامه تحصیل دادم وبه شکر خدا توانستم کارشناسی ارشد را درسال 93 به پایان برسانم ولی متاسفانه اززمانی که ردیف کارشناسی روابط عمومی را با مدرک تصیلی فوق دیپلم گرفتم تا به حال که 2 مقطع بالاتر رفتم یعنی درواقع از مقطع دکتر (پی اچ دی )استفاده می کنم هروقت درخواست تغییر ردیف به مدیریت را می کنم موفق نمی شوم خواهشمند است بنده را راهنمایی فرمایید.

 • باسلام.من جانباز ۲۰درصد هستم از۵ سال قبل تا کنون از طریق دیوان عدالت پیگیر پست همتراز هستم یک سال قبل رای قطعی گرفتم و۷ماه قبل اجراییه گرفتم اما سازمان امور اداری اجازه ایجاد پست همتراز را در سامانه کارمند دولت نمی ده و کتبا با حکم مخالفت کرده.وبلاتکلیف هستم لطفا اگر امکان داره منو راهنمایی کنید

 • با سلام.
  با توجه به مصوبات پست همتراز‏‎‏ي. لطفآ بفرماييد مزاياي ذكر شده شامل چه عنوانهايي مي شود.
  تفسير متفاوتي در خصوص مزاياي پست همترازي مي شود كه اگر توضيح دهيد ممنون مي شوم.
  براي مديران حق اياب و ذهاب پرداخت مي شود ولي به همترازان پرداخت نمي شود.؟

 • اینجانب جانعلی ده مرده جانباز پنجاه درصد جنگ تحمیلی در مورخ 1396/10/6در مرخصی بودم بدون هماهنگی پست مدیریتی مرا واگذار کردند و بعد از مدتی در قسمت مالی مشغول شدم که حقوق و مزایای من 400هزار تومان کاهش یافت بقرای پست همطراز در خواست نمودم موافقت نکردند فعلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ام تکلیف من چیه مرا راهنمایی کنید

 • سلام ، از زحمات شما بي نهايت ممنونم. جانباز 25% هستم. در دو مورد نياز به راهنمايي دارم ، در صورت امكان با مستندات قانوني موارد را به بنده يادآور شويد.
  1- پست من در سازماني كه قبلاً در آن شاغل بودم ، رئيس اداره بوده ، آيا سازمان ديگري كه الآن در آن شاغل هستم بايد همطراز همان پست را به من بدهند يا تغيير سازمان محل كار اين امتياز را از بنده سلب مي كند؟
  2- سازمان محل اشتغال بنده به دليل اين كه بعد از بازنشستگي من (هشت سال بعد يعني در سال 1404) پست ستاره دار مي سوزد و يك پست از سازمان كم مي شود ، از دادن پست ستاره دار خودداري كرده و با استناد به تبصره 2 بند ذ- ذيل ماده 78 ، ( مبني بر : تبصره 2- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.) پست همطراز به بنده نداده و مي گويند كه حقوق و مزایای پست سازمانی قبلي را به من پرداخت خواهند كرد.آيا با استناد به موضوع ياد شده، عملكرد سازمان صحيح است ؟
  قبلا از قبول زحمتي كه مي فرماييد كمال امتنان را دارم.

 • جناب اقای رضایی باسلام .ایا اینجانب جانباز اموزش وپرورش که با حکم مدیریت دبیرستان که درسال81حالت اشتغال شدم میتوانم برای ارتقا پست (بعنوان مثال معاونت اداره که ارتقا شغلی بعدی است) درخواست پست همطراز بدهم ؟وروال اداری اش چگونه میباشد.قبلاازاظهار نظر ومحبت شما قدردانی میکنم

 • حبيب اله شريفي مغاني

  ابزار مدیریت

  باسلام و اخترام خدمت حضرت عالي بايد به عرض برسانم حق ژست همتراز براي جانبازان عزيز در آموزش و پرورش موردي اجرا ميگردد . اگر جانباز به كميسيون ماده 16 شكايت نمايد بعد از مدت حدود يك سال جواب ميگيرد در غير اينصورت براي جانباز پست همتراز اجرا نميشود . بنده در تاريخ 1395/9/17 به كميسيون ماده 16 شكايت كرده ام به من تلفني گفته اند در شهريور 1396 به شكايت شما رسيدگي خواهد شد .

 • سلام. موارد اعطای پست همطراز در تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی آمده است. موردی که شما فرمودید مشمول اون حکم نیست.

 • اابوالقاسم داوطلب

  ابزار مدیریت

  :باسلام اینجانب ابوالقاسم داوطلب باپست حسابداروامین اموال دراداره کل امورمالیاتی خراسان شمالی بامدرک دیپلم باتوجه به اینکه ازجانبازان جنگ تحمیلی می باشم واریک مقطع بالاتربعنوان فوق دیپلم محسوب میشوم و29سال خدمت که امسال سی سال تمام وبازنشسته میشوم چون مدرکم پایین بوده خیلی ازمزایای که شامل حالم میشود درحکمم نیامده ایا بنده میتوانم درخواست پست همتراز نماییم باتشکر