الحاق سازمان تأمین اجتماعی به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب۱۳۷۲- تصویب کرد:

سازمان تأمین اجتماعی به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری