دستورالعمل نحوه احصاء امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری (بخشنامه شماره 42480/200 مورخ 16/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی

در اجرای بند 6 تصویب‌نامه شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در خصوص تعیین امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری، ضروری است کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به احصاء امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری با توجه به مفاد تصویب‌نامه مذکور در قالب فرم‌های پیوست اقدام و مراتب را حداکثر ظرف مدت 20 روز به این معاونت ارسال نمایند، تا متعاقباً بر اساس آن جلسات بررسی مشاغل حاکمیتی، و تصدی‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود.

لطف‌اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

فرم شماره 1

فرم شماره 2